Новини от КРС

Телекомуникационен форум
mach
1000+
1000+
Мнения: 1042
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06

Новини от КРС

Мнениеот mach » 14 Апр 2009, 16:16

Решение № 164 от 24 Февруари 2009

На основание чл. 30, т. 10, във връзка § 9, ал. 3 и ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009г. по Закона за електронните съобщения, както и подадено заявление с вх. № 18-00-274/18.12.2008 г. и писмо с вх. № 18-00-274/02.02.2009 г.,


КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
I. Изменя индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г. на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт NMT и/или CDMA с национално покритие, както следва:
1. В таблицата на Приложение 2 към индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г. се заличават 5 (пет) радиорелейни участъка с идентификационни номера 4029, 4127, 4241, 4244 и 4287.
2. В таблицата на Приложение 2 към индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г. се изменят техническите параметри на 3 (три) радиорелейни участъка с идентификационни номера 4056, 4154 и 4335, като промените са отразени в съответните идентификационни номера, съгласно Приложение І към настоящото решение.
3. Изменя Приложение 3 „Размер, срокове и начин на заплащане на таксите по лицензията" към индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г., съгласно Приложение ІІ към настоящото решение.
ІІ. Приложенията по т. 2 и т. 3 стават неразделна част от индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г.
III. Определя такса за изменението по т. 2 в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви:
В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 18-00-274/18.12.2008 г. и писмо с вх. № 18-00-274/02.02.2009 г. от името на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД, за изменение на индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт NMT и/или CDMA с национално покритие. Подаденото заявление е подадено и подписано от лице, притежаващо необходимата представителна власт, както е видно от приложеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията и пълномощно с рег. № 1120/2008 г.
Съгласно § 9, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), операторите, които към влизането в сила на този закон извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия, а ЗЕС определя, че осъществяваните от тях електронни съобщения са свързани с издаване на разрешение, продължават да спазват изискванията й до служебно издаване на разрешение от страна на КРС. Съгласно ал. 4 от същия параграф, в случай, че в посочения период постъпи искане до комисията за предоставяне на допълнителен ограничен ресурс или за изменение на индивидуалната лицензия по отношение на предоставения индивидуално определен ограничен ресурс, КРС се произнася по искането по реда и в сроковете, предвидени в този закон, освен в случаите, когато за предоставянето на индивидуално определен ограничен ресурс се изисква провеждане на състезателна процедура.
В случая, от страна на предприятието е постъпило искане за изменение по отношение на ограничения ресурс, предоставен с лицензията.
Предвид изложеното, КРС прилага разпоредбите на § 9, ал. 4 от ПЗР на ЗЕС и изменя индивидуална лицензия № 114-01053/04.11.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт NMT и/или CDMA с национално покритие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангелина Ситарска) (д-р Веселин Божков)

Мобиком - правим вашите мечти реалност.

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта