Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот predavatel » 13 Дек 2006, 22:17

Съветът за електронни медии обяви допуснатите до участие кандидати в конкурсите за радиоразпръскване за Ловеч:

[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1198, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 929 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 87.6 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 929 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 6 (шест) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-122 / 02.11.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
2. 029-124 / 02.11.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”;
3. 029-132 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
4. 029-140 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
5. 029-152 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
6. 029-162 / 10.11.2006 г. – “Фокус - нунти” ООД.
На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 929 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 87.6 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 929 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 87.6 MHz следните кандидати:
1. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
2. Фондация “Радио Нова Европа”;
3. “Алфа радио” ООД;
4. “Радио Сити” ООД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 929 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 87.6 MHz на следните кандидати:
1. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
2. “Фокус - нунти” ООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


-------------------


[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1199, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 926 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 90.9 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 926 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 13 (тринадесет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-119 / 02.11.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. 029-123 / 02.11.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
3. 029-125 / 02.11.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”;
4. 029-128 / 07.11.2006 г. – СД “Балабанови и сие – Рамба”;
5. 029-129 / 07.11.2006 г. – “Фаворит - 44” ЕООД;
6. 029-130 / 08.11.2006 г. – “Инфопрес и Ко” ООД;
7. 029-136 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
8. 029-138 / 09.11.2006 г. – “Сигнал плюс” ЕООД;
9. 029-143 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
10. 029-145 / 10.11.2006 г. – ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
11. 029-150 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
12. 029-154 / 10.11.2006 г. – “Радио 1” ООД;
13. 029-158 / 10.11.2006 г. – “Радио Веселина” ЕАД.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 926 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 90.9 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 926 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 90.9 MHz следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
3. Фондация “Радио Нова Европа”;
4. СД “Балабанови и сие – Рамба”;
5. “Инфопрес и Ко” ООД;
6. “Сигнал плюс” ЕООД;
7. “Алфа радио” ООД;
8. ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
9. “Радио Сити” ООД;
10. “Радио 1” ООД;
11. “Радио Веселина” ЕАД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 926 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 90.9 MHz на следните кандидати:
1. “Фаворит - 44” ЕООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
2. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


-------------------


[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1200, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 930 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 92.5 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 930 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 5 (пет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-135 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-141 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
3. 029-151 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
4. 029-155 / 10.11.2006 г. – “Метрорадио” ЕООД;
5. 029-157 / 10.11.2006 г. – “Плевен +” АД.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 930 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 92.5 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 930 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 92.5 MHz следните кандидати:
1. “Алфа радио” ООД;
2. “Радио Сити” ООД;
3. “Метрорадио” ЕООД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 930 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 92.5 MHz на следните кандидати:
1. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
2. “Плевен +” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


-------------------


[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1201, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 931 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 100.5 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 931 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 7 (седем) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-118 / 02.11.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. 029-126 / 02.11.2006 г. – Фондация “ Радио Нова Европа”;
3. 029-131 / 09.11.2006 г. – “Лиани медиа” ЕООД;
4. 029-133 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
5. 029-139 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
6. 029-148 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
7. 029-163 / 10.11.2006 г. – “Фокус – нунти” ООД.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 931 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 100.5 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 931 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 100.5 MHz следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. Фондация “ Радио Нова Европа”;
3. “Алфа радио” ООД;
4. “Радио Сити” ООД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 931 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 100.5 MHz на следните кандидати:
1. “Лиани медиа” ЕООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 и 8 от ЗРТ;
2. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
3. “Фокус – нунти” ООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


-------------------


[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1202, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 927 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 103.8 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 927 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 9 (девет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-120 / 02.11.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. 029-121 / 02.11.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
3. 029-127 / 07.11.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”;
4. 029-134 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
5. 029-142 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
6. 029-146 / 10.11.2006 г. – ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
7. 029-149 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
8. 029-156 / 10.11.2006 г. – “Българска радиокомпания” ООД;
9. 029-160 / 10.11.2006 г. – “Агенция Витоша” ЕООД.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 927 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 103.8 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 927 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 103.8 MHz следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
3. Фондация “Радио Нова Европа”;
4. “Алфа радио” ООД;
5. ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
6. “Радио Сити” ООД;
7. “Агенция Витоша” ЕООД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 927 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 103.8 MHz на следните кандидати:
1. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
2. “Българска радиокомпания” ООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


-------------------


[size=18px]РЕШЕНИЕ № 1203, гр. София, 11.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 11.12.2006 г., прие и обсъди протокола от работата на техническата комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за открития с Решение на СЕМ № 928 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 107.2 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 928 / 11.05.2006 г. на СЕМ срок за подаване на заявленията за участие в конкурса (10.11.2006 г.), в Съвета за електронни медии са постъпили 7 (седем) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-117 / 02.11.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. 029-137 / 09.11.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
3. 029-144 / 10.11.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
4. 029-147 / 10.11.2006 г. – ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
5. 029-153 / 10.11.2006 г. – “Радио Сити” ООД;
6. 029-159 / 10.11.2006 г. – “Агенция Атлантик” ЕООД;
7. 029-161 / 10.11.2006 г. – “Озирис” ООД.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, приетия от СЕМ Ред за провеждане на конкурсите и методика за оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и Решение № 928 / 11.05.2006 г. на СЕМ, председателят на Съвета за електронни медии е назначил техническа комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността на подадените документи от кандидатите за лицензия за радиодейност за честота 107.2 MHz за гр. Ловеч, обл. Ловеч. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, при констатиране на пропуски и недостатъци в документите, на кандидатите са дава 7-дневен срок за отстраняването им. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, техническата комисия е представила протокола от своята работа относно наличността и редовността на документите на кандидатите за лицензия на Съвета за електронни медии, който следва да вземе решение за допускане на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от ЗРТ във връзка с чл. 112 от ЗРТ и чл. 16 от приетия от СЕМ Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване, Съветът за електронни медии

РЕШИ:

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в открития с Решение на СЕМ № 928 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 107.2 MHz следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. “Алфа радио” ООД;
3. ЕТ “Зетра – Петко Чернев”;
4. “Радио Сити” ООД;
5. “Агенция Атлантик” ЕООД.


ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документите за открития с Решение на СЕМ № 928 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ловеч, област Ловеч, за честота 107.2 MHz на следните кандидати:
1. “Радио ФМ - плюс” АД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ;
2. “Озирис” ООД – поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот mita6ki » 13 Дек 2006, 22:31

еи изваждаите ги тия работи по накратко не мога толко много да чета
crimson

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот crimson » 13 Дек 2006, 22:41

Това е положението! Трябва да се научим да четем :lol: В края на краищата не забравяй че голяма част от тези хора са с образование на юристи, т.е. дърдорят по цял ден :lol: Чете се даже и между редовете и по няколко пъти до умопомрачение :lol:
И сега уважаеми зрители - най голямата изненада "Радио Сити" :lol: Не че Ловеч е голямо "сити" :lol: Ама откъде толкова пари за участие на конкурс у съществуващо ефирно радио? И като едното нищо ще вземат да спечелят! А какво стана с конкурентната радиостанция "Фреш"? - Това е още по голямата изненада! Или от Еммис са го закъсали с финансите... Ако това стане ефира на ловчанлии ще е уникален! От търново, Габрово и Плевен ще слагат антени и ще ги насочват към Ловеч :D
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот predavatel » 13 Дек 2006, 23:08

Прави впечатление, че до конкурсите на са допуснати документите на Радио Фокус, Лиани - Ловеч, ФМ+, Фаворит и други, заради точка от закона, която гласи: Юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет "рекламна дейност" или осъществяват рекламна дейност не могат да кандидатстват за издаване на лицензии.
Аватар
gadchet0-
100+
100+
Мнения: 367
Регистриран на: 01 Юли 2006, 14:03

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот gadchet0- » 14 Дек 2006, 12:55

Какво прави впечатление,явно 3 радиостанции си тръгват от Ловеч :da:
И то тия дето се бият в гърдите какво можели..
за честота 92,5 (в момента на нея излъчва Фреш),кандидатите са:
„Алфа радио” ООД (Алфа Радио)
„Радио Сити” ООД (Радио City)
„Метрорадио” ЕООД (БГ Радио)
за честота 100,5(в момента на нея излъчва Лиани),кандидатите са:
„Радиокомпания Си. Джей” ООД (Радио N-JOY)
Фондация „Радио Нова Европа” (Радио Z-Rock)
„Алфа радио” ООД (Алфа Радио)
„Радио Сити” ООД (Радио City)
Да им е честито! :rofl:
Дачо
Нов
Нов
Мнения: 89
Регистриран на: 28 Ное 2006, 13:29
Местоположение: София
CONTACT:

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот Дачо » 14 Дек 2006, 13:56

Недопускането на Лиани до 100.5 е абсолютен .. ташак (да прощават дамите) :roll: Каква голяма футб... радио драма!
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот predavatel » 14 Дек 2006, 15:18

Има и още една подробност - 103.8 е на конкурс в Ловеч, а точно на 103.8 в момента излъчва Лиани в съседния град Троян .... май ще остане само в Карлово и Карнобат ...
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот ico_pol » 14 Дек 2006, 16:23

По-скоро Лиани си отива. Прави ми впечатление, че са си занемарили яко програмата.
Дано във възможно най-кратък срок да правят конкурс и за Троян, че...лоша работа. Не, че го слушах последно, като си бях на Троян, но някой път от зор-заман, като няма какво да правя си го пускам.
Колкото до Фреш...варви ги разбери. То, по тази логика ще изгърмят още в много градове, не само в Ловеч. Техен проблем. Интересно само, дали ще се чувал нещо в Троян. :) От сегашното положение не съм много обнадежден, но...да видим.
NIKKEI
Нов
Нов
Мнения: 32
Регистриран на: 24 Ное 2006, 18:21

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот NIKKEI » 14 Дек 2006, 17:52

След като ти отнемат лиценза в града от който излъчваш, за радио Лиани, нищо друго незначе, освен че радиото ще спре. Кой е луд да прави програма и тя да се слуша само в градове като Приморско, Трявна, Ябланица и подобни ...
Жалко и за Фреш. А толкова много реклами варвят по радиото, чак е досадно да се слуша. Пък да нямат пари ....
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот ico_pol » 14 Дек 2006, 18:00

поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Какво ще рече това... по-скоро не е заради пари, ми нещо в документите. Пък и за пари да е...честно казано, като им наблюдавам политиката на Фреш и Сити, дето уж били едни от най-слушаните музикални радиа, населените места под 60 000 души не са им приоритет, разбира се, ако не са в непосредствена близост до големи областни центрове, като Велико Търново и Бургас. :) Чудно, как така не са свалили предавателите от Арбанаси някъде в Горна Оряховица!? Щото в Сливен можаха да направят тая цигания, че да не може да се приемат сливенски радиа в Ямбол. Ако го направят тоя цирк и в Горна Оряховица ще ми е много интересно. :)
crimson

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот crimson » 14 Дек 2006, 19:58

Кой е казал че Фреш и Сити са най - слушаните радиостанции за музика? Може и да е било така преди 1 - 2 години, когато нямаха конкуренция, но не вярвам сега много хора да са се задържали на техните честоти (стига, разбира се да имат избор) и да слушат повече от 20 минути дрънчащите им програми... :D
Аватар
Аз съм
Нов
Нов
Мнения: 73
Регистриран на: 17 Юли 2006, 23:20

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот Аз съм » 14 Дек 2006, 23:35

Ами то друго твърде няма за слушане-като изключим и Витоша където го има.
Аватар
gadchet0-
100+
100+
Мнения: 367
Регистриран на: 01 Юли 2006, 14:03

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот gadchet0- » 15 Дек 2006, 07:04

Ами Ицо ти поне като влизаш във форума си наясно и какво е отношението на радио Фреш към феновете му,то е достатъчно красноречиво :da: коментирано е хиляди пъти,затова според мен си го заслужават :P: пък и вече има достатъчно алтернативи NRJ например,пък се кефя и на Алфа,дано им дадат още честоти :)
frequency boy
Нов
Нов
Мнения: 24
Регистриран на: 03 Фев 2006, 15:23

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот frequency boy » 15 Дек 2006, 10:29

predavatel написа:Прави впечатление, че до конкурсите на са допуснати документите на Радио Фокус, Лиани - Ловеч, ФМ+, Фаворит и други, заради точка от закона, която гласи: Юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет "рекламна дейност" или осъществяват рекламна дейност не могат да кандидатстват за издаване на лицензии.


Лиани не е отпаднал все още и има шанс.
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот ico_pol » 15 Дек 2006, 12:23

Е, как не са опаднали, като черно на бяло по-горе пише, че не са класирани. То, и честно казано не виждам как с такова техническо обезпечаване ще успеят да спечелят конкурс някъде. Жалко, наистина, че 8 години присъстват в ефира на Троян (за Ловеч незнам със сигурност), а грам прогрес нямаха. :( Кефеха ме едно време, просто защото бяха единственото частно радио сетило се за Троян, ама...трябва да има развитие, а в Лиани такова нямаше. Е, поне имат RDS за Троян, ама...това е нищо. :(
Аватар
geno vatanas
100+
100+
Мнения: 144
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:33

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот geno vatanas » 15 Дек 2006, 13:40

Аве и аз чух нещо такова. Май не са ги изхвърли.
URN OFF THE SERVERS
ivo111213
Нов
Нов
Мнения: 5
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:43
CONTACT:

...

Мнениеот ivo111213 » 15 Дек 2006, 13:56

Фокус и Лияни да ги махат ,безспорно са смахнати :focus: Но Фреш защо??? Не че е цвете за мирисане но поне то е хубаво да остане :oops: Кога ще се разбере кои ще са избраните и от кога ще почват да предават - саответно да махнат и сегашните?
ico_pol
1000+
1000+
Мнения: 2545
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот ico_pol » 15 Дек 2006, 14:06

Честно казано, какво ще стане с Фреш е голяма загадка, тъй като ако тук излитат по тоя член, то и в други градове ще ги отрежат по същия начин.
Иначе...като гледам кандидатите, доста ще се раздвижи ефира в Ловеч. Поне ще има какво да се превключва. :)
ivo111213
Нов
Нов
Мнения: 5
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:43
CONTACT:

...

Мнениеот ivo111213 » 15 Дек 2006, 14:18

Очквам отговор от вас за резултатите! Ако някои неучи нещо нека сподели :)
Аватар
gadchet0-
100+
100+
Мнения: 367
Регистриран на: 01 Юли 2006, 14:03

Кандидатите за нови радиостанции в ЛОВЕЧ

Мнениеот gadchet0- » 15 Дек 2006, 14:28

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.


Демек след 25 декември може да има резултати :)

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта