НЕК какви честоти ползва за чиниите си

Телекомуникационен форум
адрес
Нов
Нов
Мнения: 57
Регистриран на: 24 Апр 2011, 13:47
CONTACT:

НЕК какви честоти ползва за чиниите си

Мнениеот адрес » 08 Яну 2014, 06:46

иде реч за линковите им връзки с чиниите парабола и къде има списък на честоти за фирми ->
Сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно
предаване на данни за кабелни електропроеоди Срн с неносочно
действие
Това е html версията на файла http://crc.bg/files/_bg/AUPDV_65_10122009.pdf.
G o o g l e автоматично създава html версии на документите докато индексираме мрежата.
Page 1
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ
Ле 65
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 162. ал. 2, т. 3 и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК. ДВ. бр. 105129122005 г.). във връзка с чл. 35. ал. 1 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС, ДВ. бр. 41 от 22.05.2002 г.. изм. и доп.. бр. 109 от
20.12.2007 г.. в сила от 01.01.2008 т.. изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.. изм. и доп.. бр. 43 от
29.04.2008 г.. изм.. бр. 69 от 05.08.2008 г.. изм. и дон.. бр. 17 от 6.03.2009 г.. бр. 35 от
12.05.2009 г.. в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г.. в сила от 19.05.2009 г., бр. 42
от 5.06.2009 г.: Решение .На З от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от
16.06.2009 г.). във връзка с чл. І от Закона за лихвите върху данъци. такси и други
подобни вземания, във връзка с чл. 24. ал. 1. във връзка с чл. 59. ал. 1 от
Административнопронесуалиия кодекс (ДВ. бр. 30 от 2006 г.) и Решение На 3 от
08.11 І .2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
Издава акт за установяване на публично държавно вземане на „ЕМАКС-2000"
ЕООД, рег. по ф.д. Не 588/1999 г. по описа на Ловешки окръжен съд. ЕИК 110060616.
със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. .Васил Левски", .Не 2, ап. 26.
Мотиви: КРС е издала индивидуална лицензия Не 120-02243/24.10.2002 г. за
изграждане. поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна
мрежа (РМК) на „ЕМАКС-2000“ ЕООД.
С обнародването в ДВ. бр. 41 от 22.05.2002 г. влезе в сила Законът за
електронните съобщения (ЗЕС). Съгласно разпоредбата на ё 9, ал. 3 от ПЗР на ЗЕС. на
операторите. които към влизане в сила на този закон извършват далекосъобщителна
дейност въз основа на индивидуална лицензия. КРС служебно издава съответното
разрешение. В изпълнение на горното. КРС е издала на „ЕМАКС-2000” ЕООД
разрешение Не 01004118082008 т. за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени
нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба - РМЕ.
Разрешение Не 01004/18.08.2008 г. е отнето с решение Не 3 от 08.01-2009 г. на КРС.
Page 2
На основание чл. 222. ал. 1. от Закона за далекосъобщенията (ЗД. ДВ. бр. 88 от
2003 г.) н чл. 143 от ЗЕС. във връзка с т. 3.1 и т. 3.2 от индивидуална Јишензия На 120-
02243/24.10.2002 г.. във връзка с т. 3 и т. 4 от Приложение 3 на лицензията. във връзка с
т. 2.3 от разрешение Ме 01004/18.08.2008 г. и т. 1 и т. 2 от Приложение 2 към
разрешението, „ЕМАКС-2000" ЕООД има задължение да заплаща годишна такса за
ползване иа ограничен ресурс от радиочестотния спектър.
Съгласно разпоредбата на чл. 224. ал. 1 от ЗД (ДВ. бр. 88 от 2003 г.) и чл. 142. ал.
| от ЗЕС (ДВ. бр. 41 от 22.05.2002 г.) размерът на таксите, сроковете и начина на
плащане. са нормативно определени. както следва:
Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗД (ПМС Мз 71 от
7.04.2004 г.. оби.. ДВ. бр. 31 от 16.04.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 89 от
12.10.2004 г.. в сила от 1.01.2005 г., изм.. бр. 61 от 26.07.2005 г.. в сила от 1.01.2006 г..
изм. бр. 86 от 28.10.2005 г.. в сила от 1.01.2006 г.. изм. ДВ., бр. 90 от 7.11.2006 г.. в сила
от 2.11.2006 г.. отм.. бр. 106 от 14.12.2007 г.. в сила от 1.01.2008 г.). Тарифа за таксите.
които се събират от КРС по ЗЕС (ПМС На 29? от 5.12.200? г.. оби., ДВ. бр. 106 от
14. | 2.200? г.. в сила от 1.01.2008г.. отм.. бр. 109 от 23.12.2008 г.. в сила от 1.01.2009 г.) и
Тарифа за таксите. които се събират от КРС за 2009 г. по ЗЕС (ПМС .Не 316 от 12.12.2008
г.. обн.. ДВ. бр. 109 от 23.12.2008 г.. в сила от 1.01.2009 г.) за периода 01.01-2004 г. -
08.01.2009 г.
След извършена проверка от Дирекция “ФСО и УЧР” на КРС и изготвена справка
На Ф2-1257/23Ј 1.2009 г. КРС направи следните
КОНСТАТАЦИИ:
„ЕМАКС-2000" ЕООД има следните непогасеии ликвидии и изискуеми задължения
към КРС - такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс от
радиочестотиия спектър за периода от 01.01.2004 г. до 08.01.2009 г., възлизащи на
'1 01 13.84 (хиляда и три лева и осемдесет и четири стотинки) лева.
Съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания
(Иза. бр. 91 от 195? г.). във връзка с чл. 1, ал. 1. т. 1 от ПМС Не 72 за определяне на
законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ. бр. 33 от 1994 г.)
за закъснения на плащанията иа таксите се дължат лихви в размер на законната лихва.
дължими до момента на погасяване на задълженията. Размерът на задълженията по
периоди на „ЕМАКС-2000" ЕООД е както следва:
.Кв Вид нн зааътженисто Правно основание Период Размер на
задължението
по ред
01.01.2004- 50.00
Такса за ползване на Чл. 222. ал. І от ЗД (ДВ. бр. 8812003 г.). 3103 9004
ограничен ресурс от във връзка с чл. 1. чл. ї, ал. 1. т. 5. и чл. 7.
радночестотния ал. 5 от Тарифата за таксите. които се [Ј1_04_2[Ю4_ 50.00
спектър събират от КРС по ЗД (ПМС На '11 от 30062004
07.04.2004 г.. ДВ. бр. 31 от 2004 г.. изм..
ДВ. бр. 89 от 2004 г.. нзм. ДВ.. бр. 61 от 01-07-2004* 50'00
2005 г.. изм.. ДВ.. бр. 86 от 2005 г.. в сила 30.09.2004
от 01.01.2006 г.. бр. 90 от 07.11.2006 г.. в 50 Ш)
ша от [17.11.2006 г., отм.. бр. нов от 01.10.2004- '
14.12.2007 г.. в сила от 1.01.2008 г.). във 31.12.2004
Page 3
01.01 .2005-
_ 50.00
31.03.2005
01.04.2005- 50-00
30.06.2005
01.02.2005- 50-00
30.09.2005
01.10.2005- 50.00
връзка е т 3.1 и т. 3.2 от индивидуалната 31_12_2(ш5
лицензия с Не 120-022432'24.10.2002 г.. във 50 0"
връзка с т. 3 и т. 4 от Приложение 3 на 01-01-2000' '
изменението на лицензията. 31.03.2006
01.04.2000- 50-00
30.06.2006
01.02.2006- 50-00
30.09.2006
01.10.2000- 50-00
31.12.2006
01.01 .2007- 50.00
31.03.2007
01.04.2007- 30.56
25.05.2007
Такса за ползване на Чл. 143 от ЗЕС, във връзка с чл. 1. чл. 7. 2ы]5_2"п7_ 19.44
ограничен ресурс от ал. І. т. 5 и чл. 7. ал. 5 от Тарифата за
радиочестотния таксите. които се събират от КРС по ЗД 30-00-2007
спектър (ПМС Не '11 от 02.04.04 г.` ДВ. бр. 31 от 01,012001 50,01]
2004 г.. изм.. ДВ. бр. 89 от 2004 г.. изм.
дв.. ар. 61 от 2005 г.. мм.. дв., ар. за от 30-09-2007
2005 г.. в сила от 01.01.2006 г.. изм. ДВ.. 01.10.2007- 50.00
бр. 90 от 011 1.2006 г., в сила от 011 1.2006 . 7
г.. отм., бр. 106 от 14.12.2007 г., в сила от ЗІЈШШЮ?
1.01.2008 г.}. във връзка с чл. І. чл. 6. ал. 11 01.01.2008- 50.00
т. 2 от Тарифа за таксите. които се събират 3 “132008
от КРС по ЗЕС' (ПМС .Не 29? от 05.12.2007
г.. оби.. ДВ. бр. 106 от 14.12.2007 г.. в сила 0004-2000' 50'00
от 01.01.2008 г. отм.. бр. 109 от 23.12.2008 30_06,2003
г.. в сила от 1.01.2009 г.). във връзка с чл. 1. ,,
чл. 6. ал. 1. т. 2 и чл. 6. ал. 5 от Тарифа за 01'0?`“'008_ 5000
таксите. които се събират от КРС за 2009 г. 30.09.2008
по ЗЕС (ПМС Не 316 от 12.12.2008 г., оби.` 01.10 2008_ 501011
ДВ. бр. 109 от 23.12.2008 г.. в сила от 31 113008
1.01.2000 г.). във връзка с т. 3.1 и т. 3.2 от ' ь'" І
индивидуалната лицензия с Не 120- 01-01-2009' 3'04
02243324102002 г.. във връзка с т. 3 и т. 4 08.01.2009
от Приложение 3 на лицензи-га. във връзка
с т. 2.3 от разрешение Мз 01004218082008
г. и т. 1 и т. 2 от Приложение 2 към
разрешението.
ОБЩО І 003.84
Page 4
Начннът на изпълнение е чрез превеждане на Дължимите суми по ІВАЪІ сметка
86318 ВМВСт 9661 30 001226 01. ВІС код на Българска народна банка ВНВО ВОЅІІ). гр.
София. ул. „Княз Александър Първи” Мз 1.
Настоящият акт за установяване на публично държавно вземане се издава в три
еднообразни екземпляра - един за КРС. един за Националната агенция за приходите и
един за „ЕМАКС-2000" ЕООД.
На основание чл. 35. ал. 2 от ЗЕС актът за установяване на публично държавно
вземане подлежи на обжалване в І4-дневен срок пред Върховния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ„ бр.І3{Ј от 2006 г.).
'.„›”\. ..
(д-р Веселка: Божков)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
зА глАввн свкРвтАР: >
(Васил Мнлушевћ
А
ІА
.- . 1-
Дпрекгор на дирекция “Правна“: . І ' Ц
(Неда Койчев Ј М
Даниел
100+
100+
Мнения: 151
Регистриран на: 20 Сеп 2006, 02:58

Re: НЕК какви честоти ползва за чиниите си

Мнениеот Даниел » 23 Май 2014, 01:27

Това не е на НЕК. Тва е релейка за интернет. На някой доставчик е. От таблото взимат ток, горното табло е с интернет оборудването.

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 3 и 0 госта