Честито на ГАБРОВО!

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот predavatel » 13 Дек 2006, 22:00

Съветът за електронни медии обяви класирането в конкурсите за свободни радиочестоти в Габрово. Лицензии за радиоразпръскване за срок от 15 години получават:

За честота 91.30 MHz - Алфа Радио
За честота 94.50 MHz - БГ Радио
За честота 98.60 MHz - Радио Атлантик
За честота 101.70 MHz - Радио Бумеранг
За честота 104.00 MHz - Радио 1
За честота 107.40 MHz - Радио N-JOY


--------

[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1204, гр. София, 12.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 12.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 921 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 91.3 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 921 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 10.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 6 (шест) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-55 / 09.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-57 / 09.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
3. 029-64 / 10.10.2006 г. – “ТИС - 2002” ООД;
4. 029-68 / 10.10.2006 г. – “Джей Ем Корпорейшън” ЕООД;
5. 029-75 / 10.10.2006 г. – “Българска радиокомпания” ООД;
6. 029-78 / 10.10.2006 г. – “Радио Веселина” ЕАД.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии с Решение № 1165 / 13.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Алфа радио” ООД;
2. “ТИС - 2002” ООД;
3. “Джей Ем Корпорейшън” ЕООД;
4. “Радио Веселина” ЕАД.
Кандидатът “Българска радиокомпания” ООД не е допуснат до участие в конкурса, тъй като до изтичане на предвидения в закона срок не е представил необходимите декларации по чл. 108 от ЗРТ и по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ, Приложение 12 от конкурсната документация и съгласно чл. 116б, т. 2 от Закона за радиото и телевизията предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа, както и поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ и поради постъпило искане от негова страна за прекратяване на процедурата по разглеждане на документите му.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 06.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал.3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 40 / 06.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Габрово;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Габрово като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;
и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 921 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово за честота 91.3 MHz в следния ред:
1. “АЛФА РАДИО” ООД;
2. “РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД;
3. “ДЖЕЙ ЕМ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД;
4. “ТИС - 2002” ООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 921 / 11.05.2006г, конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на “АЛФА РАДИО” ООД на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата на кандидата е с общ (политематичен) профил, реализиран в неприлаган в българското медийно пространство радиоформат. Музикалното съдържание има широк стилов обхват. Говорните територии на програмата също ще се реализират в оригинален разговорен формат (All Talk). Ясно са представени целите на проекта: да поддържа възможно най-широка по характер местна аудитория, да постигне различие и конкурентност с другите радиопрограми на регионално равнище, да се създадат трайни и устойчиви програмни стереотипи и т.н. Кандидатът е представил и изчерпателно разработена програмна концепция – както на концептуално равнище, така и в конкретен план: рубрики, предавания, теми в рамките на седмичната програмна схема. Това е резултат от задълбочени предварителни проучвания и анализ на социалните и демографските данни за гр. Габрово. Финансовият план е реалистичен. Проектът е финансово осигурен, съобразно заявените програмни намерения, което е предпоставка за практическото му изпълнение. Спазени са и изискванията на конкурсната процедура относно сроковете за неговата реализация. Началната дата на разпространение на програмата е съобразена с темповете на развитие, които съответстват на изискванията на конкурсните книжа.

За класирането на “РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмният проект е сравнително добре представен и отговаря на потребностите на част от слушателската аудитория, но регионалната му насоченост не е добре аргументирана, а се извежда главно чрез новините. Програмната схема не се отличава с оригиналност и разнообразие. Структурата и организацията на дейността не са разработени на необходимото равнище по отношение на професионалната квалификация на служителите и спрямо основните принципи на радиодейността. Няма съвпадение между заявените програмни цели и намерения и организационно-творческия план на кандидата за развитие на програмата. Финансовият план е разработен сравнително добре. При технологичния план се забелязват следните пропуски: неправилно вземане на стойността на усилването на антенната система, хаотично подбиране на стойностите при антенно-фидерната система, неправилно изчислена изходна мощност на предавателя, липсват изчисления на хигиенно-защитната зона на предавателя, няма репортерска техника. Инвестиционната схема за закупуване на технически устройства е добра, има пълен комплект допълнителни услуги. “Радио Веселина” ЕАД има натрупан опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания. Същевременно операторът има 11 наказателни постановления, издадени от СЕМ за установени нарушения на ЗРТ, които са влезли в сила.

За класирането на “ДЖЕЙ ЕМ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция, профил и схема са сравнително добре разработени и имат регионална насоченост. Програмата е с политематичен профил, с акцент върху публицистиката и музиката. Програмната схема съдържа много на брой предавания, които за своята реализация изискват голям творчески ресурс. Предаванията са добре замислени по тематика, но имената на някои от тях съответстват на вече утвърдени предавания в други радиопрограми, които са защитени по съответния начин. Не са дефинирани достатъчно ясно основните принципи на радиодейността. Финансовият план е добре разработен. При технологичния план използваната антенно-фидерна система е двуетажна, а съществуващата, на която работят другите радиостанции, е триетажна. Това води до грешно изчислена мощност на предавателя и ефективно излъчената мощност. “Джей Ем Корпорейшън” ЕООД няма опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “ТИС - 2002” ООД на четвърто място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция е сравнително добре разработена, но местната насоченост на програмните намерения не е дефинирана достатъчно убедително. Програмната схема не се отличава с особена оригиналност, макар че има и някои интересни идеи, като предаване в помощ на безработните. Структурата и организацията на дейността са сравнително слабо разработени, не са дефинирани добре професионалната квалификация и творческия потенциал на служителите, а също и основните принципи на радиодейността, отнасящи се до чистотата на българския език. Технологичният план има доста пропуски – техническите характеристики на оборудването нямат изчисления на зоната на обслужване, антенно-фидерната система и необходимия тип на предавателя. Апаратно-студийният комплекс е посочен само като студио. При финансовия план сумата на инвестицията е 20 хил. лв., което е малка сума за поддръжка на една радиостанция. В план-сметката на инвестициите не е предвидена необходимата сума за техническото обезпечаване на радиото. Допълнителните услуги са на висота. Дружеството има нужния опит в създаването на радиопрограма и като радиопродуцент.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 91.3 MHz, на “АЛФА РАДИО” ООД, регистрирано по ф.д. № 5389 / 1994 г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Мир”, бл. 6, ет. 4, ап. 10, БУЛСТАТ 813160525, данъчен номер 1030062627, представлявано от Силвия Стоянова Щумпф, за програма с наименование “АЛФА РАДИО – ГАБРОВО” и срок на действие на лицензията 15 (петнадесет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 91.3 MHz, на “АЛФА РАДИО” ООД, регистрирано по ф.д. № 5389 / 1994 г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Мир”, бл. 6, ет. 4, ап. 10, БУЛСТАТ 813160525, данъчен номер 1030062627, представлявано от Силвия Стоянова Щумпф.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1205, гр. София, 12.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 12.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 920 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 94.5 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 920 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 10.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 5 (пет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-53 / 09.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-62 / 09.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
3. 029-66 / 10.10.2006 г. – СД “Балабанови и Сие - Рамба”;
4. 029-73 / 10.10.2006 г. – “Метрорадио” ЕООД;
5. 029-79 / 10.10.2006 г. – “Агенция Витоша” ЕООД.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ Съветът за електронни медии с Решение № 1166 / 13.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Алфа радио” ООД;
2. СД “Балабанови и Сие - Рамба”;
3. “Метрорадио” ЕООД;
4. “Агенция Витоша” ЕООД.

Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 06.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал.3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 37 / 06.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Габрово;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Габрово като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяване на радиодейност;

и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 920 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 94.5 MHz в следния ред:
1. “МЕТРОРАДИО” ЕООД;
2. СД “БАЛАБАНОВИ и СИЕ - РАМБА”;
3. “АЛФА РАДИО” ООД;
4. “АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое решение № 920 / 11.05.2006 г., конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотния спектър зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на “МЕТРОРАДИО” ЕООД на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Представена е програмна концепция, която е свързана с утвърждаването на българската музикална среда и култура от едно работещо в града радио. Кандидатът притежава сериозен опит, доказан чрез организирането на промоции и концерти. Приложени са награди. Екипите са със стабилна професионална квалификация, като е набелязана и програма за усъвършенстване. Представени са правилници за вътрешния трудов ред, за рекламата и за производствената дейност. Технологичната обезпеченост и финансовата обосновка предполагат успешно стартиране на проекта месец след издаването на лицензията.
Осъществяването на проекта ще предложи на слушателската аудитория в гр. Габрово музикална радиопрограма с българско звучене, като по този начин ще бъде ефективно използван радиочестотния спектър и ще бъдат създадени предпоставки за конкурентното развитие на медийната среда.

За класирането на СД “БАЛАБАНОВИ и СИЕ - РАМБА” на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Проект с политематичен профил за 24-часова програма с подчертано местна насоченост. Предвиждат се високи проценти за европейска и българска продукция, както и за оригинални предавания. Ще бъдат осигурени работни места за местни специалисти, като са съставени четири правилника – редакционен; за вътрешния трудов ред; за реклама и спонсорство; за организиране на стажове и повишаване на квалификацията. Технологичният план е без забележки. Проектът може да бъде реализиран успешно при по-прецизна финансова обосновка.

За класирането на „АЛФА РАДИО” ООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Проект, направен на базата на доказан опит в създаването на радиопрограма, както и в организирането на ежемесечни концерти на живо. Предлаганият уникален формат е убедително защитен в избрания политематичен профил, както в музикалната част (разпределена в три времеви зони всеки час), така и в говорните предавания (разпределени в едночасови блокове) с постоянен пряк контакт по телефона. Проектът предлага висок процент европейска и оригинална продукция. Планира се откриването на работни места за местни специалисти. Предвиждат се сериозни инвестиции, които би могло по-добре да бъде обосновани в изпълнението на технологичния план по години. Очертани са намеренията, но не са разработени професионални статути, което би подкрепило по-добре качеството на предлаганата услуга.

За класирането на „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД на четвърто място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Проект с общ (политематичен) профил, ориентиран към младежката аудитория (18 - 34 години). Представен е редакционен статут. Доказан опит, подкрепен с практика в организирането на кампании и концерти. Непълно защитена местна насоченост (и програмно, и кадрово) в избрания специализиран музикален профил.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 94.5 MHz, на “МЕТРОРАДИО” ЕООД, регистрирано по ф.д. 4738 / 1999 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Бенковски” № 4А, БУЛСТАТ 121887866, данъчен номер 1220126885, представлявано от Николай Георгиев Янчовичин, за програма с наименование “БГ РАДИО” и срок на действие на лицензията 15 (петнадесет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 94.5 MHz, на “МЕТРОРАДИО” ЕООД, регистрирано по ф.д. 4738 / 1999 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Бенковски” № 4А, БУЛСТАТ 121887866, данъчен номер 1220126885, представлявано от Николай Георгиев Янчовичин.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1206, гр. София, 12.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 12.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 922 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 98.6 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 922 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 10.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 9 (девет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-49 / 09.10.2006 г. – “Фаворит - 44” ЕООД;
2. 029-50 / 09.10.2006 г. – “Плевен +” АД;
3. 029-51 / 09.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
4. 029-58 / 09.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
5. 029-65 / 10.10.2006 г. – “Сигнал плюс” ЕООД;
6. 029-67 / 10.10.2006 г. – Община Габрово;
7. 029-71 / 10.10.2006 г. – “Фокус - нунти” ООД;
8. 029-74 / 10.10.2006 г. – “Радио Тангра” АД;
9. 029-77 / 10.10.2006 г. – “Агенция Атлантик” ЕООД.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ Съветът за електронни медии с Решение № 1167 / 13.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Алфа радио” ООД;
2. “Сигнал плюс” ЕООД;
3. “Агенция Атлантик” ЕООД.

Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията.

Кандидатът ”Фаворит - 44” ЕООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията.
Кандидатът ”Плевен +” АД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията.
Кандидатът ”Фокус - нунти” ООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията.
Кандидатът ”Радио Тангра” АД не е допуснат до участие в конкурса поради непредставяне в срок на декларации по чл.105, ал.4 от ЗРТ от всички съдружници, програмна концепция, програмна схема и програмен профил, предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа (съгласно чл. 116б, т. 2 от Закона за радиото и телевизията), както и поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Кандидатът ”Община Габрово” не е допуснат до участие в конкурса поради липса на валидно изразена воля от страна на юридическото лице към момента на подаване на заявлението.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 06.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал.3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 39 / 06.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Габрово;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Габрово като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;

и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 922 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово за честота 98.6 MHz в следния ред:
1. “АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД;
2. “СИГНАЛ ПЛЮС” ЕООД;
3. “АЛФА РАДИО” ООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 922 / 11.05.2006 г., конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на „АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция е добре защитена, тя е ориентирана към младите слушатели, програмната схема е достатъчно динамична. Заявени са високи професионални стандарти и строги правила, които ще спазват работещите в радиопрограмата. Структурата и организацията на дейността е добре подготвена, финансовият план е разработен добре по отношение на прозрачността на капитала и финансовата обезпеченост на проекта. “Агенция Атлантик” ЕООД има нужния опит в радиодейността и като радиопродуцент. Операторът се ангажира с национални, обществено значими кампании. При технологичния план има известни пропуски, не е ясна антенно-фидерната система.

За класирането на “СИГНАЛ ПЛЮС” ЕООД на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция е с развлекателна насоченост, в нея преобладава българската музика, което ? дава известно предимство. Програмата е без ясно откроена регионална насоченост, тъй като ще се транслира изцяло от гр. София. Това ограничава възможността нейните предавания да се доближат максимално до проблемите на хората в града. Обсъжданите теми и проблеми ще бъдат по-скоро от общ национален характер. Много добра програмна схема за радиопрограма от този вид и добре разработени правила за работа на екипа. Радиооператорът е съорганизатор на концерти и телевизионни програми, има опит в създаването на радиопредавания и като радиопродуцент. Има неточности при изчисляването на програмния проект и несъответствие между инвестициите по работен и технологичен проект.

За класирането на ”АЛФА РАДИО” ООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Много добре разработен програмен проект, който показва нужното равнище и намерения по отношение развитието на местната радиокомуникация. Организационно-творческият план е разработен добре, има ясна визия относно бъдещата програма, професионалната квалификация на служителите и редакционния статут. В организацията на дейността не са откроени достатъчно основните принципи на радиодейността, отнасящи се до чистотата на българския език в предаванията, спазването на някои етични и нравствени норми, грижата за децата и младежите. “Алфа радио” ООД има нужния опит в създаването на радиопредавания и като радиопродуцент. Технологичният проект е без забележки.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота на 98.6 MHz, на “АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД, регистрирано по ф.д. № 23682 / 1994 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Фритьоф Нансен” № 5, партер, БУЛСТАТ 831905305, данъчен номер 2220056964, представлявано от Антоанета Стоянова Арсова, за програма с наименование “РАДИО АТЛАНТИК” и срок на действие на лицензията 15 (петнадесет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Габрово, област Габрово, за честота 98.6 MHz, на “АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД, регистрирано по ф.д. № 23682 / 1994 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. “Фритьоф Нансен” № 5, партер, БУЛСТАТ 831905305, данъчен номер 2220056964, представлявано от Антоанета Стоянова Арсова,.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1207, гр. София, 12.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 12.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 923 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на на
Последна промяна 1 на predavatel, променена общо 13 пъти
crimson

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот crimson » 13 Дек 2006, 22:10

Направо не е за вярване! Тези медийни великани не са давали толкова много лицензи наведнъж май откакто съществува частното ефирно радиоразпръскване в България! На път съм да си помисля че и другите два града (Ловеч и Монтана) ще влязат в Европейския съюз с лицензирани ефирни радиостанции :D Пък после за по малките градове най вероятно ще ги претупат, защото няма да има много кандидати, пък и честотите са по малко, а разрешените мощности - нищожни!
Все пак честито разнообразие в радиоефира на жителите и гостите на Габрово!
Аватар
adrianski
Нов
Нов
Мнения: 59
Регистриран на: 24 Мар 2006, 16:04

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот adrianski » 14 Дек 2006, 10:35

честито и от мен,

най-хубавото е, че отпада чалга радио Фаворит!
frequency boy
Нов
Нов
Мнения: 24
Регистриран на: 03 Фев 2006, 15:23

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот frequency boy » 14 Дек 2006, 11:46

Мафията пак работи. Communicorp чрез агентите си са навлезли надълбоко в корупционите схеми на СЕМ. Отврат голяма! Така беше и по параграф 9.
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот NIKKEI » 14 Дек 2006, 17:38

Добре де, немога да разбера. Един път класират Алфа радио под номер 1. И на следващата честота и измислят някакви работи за да не спечели пак. Защо не си кажат направо, че едно радио неможе да излъчва на 5 честоти едновременно в един град. Защо е трябвало да търсят някакви забележки.

Можеше и по-хуабви радия да имаше ...
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот ico_pol » 14 Дек 2006, 17:41

Добре, де законово не е ли предвеидено, че ако една фирма с конкретна радиопрограма спечели една честота, да се декласира автоматично за останалите? Според мен е абсурдно, ако една и съща радиопрограма спечели 2 честоти.
crimson

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот crimson » 14 Дек 2006, 20:03

[quote=""frequency boy""]Мафията пак работи. Communicorp чрез агентите си са навлезли надълбоко в корупционите схеми на СЕМ. Отврат голяма! Така беше и по параграф 9.[/quote]

Тези от Communicorp каква ли цел имат? Само закриват радиостанции! (Визирам Гонг) И всичките им програми (ако може да ги наречем такива) звучат някак си автоматизирано, ала Радио 1... Не става така - още от сега омръзнаха на аудиторията! Трябва да има водещи и да звучи програма на живо...
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот NIKKEI » 14 Дек 2006, 23:08

Жалко, че толкова тъпо се развива радио ефира в България.
Едни и също като Communicorp с радията:
БГ Радио, Радио 1, Радио NRJ, Радио Нова, Retro Radio, Гонг-бившето, ще направят всичко еднотипно и само и единствено с цел печалба. Аз като слушам БГ Радио, Радио 1 и Ретро Радио техните им новини и изобщо немога да разбера каква е разликата ...всичко по един и същи начин по едни и същи схеми ... Друг е въпроса какви са им новините
:megashock:
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот NIKKEI » 14 Дек 2006, 23:15

Като гледам за Ямбол, все още нито едно радио не е почанало да излъчва след като раздадоха лицензите. Май и за Габрово ще мине ....към 2 месеца може би и да се надяваме Февруари да заработят новите радия.
crimson

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот crimson » 14 Дек 2006, 23:32

[quote=""NIKKEI""]Жалко, че толкова тъпо се развива радио ефира в България.
Едни и също като Communicorp с радията:
БГ Радио, Радио 1, Радио NRJ, Радио Нова, Retro Radio, Гонг-бившето, ще направят всичко еднотипно и само и единствено с цел печалба. Аз като слушам БГ Радио, Радио 1 и Ретро Радио техните им новини и изобщо немога да разбера каква е разликата ...всичко по един и същи начин по едни и същи схеми ... Друг е въпроса какви са им новините
:megashock:[/quote]

Тези от Communicorp като им гледам продукцията май няма разлика да си пусне човек музика от някой плейлист на winamp! Пък после защо в Западна Европа радиото като медия западало! Ами то с тези инфантилни идеи и програми се чудя как изобщо съществува! И това ако са радиостанции - Радио 1, БГ радио, NRJ, Ретро го съсипаха до неузнаваемост! Извинявам се, ама българските продукции бяха на много по голямо ниво преди да се намесят тези "специалисти"! Единственият им опит за някаква програма, макар и много бездарна е БГ радио, ама и то е умряло от скръб! пази Боже ако това е Българщината и националните ни ценности! като се има предвид какви родни колоси (изпълнители) се появяват напоследък...
Май от тези които инвестираха в така наречения радиопазар (защото това според мен е игра на мафиотски думи!) единствените радиостанции, които стават за слушане са тези на SBS Broadcasting!
kasim
Нов
Нов
Мнения: 10
Регистриран на: 15 Дек 2006, 18:44

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот kasim » 15 Дек 2006, 18:56

Да ви кажа честно новите попълнения в габровския ефир не ми харесват въобще.Радио Алфа и Атлантик само съм ги слишал онлайн, но не са кой знае какво.NJOY съм го слушал в Хасково и мисля, че това ще е единственото хубаво радио от новите.Разбира се е въпрос на вкус, но на мен лично радио Фаворит ми допадаше, защото е доста добро место радио.Да се надяваме, че "новаците" няма да разочароват габровските слушатели и че наистина ще удовлетворят нуждите на хората от града ни :)
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот NIKKEI » 17 Дек 2006, 00:49

Вярно е, че когато Българи си управляваха радията всичко си вървеше добре, имаше много хубави идей и беше приятно да се слуша радио. Сега идват смотани капиталисти, който изобщо не се интерисуват от нищо друго освен от пари, и то без да инвестират реално в програма от която да се спечели. Инвестира се, като се унищожава конкуренцията и искаш не искаш, ако си решил да правиш реклама по радиото, трябва да отидеш при тези идиоти.

А за Габрово си прав, Алфа радио и Атлантик не са кой знае какви. С нищо не бих ги запомнил. Спомням си обаче, преди 4-5 години Атлантик беше невероятно радио, в градовете в който звучеше във всяко кафене и магазин го пускаха. Бях насочил и аз антени да си го слушам. А сега ... баси скуката .....
Фаворита е интересно радио, има различни предавания, новини ...забавно е да се слуша. А и се прави от Българи, който имат желание да правят програма. Много жалко всичко българско се убива в днешно време ......... :(
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот ico_pol » 18 Дек 2006, 16:16

Е, кое радио в България не се прави от българи!? ;) Всичко си е нашенско производство. Това, че работят под чужд бранд нищо не означава. И МТВ да направят в България няма да е това, което е американското, европшейското и т.н.
crimson

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот crimson » 18 Дек 2006, 22:34

Говорим за управлението! Не може да изгонят 80% от журналистите там и да искат качествена програма чрез MP3 player + реклами, както се беше изразил някой във форумите! За хубава радиопрограма трябва да се вложи душа и чувство! А когато прогониш най добрите си журналисти, които живеят за радиото, много трудно ще направиш истинско радио!
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот NIKKEI » 19 Дек 2006, 17:05

Ми така е, искат от нищо да направят нещо... то нестава.
Жалко, че едно хубаво радио за мен и то стана така. Радио Фреш, хубаво радио, хубава музика, обаче ужасно досадни реклами, много реклами и постоянно едни и същи, никакви новини, поне 1 минута на час новини да има да си в час с нещата в БГ и света ...
От много реклами и повторения ....желаещи да го слушат няма.
Виж NRJ си е доста по-хубаво радио, макар че и там се опитват от нищо да направят нещо .....
kasim
Нов
Нов
Мнения: 10
Регистриран на: 15 Дек 2006, 18:44

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот kasim » 21 Дек 2006, 17:29

Каквото и да казваме, каквото и да правим, нищо няма да се промени S) .Новите радиостанции вече са факт и не ни остава нищо друго освен да ги слушаме.Без това в Габрово няма много хубави радиа, както е тръгнало няма и да има.Едно нещо не мога да разбера!Как например за град като Ловеч се кандидатират толкова много радиостанции и се натискат City и още много други.И без това там си имат Fresh, което на мен ми допада, но както и да е.
Както винаги сме прецакани :wink:
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот ico_pol » 23 Дек 2006, 20:40

Ами, може би за Ловеч се надяват да огреят София-Варна. :) Или пък си правят сметката, че ще минава наблизо много важна пътна артерия за тунела Троян-Кърнаре :D Хехехе! Кой ги знае! Логика никаква няма в България, какво да се прави! :)
Аватар
tv6
100+
100+
Мнения: 158
Регистриран на: 28 Юни 2006, 19:26

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот tv6 » 24 Дек 2006, 16:12

Ицо, да вземеш да направиш едно радио "Троян+" та да мирясаш, ей! Вечно недоволен! Дано старта на Дарик радио (по което обикновено плюеш тук, но във форума на Дарик се жалваш, че го няма в Свищов и Троян), сега дано те радва, че в Свищов има Дарик радио.

Колкото до радиостанциите, получили лиценз за новите градове, забелязвате ли как нито Ретро, нито Гонг, нито Сигнал+ успяха да се класират? Особено Сигнал+ големи надежди възлагаха.
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД и РАДИО ТАНГРА АД също бяха подали документи за 4-те града. Да, ама нещо не ги огря. Проблемът едва ли е финансов, нали?
img]http://www.estnet.bg/site/images/programs/client_30.gif[/img]
Sofia, Bulgaria 95.7 FM
Beograd, Srbija 89.4 FM
Pri?tina, Kosovo 88.6 FM
Tiran?, Shqip?ris? 106.0 FM
Bucure?ti, Romania 88.5 FM
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот mita6ki » 25 Дек 2006, 16:47

аз пак да фана да направя едно "враца +" :D
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Честито на ГАБРОВО!

Мнениеот ico_pol » 25 Дек 2006, 18:25

[quote=""tv6""]Ицо, да вземеш да направиш едно радио "Троян+" та да мирясаш, ей! Вечно недоволен! Дано старта на Дарик радио (по което обикновено плюеш тук, но във форума на Дарик се жалваш, че го няма в Свищов и Троян), сега дано те радва, че в Свищов има Дарик радио.

Колкото до радиостанциите, получили лиценз за новите градове, забелязвате ли как нито Ретро, нито Гонг, нито Сигнал+ успяха да се класират? Особено Сигнал+ големи надежди възлагаха.
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД и РАДИО ТАНГРА АД също бяха подали документи за 4-те града. Да, ама нещо не ги огря. Проблемът едва ли е финансов, нали?[/quote]
Амииии...първо нямам финансофи средства, второ, не мисля, че мога да правя това. За рзлика от някои хора, работещи в радиа, аз не мисля, че щом нещо ми харесва, значи мога да го правя. Признавам си, едва ли ставам за радиоводещ. :)
Колкото до Дарик, за пореден път ще подчертая и няма да е зле да се научите да четете, че НЕ ПЛЮЯ ПО ПРОГРАМАТА ИМ, А ПО ПОКРИТИЕТО ИМ! :mad: Поне ако не друго, се въздържам да критикувам нещо, което не слушам. Между другото, днес има слушах коледната програма до обяд, не беше зле. Водещите горе-доло го докарваха. :) Вземете четете пъво, пък после дрънкайте!

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта