Честито на МОНТАНА!

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот predavatel » 15 Дек 2006, 17:38

Съветът за електронни медии обяви класирането в конкурсите за свободни радиочестоти в Монтана. Лицензии за радиоразпръскване за срок от 15 години получават:

За честота 90.00 MHz - Алфа Радио
За честота 91.60 MHz - Радио Z-Rock
За честота 92.60 MHz - Радио БЕРКК - М
За честота 95.20 MHz - Радио N-JOY
За честота 95.70 MHz - ЕТНОРАДИО

--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1216, гр. София, 14.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 14.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 932 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 90.0 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 932 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 20.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 5 (пет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-82 / 17.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-93 / 19.10.2006 г. – “Агенция Витоша” ЕООД;
3. 029-109 / 20.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
4. 029-110 / 20.10.2006 г. – “Отговор днес” ООД;
5. 029-115 / 20.10.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии с Решение № 1175 / 23.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Агенция Витоша” ЕООД;
2. “Алфа радио” ООД;
3. Фондация “Радио Нова Европа”.
Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради постъпило искане от негова страна за прекратяване на процедурата по разглеждане на документите му.
Кандидатът “Отговор днес” ООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 22.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал. 3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 45 / 22.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Монтана;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Монтана като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;
и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 932 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана за честота 90.0 MHz в следния ред:

1. “АЛФА РАДИО” ООД;
2. ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”;
3. АГЕНЦИЯ “ВИТОША” ЕООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 932 / 11.05.2006г, конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на “АЛФА РАДИО” ООД на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата на кандидата е с общ (политематичен) профил, реализиран в неприлаган в българското медийно пространство радиоформат. Музикалното съдържание има широк стилов обхват – 3 х 20 мин. подборки в рамките на всеки астрономически час, което е предпоставка за задоволяване на широки слушателски потребности. Говорните територии на програмата също ще се реализират в оригинален разговорен формат. Ясно са представени целите на проекта: да поддържа възможно най-широка по характер местна аудитория, да постигне различие и конкурентност с другите радиопрограми на регионално равнище, да се създадат трайни и устойчиви програмни стереотипи и т.н. Кандидатът е представил и изчерпателно разработена програмна концепция – както на концептуално равнище, така и в конкретен план: рубрики, предавания, теми в рамките на седмичната програмна схема. Това е резултат от задълбочени предварителни проучвания и анализ на социалните и демографските данни за гр. Монтана. Финансовият план е реалистичен. Проектът е финансово осигурен, съобразно заявените програмни намерения, което е предпоставка за практическото му изпълнение. Спазени са и изискванията на конкурсната процедура относно сроковете за неговата реализация. Началната дата на разпространение на програмата е съобразена с темповете на развитие, които съответстват на изискванията на конкурсните книжа.

За класирането на ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА” на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата е със специализиран профил за рок музика със сериозно присъствие на новини и информация. Програмната концепция е модерна, адресирана към младежките култури. Програмните намерения поставят акцент върху местните проблеми, предимно чрез новините, но местната насоченост не е добре защитена. Предвижда се една трета от програмата да се излъчва на запис.
Програмата заявява и някои обществени функции, свързани предимно с хората в неравностойно положение. Не е посочен срок за осъществяване на програмните намерения в пълен обем.
Финансовият план е разработен много добре по отношение на прозрачността на капитала и финансовата стабилност на дружеството, както и по отношение на бизнес- плана, който гарантира обезпечеността на проекта.
Техническите характеристики на оборудването са без забележки.
Кандидатът има доказан опит в създаването на радиопрограма у нас, както и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмният проект е разработен на задоволително равнище, в него има много излишества и повторения. Програмните намерения не се отличават с оригиналност и разнообразие, специално внимание се обръща на групите в неравностойно положение. Не става ясно каква част от програмата ще бъде с местна насоченост.
Организационно-творческият план не е в достатъчна степен разработен, структурата на новата радиопрограма не е ясно дефинирана, не се посочва професионалната квалификация на служителите и техния творчески потенциал, няма ясно разписан редакционен статут и професионални стандарти. Приложен е само Етичния кодекс на българските медии, което е недостатъчно. Не са разработени основните принципи на радиодейността, отнасящи се до чистотата на българския език, спазването на някои етични и нравствени норми, грижата за децата и подрастващите;
Финансовият план е разработен сравнително добре, що се отнася до прозрачността на капитала и финансовата стабилност на дружеството. При технологичния план предавателят, който е посочен в идейния проект не съвпада с този в бизнесплана. При структурата на техническото обезпечаване не е предвидена репортажна техника.
Кандидатът има нужния опит в създаването на радиопрограма и като радиопродуцент.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 90.0 MHz, на “АЛФА РАДИО” ООД, регистрирано по ф.д. № 5389 / 1994 г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Мир”, бл. 6, ет. 4, ап. 10, БУЛСТАТ 813160525, данъчен номер 1030062627, представлявано от Силвия Стоянова Щумпф, за програма с наименование “АЛФА РАДИО – МОНТАНА” и срок на действие на лицензията 15 (петнадесет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 90.0 MHz, на “АЛФА РАДИО” ООД, регистрирано по ф.д. № 5389 / 1994 г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Мир”, бл. 6, ет. 4, ап. 10, БУЛСТАТ 813160525, данъчен номер 1030062627, представлявано от Силвия Стоянова Щумпф.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ


--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1217, гр. София, 14.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 14.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 933 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 91.6 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 933 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 20.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 7 (седем) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-83 / 17.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-87 / 19.10.2006 г. – “Аполон груп” ЕООД;
3. 029-89 / 19.10.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
4. 029-101 / 20.10.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
5. 029-103 / 20.10.2006 г. – “Фокус - нунти” ООД;
6. 029-108 / 20.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
7. 029-113 / 20.10.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии с Решение № 1176 / 23.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Аполон груп” ЕООД;
2. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
3. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
4. “Алфа радио” ООД;
5. Фондация “Радио Нова Европа”.
Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради постъпило искане от негова страна за прекратяване на процедурата по разглеждане на документите му.
Кандидатът “Фокус-нунти” ООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 22.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал. 3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 46 / 22.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Монтана;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Монтана като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;
и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 933 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана за честота 91.6 MHz в следния ред:
1. ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”;
2. “РАДИОКОМПАНИЯ СИ. ДЖЕЙ” ООД;
3. “АЛФА РАДИО” ООД;
4. “АПОЛОН ГРУП” ЕООД;
5. “ГЕО АДВАЙЗЪРС” ЕООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 933 / 11.05.2006г, конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА” на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата е със специализиран профил за рок музика със сериозно присъствие на новини и информация. Програмната концепция е много добре изработена, тя е модерна и изцяло обърната към младежките култури.
Регионалната насоченост на програмата се изразява чрез 3 % новини от дневното програмно време, от които 20 % са с регионална тематика и 27 % актуални предавания от седмичното програмно време, от които 5 % са с регионална тематика. Отлично защитени програмни намерения чрез многообразни предавания за култура, образование, развлекателни и детски. Значителен е делът на собствената продукция – 70 %. Програмата заявява и някои обществени функции, свързани предимно с хората в неравностойно положение.
Финансовият план е разработен много добре по отношение на прозрачността на капитала и финансовата стабилност на дружеството, както и по отношение на бизнес-плана, който гарантира обезпечеността на проекта.
Техническите характеристики на оборудването са без забележки.
Кандидатът има натрупан опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “РАДИОКОМПАНИЯ СИ. ДЖЕЙ” ООД на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмният проект е разработен на много добро професионално ниво – програмната концепция е модерна със специализиран профил – за съвременни хитове CHR), обърнат към най-младите слушатели във възрастта от 14 до 25 г. Програмата представя различните музикални стилове, много популярни сред младите слушатели, а също и предавания за младежките субкултури и свободното време. Цялото това многообразие от младежки култури формира нейния модерен образ и съвременно звучене. Има насоченост към местната аудитория – 3 % от дневното програмно време е предназначено за новини, от които 20 % са с регионална тематика и 4 % от седмичното програмно време е посветено на актуални предавания, от които 5 % са с регионална тематика, но програмата няма да е изцяло местна.
Структурата и организацията на дейността е много добре защитена, личи натрупания опит в организацията и управлението на радиодейност. Представени са и няколко правилника, които уреждат вътрешния трудов ред, рекламата и спонсорството и др. Дава се възможност за развитие и обучение на кадрите.
Финансовият план е добре разработен относно прозрачността на инвестициите, финансовата стабилност на дружеството и реализираните до момента инвестиции.
Технологичният план е на много добро ниво относно техническите характеристики на оборудването и на добро относно план-сметката на инвестициите за изпълнение на технологичния план по години и допълнителните услуги.
Кандидатът има достатъчно натрупан опит в създаването на радиопрограма и като радиопродуцент, както и друг медиен опит – като организатор на концерти на наши и чужди изпълнители.

За класирането на “АЛФА РАДИО” ООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата на кандидата е с общ (политематичен) профил, реализиран в неприлаган в българското медийно пространство радиоформат. Музикалното съдържание има широк стилов обхват – 3 х 20 мин. подборки в рамките на всеки астрономически час, което е предпоставка за задоволяване на широки слушателски потребности. Ясно са представени целите на проекта: да поддържа възможно най-широка по характер местна аудитория, да постигне различие и конкурентност с другите радиопрограми на регионално равнище, да се създадат трайни и устойчиви програмни стереотипи и т.н. Кандидатът е представил и изчерпателно разработена програмна концепция – както на концептуално равнище, така и в конкретен план: рубрики, предавания, теми в рамките на седмичната програмна схема. Това е резултат от задълбочени предварителни проучвания и анализ на социалните и демографските данни за гр. Монтана.
Липсва вътрешно-нормативна уредба, макар и да се дават гаранции, че ще се създадат правилници за организация на дейността в сътрудничество със синдикалните организации и професионалните ръководства след лицензирането.
Финансовият план е реалистичен. Проектът е финансово осигурен, съобразно заявените програмни намерения, което е предпоставка за практическото му изпълнение. Спазени са и изискванията на конкурсната процедура относно сроковете за неговата реализация. Началната дата на разпространение на програмата е съобразена с темповете на развитие, които съответстват на изискванията на конкурсните книжа.

За класирането на “АПОЛОН ГРУП” ЕООД на четвърто място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Профилът на програмата е специализиран, музикално-информационен формат. Програмата е предназначена за аудиторията на град Монтана, това личи от относителния дял на регионалната програма – 5 % от дневното програмно време е предназначено за новини, от които 60 % с регионална насоченост и 6 % актуални предавания от дневното програмно време, от тях 3 рубрики имат местна тематика. Програмните намерения са защитени задоволително – в програмната схема присъстват многообразни по съдържание предавания с предимно местна тематика. Не е посочено съотношението предавания за култура и образование.
Има описание на структурата на медията. Представени са проекти на длъжностни характеристики за всички позиции в щатното разписание на радиопрограмата. Представени са и правилници за вътрешния ред и за рекламата и спонсорството. Финансовата обосновка на проекта е много добра. При разработването на идейния работен проект не е спазена новата нормативна уредба. Техническите параметри, заложени в конкурса, не са отразени в идейния технически проект. Опитът в радиодейност е защитен много добре.

За класирането на “ГЕО АДВАЙЗЪРС” ЕООД на пето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата е специализирана, музикално-информационен формат. Тя е предназначена за слушатели на възраст от 15 до 45 г. Има насоченост към местната аудитория (3 % от дневното програмно време е отделено за новини, от които 20 % са регионални и 4 % от седмичното програмно време е отделено за актуални предавания, от които 5 % са с регионална тематика). Програмните намерения са защитени в следното съотношение: култура – 2 %, образование – 2 %, младежки и детски предавания – 10 %, развлекателни предавания – 10 %. В програмната схема се предвиждат шест предавания. Заложените параметри за музикално-информационен формат не съответстват на идеята в програмната концепция, тъй като според категоризацията този формат е подчертано музикален. В този смисъл програмните намерения не са защитени достатъчно убедително.
Има описание на структурата на медията и е представен правилник за вътрешния трудов ред. Финансовата обосновка на проекта е добра, неговата технологична обезпеченост е отлична. Опитът в радиодейност не е защитен.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 91.6 MHz, на ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”, регистрирана по ф.д. 12246 / 1999 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. “Витоша” № 18, БУЛСТАТ 130127467, данъчен номер 2221144395, представлявана от Красимир Христов Стойков, за програма с наименование “ЗИ РОК (Z-ROCK)” и срок на действие на лицензията 15 (петнадесет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 91.6 MHz, на ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”, регистрирана по ф.д. 12246 / 1999 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, бул. “Витоша” № 18, БУЛСТАТ 130127467, данъчен номер 2221144395, представлявана от Красимир Христов Стойков.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ

--------


[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1218, гр. София, 14.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 14.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 934 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 92.6 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 934 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 20.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 9 (девет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-81 / 17.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-88 / 19.10.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
3. 029-94 / 19.10.2006 г. – “Радио Веселина” ЕАД;
4. 029-96 / 20.10.2006 г. – “Маки” ООД;
5. 029-99 / 20.10.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
6. 029-102 / 20.10.2006 г. - “Фокус - нунти” ООД;
7. 029-107 / 20.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
8. 029-111 / 20.10.2006 г. – ЕТ “НЕМ - Генов – Георги Генов”;
9. 029-114 / 20.10.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии с Решение № 1177 / 23.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. “Радио Веселина” ЕАД;
3. “Маки” ООД;
4. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
5. “Алфа радио” ООД;
6. ЕТ “НЕМ - Генов – Георги Генов”;
7. Фондация “Радио Нова Европа”.
Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради постъпило искане от негова страна за прекратяване на процедурата по разглеждане на документите му.
Кандидатът “Фокус - нунти” ООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 22.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал. 3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 47 / 22.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Монтана;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Монтана като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;
и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 934 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана за честота 92.6 MHz в следния ред:
1. “МАКИ” ООД;
2. “РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД;
3. “АЛФА РАДИО” ООД;
4. “РАДИОКОМПАНИЯ СИ. ДЖЕЙ” ООД;
5. ЕТ “НЕМ - ГЕНОВ – ГЕОРГИ ГЕНОВ”;
6. ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”;
7. “ГЕО АДВАЙЗЪРС” ЕООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 934 / 11.05.2006г, конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на “МАКИ” ООД на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмният проект е с общ (политематичен) профил, предназначен за широка аудитория. Изцяло местна програма, с подчертана местна насоченост на редица предавания, предлагане на полезна информация от градските институции. Програмните намерения са защитени отлично след внимателен анализ на социално-демографската картина и на местния радиопазар в гр. Монтана, като съществен акцент се поставя на младите слушатели, за които се предназначава букет от различни музикални стилове – евъргрийн, поп-фолк, рок, денс, фолк и др. На всеки час има местни и други новини. Актуалните предавания са 40 % от седмичното програмно време, новините – 4,2 % от дневното програмно време, предаванията за култура – 7 % от седмичното програмно време, младежките предавания – 9 % от седмичното програмно време, предавания за хора в неравностойно положение – 0,5 % от месечното програмно време. Оригинална и практична е идеята за създаване на образователно предаване за обучение по чужди езици. Финансовият план е реалистичен. Технологичният план е без забележки. Кандидатът има опит и в управлението на кабелна телевизия.

За класирането на “РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмният проект е сравнително добре представен, но регионалната му насоченост не е добре аргументирана, тя се извежда главно чрез новините. Програмната схема не се отличава с оригиналност и разнообразие. Структурата и организацията на дейността не са разработени на необходимото равнище по отношение на професионалната квалификация на служителите и спрямо основните принципи на радиодейността. Няма съвпадение между заявените програмни цели и намерения и организационно-творческия план на кандидата за развитие на програмата. Финансовият план е разработен сравнително добре. При технологичния план се забелязват следните пропуски: неправилно вземане на стойността на усилването на антенната система, хаотично подбиране на стойностите при антенно-фидерната система, неправилно изчислена изходна мощност на предавателя, липсват изчисления на хигиенно-защитната зона на предавателя, няма репортерска техника. Инвестиционната схема за закупуване на технически устройства е добра, има пълен комплект допълнителни услуги. Кандидатът има натрупан опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания. Същевременно “Радио Веселина” ЕАД има 11 наказателни постановления, издадени от СЕМ за установени нарушения на ЗРТ, които са влезли в сила.

За класирането на “АЛФА РАДИО” ООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата на кандидата е с общ (политематичен) профил, реализиран в неприлаган в българското медийно пространство радиоформат. Музикалното съдържание има широк стилов обхват – 3 х 20 мин. подборки в рамките на всеки астрономически час, което е предпоставка за задоволяване на широки слушателски потребности. Ясно са представени целите на проекта: д
Последна промяна 1 на predavatel, променена общо 15 пъти
crimson

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот crimson » 15 Дек 2006, 19:29

Честито на жителите на Монтана и цялата околност (дето надявам се ще се чуват тези радиостанции)! Какво ли ще е това Етнорадио? Сигурно някой местен магнат на поп - фолка :D
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот predavatel » 15 Дек 2006, 19:54

Форума има ограничение в размера на съобщението, затова публикувам последното решение на СЕМ отделно. Долу е подчертано каква точно ще е новата програма ЕТНОРАДИО.

[size=16px]РЕШЕНИЕ № 1220, гр. София, 14.12.2006 г.[/size]

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 14.12.2006 г., прие и обсъди доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на допуснатите до участие кандидати за лицензия в открития с Решение на СЕМ № 936 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 95.7 MHz.

СЕМ прие за установено от фактическа и правна страна следното:

След изтичане на определения в Решение № 936 / 11.05.2006 г. на СЕМ (ДВ, бр. 57 / 14.07.2006 г.) срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 20.10.2006 г., в Съвета за електронни медии са постъпили 12 (дванадесет) комплекта документи на кандидати за лицензия за радиодейност за съответната честота със следните входящи номера:
1. 029-84 / 17.10.2006 г. – “Радио ФМ - плюс” АД;
2. 029-85 / 18.10.2006 г. – “Фаворит - 44” ЕООД;
3. 029-86 / 19.10.2006 г. – “Пардонови” ООД;
4. 029-90 / 19.10.2006 г. – “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
5. 029-92 / 19.10.2006 г. – “Агенция Атлантик” ЕООД;
6. 029- 95 / 20.10.2006 г. – “ Сигнал плюс” ЕООД;
7. 029-97 / 20.10.2006 г. – ЕТ “Настя-90-Емил Стефанов”;
8. 029-98 / 20.10.2006 г. – СД “Балабанови и сие – Рамба”;
9. 029-100 / 20.10.2006 г. – “Гео Адвайзърс” ЕООД;
10. 029-105 / 20.10.2006 г. – “Алфа радио” ООД;
11. 029-112 / 20.10.2006 г. – “Ен Джи къмпани” ЕООД;
12. 029-116 / 20.10.2006 г. – Фондация “Радио Нова Европа”.
След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, Съветът за електронни медии с Решение № 1179 / 23.11.2006 г. е допуснал до участие в обявения конкурс следните кандидати:
1. “Радиокомпания Си. Джей” ООД;
2. “Агенция Атлантик” ЕООД;
3. “Сигнал плюс” ЕООД;
4. ЕТ “Настя - 90 – Емил Стефанов”;
5. СД “Балабанови и сие – Рамба”;
6. “Гео Адвайзърс” ЕООД;
7. “Алфа радио” ООД;
8. Фондация “Радио Нова Европа”.

Кандидатът “Радио ФМ - плюс” АД не е допуснат до участие в конкурса поради постъпило искане от негова страна за прекратяване на процедурата по разглеждане на документите му.
Кандидатът “Фаворит-44” ЕООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Кандидатът “Пардонови” ООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Кандидатът “Ен Джи къмпани” ЕООД не е допуснат до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и в съответствие с приетия от СЕМ Правилник за съставяне на експертни комисии по реда на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии чрез жребий, проведен на 22.11.2006 г., определи председател и състав на експертна комисия за провеждане на конкурса.
След преценка на представените от кандидатите документи, имайки предвид конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, приетите от СЕМ методически указания и индивидуалните оценки на всеки член на комисията, експертната комисия е изготвила доклад за своята работа, който съдържа окончателните комплексни оценки на всички кандидати, допуснати до участие в конкурса.
На основание на конкурсните документи, представени от всеки един кандидат, тяхното съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в конкурсните книжа; на критериите по чл. 116а, ал. 3 т. 6 от ЗРТ; на доклада на експертната комисия, назначена със Заповед № 49 / 22.11.2006 г. на председателя на СЕМ; както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на мотивите за избора на заявения радиоформат и от степента на защитата на заявените цел, предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Монтана;
– съобразяването на избрания радиоформат със структурата и състава на регионалната аудитория в зоната на обслужване с цел обхващането на преобладаващ сегмент от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация – като структура и съдържание на радиопрограмата, към възможно най-широка регионална аудитория;
– заявените перспективни възможностите за задоволяване на очакванията и потребностите на слушателите от гр. Монтана като ползватели на услугата и поетите от кандидата програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно-творческа структура и плана за програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на избрания радиоформат;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за финансови инвестиции: за стартирането на радиопрограмата, в близкосрочна и средносрочна перспектива за финансовото осигуряване на развитието на услугата;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителен технически проект за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на радиодейност;
и на основание чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, 14 и 15 от ЗРТ, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ:

І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение на СЕМ № 936 / 11.05.2006 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана за честота 95.7 MHz в следния ред:
1. ЕТ “НАСТЯ - 90 – ЕМИЛ СТЕФАНОВ”;
2. СД “БАЛАБАНОВИ И СИЕ – РАМБА”;
3. “АЛФА РАДИО”ООД;
4 “АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД;
5. “РАДИОКОМПАНИЯ СИ. ДЖЕЙ” ООД;
6. ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА”;
7. “СИГНАЛ ПЛЮС” ЕООД;
8. “ГЕО АДВАЙЗЪРС” ЕООД.

При класирането на кандидатите СЕМ взе предвид и мотивите за свое Решение № 936 / 11.05.2006г, конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови радиопрограми и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на ЕТ “НАСТЯ - 90 – ЕМИЛ СТОЯНОВ” на първо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция на кандидата е със специализиран профил и си поставя за цел интеграцията на ромския етнос в град Монтана в икономическия, обществено-политическия и културния живот на града и страната, което я прави особено значима. Предложените програмни намерения са уникални по своя характер и напълно отговарят на политиката на Република България, а също и на политиката на ЕС в тази област – декадата на ромското обновяване.
Радиопрограма с такъв специализиран формат е особено актуална за този регион, като се има предвид, че делът на ромския етнос в гр. Монтана е 6,4 %, а за страната той е средно 4,7 %. Програмната концепция има подчертано образователен и културен характер. Серия от предавания ще обхваща някои важни социални области, които са особено болезнени за ромската общност – образованието, трудовата заетост, здравеопазването, високата криминогенна активност и равнопоставеността пред закона.
Програмната концепция на кандидата изпълнява интегрираща функция – в серия от интересни предавания се търси общото и различното във всекидневието на отделните етноси в нашата страна, прави се сравнение на техните обичаи и вярвания, модели на общуване, което е навременно и полезно в десетилетието на ромското включване.
Ясно е дефиниран местния характер на програмата, тя ще се произвежда и излъчва на територията на гр. Монтана и ще разглежда най-вече проблемите на града и региона. Основните принципи на програмната политика ще бъдат: участието на оператора в развитието на гражданското общество, подкрепата на частната инициатива, икономическата и политическата независимост.
Организационно-творческият план е разработен много професионално, представени са пет правилника, които уреждат вътрешно-производствените отношения. Отделя се специално внимание на професионалната квалификация на служителите. Организацията на работата на радиото ще се наблюдава и от обществен съвет. Всичко това показва много професионално ниво на саморегулация.
Финансовият план е отлично разработен относно прозрачността на капитала и стабилността на дружеството. При технологичния план не е посочено развитието на допълнителните услуги. Дружеството има натрупан опит като създател на телевизионна програма и като телевизионен продуцент.


За класирането на СД “БАЛАБАНОВИ И СИЕ – РАМБА” на второ място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция на кандидата е с подчертано местна насоченост – тя ще се прави главно за гр. Монтана. Програмата предлага добър баланс в съотношението между регионални, национални и международни новини.
Добър подход е излъчването на предавания за децата, построени на игрови принцип.
Структурата и организацията на дейността са много добре разработени – представени са комплект от правилници, които уреждат вътрешния трудов ред, рекламата и спонсорството, организацията на стажове и специализации, а също и редакционен статут. Кандидатът предлага сформирането на консултативен съвет.
При технологичния план антенно-фидерната система е с хоризонтална поляризация, а съгласно Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба „Радиоразпръскване” трябва да бъде с вертикална поляризация. Липсва избор на конкретен предавател и проспектни материали. Липсва чертеж на антенно-фидерната система. Неточно е определена ефективно излъчената мощност.
Кандидатът има доказан опит в създаването на радиопрограма в гр. Кюстендил и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “АЛФА РАДИО” ООД на трето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата на кандидата е с общ (политематичен) профил, реализиран в неприлаган в българското медийно пространство радиоформат. Музикалното съдържание има широк стилов обхват – 3 х 20 мин. подборки в рамките на всеки астрономически час, което е предпоставка за задоволяване на широки слушателски потребности. Ясно са представени целите на проекта: да поддържа възможно най-широка по характер местна аудитория, да постигне различие и конкурентност с другите радиопрограми на регионално равнище, да се създадат трайни и устойчиви програмни стереотипи и т.н. Кандидатът е представил и изчерпателно разработена програмна концепция – както на концептуално равнище, така и в конкретен план: рубрики, предавания, теми в рамките на седмичната програмна схема. Това е резултат от задълбочени предварителни проучвания и анализ на социалните и демографските данни за гр. Монтана.
При организационно-творческия план не са представени правилници за организация на вътрешния трудов ред, рекламната дейност и др., което е недостатък на проекта.
Проектът е финансово осигурен, съобразно заявените програмни намерения, което е предпоставка за практическото му изпълнение. Спазени са и изискванията на конкурсната процедура относно сроковете за неговата реализация. Началната дата на разпространение на програмата е съобразена с темповете на развитие, които съответстват на изискванията на конкурсните книжа.

За класирането на “АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК” ЕООД на четвърто място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция е добра, тя е адресирана към младите слушатели, програмната схема е динамична. Регионалната насоченост на програмата не е добре изведена и защитена, тя присъства главно в новините и разговорите със слушатели.
Структурата и организацията на радиодейността е добре разработена, но не е ясно дефинирана професионалната квалификация на служителите и техния творчески потенциал. Не са добре откроени и основните принципи на радиодейността, особено що се отнася до чистотата на българския език, етичните и нравствени норми. При технологичния план има известни разминавания.
Финансовият план е разработен на добро равнище по отношение на прозрачността на капитала и финансовата обезпеченост на проекта.
“Агенция Атлантик” ЕООД има нужния опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания, а също и в участието в обществено значими национални кампании.

За класирането на “РАДИОКОМПАНИЯ СИ. ДЖЕЙ” ООД на пето място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция на кандидата е със специализиран профил – за съвременни хитове (CHR), обърнат към най-младите слушатели във възрастта от 14 до 25 г. Програмата представя и налага различни музикални стилове, много популярни сред младите слушатели, а също и предавания за младежките субкултури и свободното време. Цялото това многообразие от младежки култури ? създава модерен образ и съвременно звучене. Програмните намерения имат по-скоро национален характер, който получава регионални измерения чрез конкретни “местни прозорци”. Заявено е внимание към местните теми и проблеми, но в информационната част на програмата то не е толкова голямо.
Структурата и организацията на дейността е много добре защитена, личи натрупания опит в организацията и управлението на радиодейност. Представени са и няколко правилника, които уреждат вътрешния трудов ред, рекламата и спонсорството и др. Дава се възможност за развитие и обучение на кадрите. Финансовият план е добре разработен относно прозрачността на инвестициите, финансовата стабилност на дружеството и реализираните до момента инвестиции.
Технологичният план е на много добро ниво относно техническите характеристики на оборудването и на добро относно план-сметката на инвестициите за изпълнение на технологичния план по години и допълнителните услуги.
“Радиокомпания Си. Джей” ООД има достатъчно натрупан опит в създаването на радиопрограма и като радиопродуцент, но няма посочени срокове за осъществяване на програмата в пълен обем.

За класирането на ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА” на шесто място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмата е със специализиран профил за рок музика със сериозно присъствие на новини и информация. Програмната концепция е много добре изработена, тя е модерна и изцяло обърната към младежките култури. Програмните намерения поставят известен акцент върху местните проблеми предимно при новините, което само отчасти защитава необходимостта от развитие на местната радиокомуникация.
Програмата заявява и някои обществени функции, свързани предимно с хората в неравностойно положение. Няма поставен конкретен срок за 100 % изпълнение на програмните намерения.
Финансовият план е разработен много добре по отношение на прозрачността на капитала и финансовата стабилност на дружеството, и по отношение на бизнес- плана, който гарантира обезпечеността на проекта.
Техническите характеристики на оборудването са без забележки. Нямат обаче инвестиции за техника, както и репортажна техника.
Кандидатът има натрупан опит в създаването на радиопрограма у нас и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “СИГНАЛ ПЛЮС” ЕООД на седмо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмната концепция, профил и схема са разработени на задоволително равнище. Музикална програма с поп-фолк характер, която е обърната към най-широка аудитория. Програмната схема не е особено оригинална, нейната регионална насоченост не е ясно откроена, тъй като се предвижда програмата да се излъчва изцяло от гр. София. По този начин проблемите, които тя ще разглежда, ще имат по-скоро национален, отколкото местен характер. В програмата преобладава българската музика, което ? дава известно предимство. В документите не е посочен срок за осъществяване на програмните намерения в пълен обем, а посоченият срок за стартиране на програмата е дълъг, като се има предвид, че става въпрос само за транслиране на вече съществуваща програма.
Структурата и редакционният статут са относително добре разработени, няма ясна визия относно принципите, на които почива радиодейността, свързани основно с чистотата на българския език в предаванията, спазване на някои етични и нравствени норми.
Финансовият план е добре разработен, проектът е финансово обезпечен.
Технологичният план показва известни неточности при изчисляването на работния проект, техническото обезпечаване е без забележки, но има несъответствие между инвестициите по работен и технологичен проект.
Кандидатът има нужния опит в създаването на радиопрограма и като продуцент на радиопредавания.

За класирането на “ГЕО АДВАЙЗЪРС” ЕООД на осмо място, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Програмен проект с ясно заявена местна насоченост, но няма конкретен срок за изпълнение на програмните намерения в пълен обем.
Програмата ще бъде реализирана в относително по-дълъг срок, не са отбелязани сроковете за цялостно осъществяване на програмата.
Организационно-творческият план е добре разработен, но няма достатъчно ангажименти относно професионалната квалификация на служителите.
Структурата на техническото обезпечаване е много добра с две ефирни студиа, не е ясно каква част от инвестициите ще бъде отделена за репортажна техника и каква за вътрешно обзавеждане, защото те са дадени като общи инвестиции.
Дружеството няма опит като създател на радиопрограма или като продуцент на радиопредавания.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 95.7 MHz, на ЕТ “НАСТЯ - 90 – ЕМИЛ СТЕФАНОВ”, регистриран по ф.д. № 457 / 1990 г. на Видински окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. “Димчо Дебелянов” № 12, БУЛСТАТ 020146692, данъчен номер 1052048962, представлявано от Емил Стефанов Филипов, за програма с наименование “ЕТНОРАДИО” и срок на действие на лицензията 10 (десет) години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Монтана, област Монтана, за честота 95.7 MHz, на ЕТ “НАСТЯ - 90 – ЕМИЛ СТЕФАНОВ”, регистриран по ф.д. № 457 / 1990 г. на Видински окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. “Димчо Дебелянов” № 12, БУЛСТАТ 020146692, данъчен номер 1052048962, представлявано от Емил Стефанов Филипов.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението си. Предварителното изпълнение се налага с оглед на факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което от своя страна ще доведе до необосновано забавяне на ефективното използване на ограничения радиочестотен спектър.

Решението да бъде връчено на всеки от кандидатите за лицензия, допуснати до участие в конкурса.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ: РАЙЧО РАЙКОВ
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот mita6ki » 15 Дек 2006, 22:32

честитп на монтана :lol:
жалко че наи хубавото радио "з рок" е на 91.6 и няма маи да го чувама щото експрес е на 91.8 а пък алфа е на 90.0 а там се хваща фреш плевен и едвали ще се чуват добре тези радиа защото сегашните не се хващат поне при мен , там кадето ще е н джои 95.3 е тринитас румания а на мястото на берк и това етно радио няма нищо но пък те може би ще имат по лоши предаватели но не знам .
иначе да кажа нещо за берк, това радио беше много готино и го има от доста време секи път когато ходя на берковица го слушам , смо че взеха да пускат много чалга но в другото време си е ок а не знам как ша го преекспонират в монтана
дано сичко да е точ с тия радиа и да можем и ние да намажем
а между другото сега можете да видите монтанчани колко ги интересуват тези радиа :D
BG
Нов
Нов
Мнения: 29
Регистриран на: 04 Дек 2006, 15:19

BG

Мнениеот BG » 16 Дек 2006, 09:45

Монтана, да ви е честито!!! ГОСПОД Е ЖИИВВВВ.......
Аватар
TRT
100+
100+
Мнения: 267
Регистриран на: 10 Дек 2006, 01:43

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот TRT » 16 Дек 2006, 17:13

това последноtо какво общо има с новите радиостанции в Монтана?

иначе Миташки е прав! Защо наблъскаха точно тези честоти? така че да се покриват с Експрес Враца и Фреш (от Плевен, което се чуваше и във Враца)? Толкова ли не можаха други честоти да дадат? едва ли е зает честотния спектър на 100%
Hali_gali
Нов
Нов
Мнения: 9
Регистриран на: 16 Дек 2006, 18:36

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот Hali_gali » 16 Дек 2006, 18:56

Жалко все пак, че монтански радиа с които бяхме свикнали вече няма да ги има. Беше хубаво да се обогати ефира с нови, а не да се махат съществуващи станции. Както и да е: личното ми мнение е че ефирните станции са на изживяване... В къщи и в офиса слушам интернет-станции, а в колата имам 1000 часа любима музика на мр3. И...озадачен съм що за аргумент е това: щом в Монтана ромите са 6%, т.е. с 2% над средното за страната да се толерира етническо радио?!?! А останалите 94%? Ще слушаме образователни програми за ромите? Пореден идиотизъм на СЕМ... Нямам нищо против циганите, но можеше да има специализирани блок-програми за тях в рамките на нормални български радиостанции...
UGLY_BOY

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот UGLY_BOY » 17 Дек 2006, 18:01

[quote=""TRT""]това последноtо какво общо има с новите радиостанции в Монтана?

иначе Миташки е прав! Защо наблъскаха точно тези честоти? така че да се покриват с Експрес Враца и Фреш (от Плевен, което се чуваше и във Враца)? Толкова ли не можаха други честоти да дадат? едва ли е зает честотния спектър на 100%[/quote]
Ами, то май точно това е целта. Нали според закона радиостанции, имащи лиценз за даден град, не трябва да се приемат в друг град, било той и съседен такъв. Естествено, приемането невинаги може да бъде спряно, като се има предвид, че ако релефът е равен, нищо не пречи на вълните да се разпространяват, но КРС явно са намерили други начини за ограничаване.
crimson

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот crimson » 17 Дек 2006, 22:34

То е ясно че това е целта, но от една страна причините са да си плащат собствениците на радиостанции за да се чуват по надалеч (в съседните ни страни не е така)! Но от друга страна в конкретния случай (Враца - Монтана) не е така. Разбрахме също от този компетентен орган СЕМ че досега за Монтана не е бил провеждан конкурс! Не е ясно обаче защо за по малкия град (в случая Монтана) са предвидени повече честоти (според медийните експерти тези честоти биха могли да се ползват и за двата града)! Според СЕМ например селищата по черноморието нямат проблеми с приемане на български радиопрограми и за тези места за където радиата имат лиценз няма проблем с приемането! Един от основните двигатели на тази теория (Райчо Райчев, светла му памет) не можа да довърши своето дело! Но може би неговата идея е била, щом може да се ползват честоти в един от два близки града,какъвто е случая с Монтана и Враца, евентуално и да се приемат в двата града! Или СЕМ решиха да проведат поредния геноцид спрямо Враца (понеже открай време не сме любим град на управниците - юристи и икономисти)! Не е зле да помислят че много близки областни градове биха могли да бъдат технически обезпечени с един и същ предавател! Така се прави и в Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и сигурно на още много места! Пък покрай това ни обезпечават и нас с техен сигнал! И после ние плачем за културна инвазия!
И в този случай не е зле КРС и СЕМ да помислят къде да се разположат предавателите в Монтана и с каква мощност да излъчват! И да размърдат малко мозъците и за така нареченото понятие рекламен пазар!
Аватар
TRT
100+
100+
Мнения: 267
Регистриран на: 10 Дек 2006, 01:43

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот TRT » 18 Дек 2006, 12:17

в картата на Враца е писано 91.6 Огоста, а не се чува в града.
В каркака на Монтана (пак с по-блед шрифт) е писано 91.8 Експрес, а това радио в Монтана не се хваща
crimson

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот crimson » 18 Дек 2006, 22:11

Би могло да се чуе от някои места със много качествен приемник и добре насочена антена (важи и за двата града)!
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот mita6ki » 18 Дек 2006, 22:15

първо тва за берк имаше общо щотщ все пак едвали знаете това радио и казвам че е хубаво като махнем чалгата
второ това е добре за двата града и общото приемане ма ако е така трябва да поразместят малко честотите и поне и за враца да имаше някое радио все пак града е по голям (80 > 55) и враца е по на високо по добро разположение има
Pepi_Iv
Нов
Нов
Мнения: 6
Регистриран на: 18 Дек 2006, 21:58

За едно добро радио

Мнениеот Pepi_Iv » 19 Дек 2006, 14:47

...И така ,дойде и моят ред и аз да изкажа нещо за случващото се в региона...След като прочетох ,че местните радиа Не взимат лиценз ми стана малко ,/даже не малко а много /гадно и се запитах справедливо ли е това,което става ,защо радио като "Огоста",изчезва и се появяват други от Варна,София,и Берковица/то това в Берковица ,не е кой знае какво де,а и нещо друго защо му е честота в Монтана ,като то се чува много добре в града/.Радио,което 11 години ИНФОРМИРА и ВЕСЕЛИ народа в региона да изчезне така лесно.Чудя се ,тези хора дето определят това ,кое радио да се появи и кое да изчезне ,разбират ли какво правят ?...Като чели Не!...За "радио Монтана",не говорим то и водещи няма и никаква програма,но за "Огоста",просто е срамота да си отиде едно толкова силно радио от ефира...Питам се да ли това ЕТНОРАДИО,ще го слуша някои...Та в Монтана роми ли живеят, ...господи колко луд народ има...Само ще ви кажа ,че" Огоста радио" си остава радиото на Монтана,защото 11 години ,монтанцани не могат да ги забравят и ей така да си продължат нататък,не не могат!!!"Огоста радио"-е радиото с главна буква "Р"."Огоста радио" е радиото ,което Монтана иска да слуша/нека има и други честоти ,но и това радио трябва да го има/."Огоста радио" си е "Огоста радио"...не зная какво да кажа друго,просто не мога а и не искам да си представя ,че това радио няма да го има.Искам и да изкажа поздравления на работещите хора в тази медиа,за това което правеха за нас слушателите,БЛАГОДАРЯ ВИ!!!...И на добър час!!!Тъжно ми е ,че става така......
crimson

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот crimson » 19 Дек 2006, 19:59

Имаш право, програмата не беше лоша! Тези от СЕМ, които са оценили програмите като качество и местна идентичност не само че не разбират, но даже и да разбират не биха лицензирали такава медия! Защо ли!? - Ами по простата причина че има и други медии, които могат да дадат по-тлъст рушвет! Така предполагам аз, а може би и не само аз! Доказателства естествено нямам, карам на шесто чувство, а и от мен, обикновения слушател нищо не зависи! Така ще е и занапред - ние ще си ругаем органа (СЕМ), керванът ще си върви! Защото в нашата посткомунистическа държава понятието морал е ампутирано на политическите органи!
Аватар
Xemyc
100+
100+
Мнения: 424
Регистриран на: 11 Мар 2006, 16:35
Местоположение: Ямбол

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот Xemyc » 19 Дек 2006, 22:55

Според мен СЕМ малко сгрешиха с тези конкурси. За градове където имаше кандидати за местно радио трябваше те да са с предимство.

Трите национални програми покриват голяма част от страната и предстои да се разширяват още. В много градове в страната има поне по още 2-3 ако не и повече от радиоверигите. Но хората от провинцията имат нужда и от местна програма (местната информация). Тя е нужна всекидневно и да идва много бързо. А радиото е най-бързото такова средство за хората които са на работа, в колата... Ако го няма - чакаш вечер местната кабеларка. Ако я пропуснеш мрежата или след няколко дни като излезе местния вестник ще научиш какво е станало.

Някой от радиоверигите се усетиха и започнаха да пускат местна програма - по няколко часа. Част от тях имитират само с местна реклама. А без местни новини, коментари на събития, репортажи, канене на гости в студиото - за мен местна програма няма! Има и такива радио вериги които за да спестят пари се канят да закрият местните програми и да остане една национална. По-евтино (безспорно), а дали е по-добре за слушателите? Ще видим!

Исках да кажа, че градове с 5-6 и повече честоти - можеше да се предвиди поне една или две за местен оператор. Или ако всички се дадат на вериги то някой от тях да направят местна програма по няколко часа. Или някакъв друг вариант, но да имаше малко предимство на местните кандидати пред веригите. Само предлагам!
UGLY_BOY

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот UGLY_BOY » 20 Дек 2006, 01:42

Всичко е толкова просто. Защо според вас много от радиостанциите закриват местните си клонове? Ами защото поради липса на какво друго да се слуша, народът пак ще слуша тях. И така хем няма да се дават пари за местни студия и местна програма, хем пак ще текат същите реклами, които са щели да текат, дори и да имаше местна програма, хем същите хора, които са слушали местната програма на радиото, ще слушат тези реклами, защото така или иначе друго за слушане няма.
Аватар
fsol
Нов
Нов
Мнения: 18
Регистриран на: 17 Авг 2006, 02:48
Местоположение: София

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот fsol » 20 Дек 2006, 02:01

Много се радвам, че в моят роден град най-накрая ще може един млад човек да слуша нещо различно от поп-фолк (Огоста радио) и Сам Браун с песента "Стоп"(радио Монтана). Радио Алфа сега си го пуснах по интернет да чуя за какво става въпрос- ами браво на тях. В Монтана има хора, които имат нужда да слушат наистина радио с нова музика. Ен Джой също става, не че в София го слушам , но е добре че ще го има. Зи рок също е добре дошло, а Етно радио ако наистина ще създадат програма според проекта си, също ще е добре.
Само Беркк ме притеснява, но пък може да си променат досегашната програма. Имайте впредвид , че Беркк го държат не случайни хора :wink: Малко се учудих, че са спечелили честота , но както и да е. Вече ще има музика за всеки вкус. Изобщо не съжалявам, че радио Огоста изчезва (собсвеникът е местен нотариус, които хал хабер си няма от това как се прави радио и т.н.Вярно е, че хората го слушах, но всичко беше заради чалгата,която се лееше нон стоп).
Нека се радват моите съграждани на новите придобивки и най-важното е, че ще имат вече избор какво да слушат в гр.Монтана :lol:
georg
Нов
Нов
Мнения: 1
Регистриран на: 20 Дек 2006, 11:12

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот georg » 20 Дек 2006, 12:27

За пореден път СЕМ , седейки си там някъде в София, като царски величия, без да се опитат да разберат какво искат да слушат хората в провинцията, решиха да лишат Монтана от местно радио. Защо ? Нали те написаха в Стратегията си ,че ще се съобразяват с изградените медийни структури. Защо "Огоста радио", което от 11 години работи с успех, е лишено от лиценз. Как ще ме убедят, че Зи рок и ЕнДжой ще излъчват регионални новини, ще бъдат полезни на хората в Монтана с темите и предаванията си ? Всички спечелили честота в Монтана са в позицията на онези годежари, които питали "сега ли се дава или сега само се обещава" - та те са обещали щедро на думи /а може би са били щедри и в парични знаци/ и са получили !
Хората в Монтана са готови да направят подписка в подкрепа на "Огоста радио". Това радио, с годините се е превърнало в институция - с програмата си, с благотворителната и обществена дейност и с коректността си към слушатели, рекламодатели и партньори. Ако живеем в демократична държава, би трябвало СЕМ да преразгледа решението си и да се съобрази с желанието на хората от Монтана. "Огоста радио" трябва да го има !
Аватар
fsol
Нов
Нов
Мнения: 18
Регистриран на: 17 Авг 2006, 02:48
Местоположение: София

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот fsol » 20 Дек 2006, 15:17

Едва ли ще има ефект от подписката. Толкова подписки се събират България за какво ли не :) но без ефект, ака, че няма да се получи. Спомнете си за подписката в защита на АЕЦ Козлодуй преди гоини, и какво- едно голямо нищо. Спират реакторите след има няма 10ина дни. А това беше национален проблем и въпрос. Така, че Огоста радио сигурбо ще изчезне. А щом е имало конкурс, значи не успяли да се класират според изискванията :wink:
BG
Нов
Нов
Мнения: 29
Регистриран на: 04 Дек 2006, 15:19

Честито на МОНТАНА!

Мнениеот BG » 22 Дек 2006, 16:45

Вече разбрахме че ще имаме нови радиа. Берк го имаме а останалите кога ще можем да ги слушаме?

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта