Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
Lupus
1000+
1000+
Мнения: 1672
Регистриран на: 29 Ное 2007, 18:48

Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Мнениеот Lupus » 15 Мар 2008, 09:45

Законът за радио и телевизия ще бъде променен през близките месеци заради цифровизацията на визуалните електронни медии. Проектът е подготвен от Съвета за електронни медии с помощта на експертното участие на Зина Трифонова. Промените са внесени в Министерски съвет и в момента се съгласуват в културното ведомство.
Това стана ясно по време на дискусията "Концентрацията и плурализмът на медиите в ЕС", организирана от евродепутата на БСП Кристиян Вегенин. Като член на икономическата комисия в Европарламента социалистът е натоварен от ПЕС да проследи тематиката преди Брюксел да приеме резолюция за по-строг регламент върху медийната концентрация, която ограничава плурализма.
Повечето участници в конкурса настояха да се създаде отделна от СЕМ и КРС комисия, която да се занимава с предстоящото определяне на мултиплексите, чието стартиране се очаква до края на 2008 г. Формирането є вероятно ще залегне в закона по време на обсъждането му в парламента. Депутатът Иван Атанасов обеща новият нормативен акт да бъде подложен на широка дискусия, която може да доведе и до създаването на съвсем нов закон, съответстващ на променените реалности в медийната среда у нас.
Членката на СЕМ Маргарита Пешева, която участваше в дискусията в лично качество, отнесе люти критики от представители на Асоциацията на българските телевизионни оператори заради спрения конкурс за лицензиране на телевизии във София, Варна и Пловдив. Директорът на информационния сайт "Експрес" Юлий Павлов пък нарече и нея, и колегите є от СЕМ "смешници" и ги обвини в грубо нарушаване на законите заради прекратения конкурс.
Източник: В-к Монитор http://www.monitor.bg/bulgaria/article? ... 0&eid=1317
Когато мирогледа на един човек се свие толкова,че се превърне в точка,той казва:"Това е моята гледна точка"
http://www.bsms.bg - SMS услуга за фирми
http://www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
Аватар
luboj
100+
100+
Мнения: 267
Регистриран на: 12 Фев 2008, 07:27
Местоположение: Florida, USA

Re: Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Мнениеот luboj » 18 Мар 2008, 03:18

ох да определено решнието е в създаване на още бюрокрация с допълнителни комисии
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Мнениеот alonso1950alonso » 24 Авг 2008, 23:31

заслужаваш да ти дам това


Проект!
14.08.2008 г.
ЗАКОН
за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията§ 1. В чл. 3, ал. 3 се изменя така:
“(3) Радио- и телевизионните оператори могат да бъдат и предприятия по смисъла на Закона за електронните съобщения, освен ако в този закон е предвидено друго.”

§ 2. В чл. 25 думата “далекосъобщения” се заменя с “електронните съобщения”.


§ 3. В чл. 28а, ал. 2, б. “б” се изменя така:
“б) бъдат назначени в надзорни органи в областта на радио- и телевизионната дейност, електронните съобщения или бъдат избрани в управителни съвети на радио- и телевизионни оператори, предприятия, които предоставят електронни съобщителни услуги или юридически лица с регистриран предмет “рекламна дейност” или осъществяващи рекламна дейност.”


§ 4. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
“9. взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;

2. Точки 12,13, 14 и 15 и 16 се изменят както следва:
“12. може да издава задължителни указания към лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни оператори за спазване на определените по чл. 33 изисквания;
13. изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
14. провежда конкурс за определяне на радио- и телевизионен оператор, на който се издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
15. издава индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност на спечелилия конкурса по т. 14 и уведомява Комисията за регулиране на съобщенията с оглед издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на същото лице;
16. води публичен регистър на радио и телевизионни програми, които се разпространяват чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, сателит и електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, както и на радио и телевизионни програми, които се разпространяват чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за аналогово наземно радиоразпръскване.”

3. Създава се нова т. 16а със следното съдържание:
“16а. извършва регистрация на радио и телевизионни програми, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация;”;
4. Създава се нова т. 19 със следното съдържание:
“19. определя вид и профил на български телевизионни програми, които могат да бъдат се разпространяватни чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в случаите и по реда, предвидени в този закон.”

§ 5. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 44. (1) Разпространението на радио- и телевизионните програми на БНР и БНТ се извършва чрез електронни съобщителни мрежи и/или съоръжения за наземно аналогово радиоразпръскване, които са собственост на БНР и БНТ или на основата на договор с предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Държавата взема необходимите мерки за да гарантира разпространението на програмите на БНР и БНТ на цялата територия на страната при осъществяване на политиката в областта на електронните съобщения.”


§ 6. В чл. 45 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) Държавата изпълнява задължението по чл. 44, ал. 2 като осигурява на БНР и БНТ възможността за разпространение на програмите им чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.”


§ 7. В чл. 59, ал. 1 думата “телекомуникациите” се заменя с “електронните съобщения”.


§ 8. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, когато се ползва индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се осъществява въз основа на удостоверения за регистрация или индивидуални лицензии издадени от Съвета за електронни медии при условията и по реда на този закон.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) За осъществяване на радио- и телевизионна дейност, могат да кандидатстват:
1. физически лица – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по българското законодателство;
2. чуждестранни юридически лица, регистрирани по законодателството на държава членка на Европейския съюз или на друга държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.”
3. Алинея 3, се изменя така:
“(3) Българското национално радио и Българската национална телевизия осъществяват радио и телевизионна дейност като национални обществени оператори въз основа на лицензии, издадени без конкурс или въз основа на регистрациия.. ”
4. В ал. 4, т. 9 се отменя.
изменя така:
“9. предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;.”

§ 9. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя както следва:
“(3) При прехвърляне на лицензия за радио- и телевизионна дейност, издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съветът за електронни медии в 14-дневен срок уведомява Комисията за регулиране на съобщенията.”

2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
“(4) В десетдневен срок от уведомлението по ал. 3 Комисията за регулиране на съобщенията прехвърля разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност, при спазване на реда и условията по чл. 122 във връзка с чл. 121, ал. 2 от ЗЕС.”


§ 10. В чл. 109, ал. 2 се изменя така:
“(2) Срокът на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване трябва да отговаря на срока на лицензията по този закон.”

§ 11. В чл. 110, ал. 1, в т. 7 след думата “програмите” след запетая се добавя “включително изисквания за предоставяне на програмите за разпространение в некодиран вид.”

§ 12. В наименованието на Раздел ІІ след думата “лицензия се добавя “за радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване”.

§ 13. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 се изменя, както следва и се създава нова т. 10:
“9. договори и доказателства за отстъпени авторски права за защитени произведения в програмите и за отстъпени сродни права за предоставяне за разпространение на чужди програми;
10. доказателства за търговски права за произведения в програмите.”
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Към документите по ал. 1 кандидатите за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност прилагат задължително:
1. удостоверение за актуално състояние, а за чуждестранните лица - съответния документ, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението по ал. 1;
2. документи, доказващи произхода на капитала за последните три години назад, включително заверен счетоводен отчет, считано от датата на подаване на документите;
3. документи, удостоверяващи структурата на капитала и разпределението на собствеността в него;
4. списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


§ 14. Чл. 115 се отменя.


§ 15.В чл. 116 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) За осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се издава лицензия след провеждане на конкурс в съответствие със стратегията по чл. 8, ал. 3 .”

2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят, както следва:
“(3) Съветът за електронни медии в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 2 писмено изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободните радиочестоти, допустимите мощности на излъчване, възможните точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията представя на Съвета за електронни медии своето решение по запитването в срок до три месеца, а когато е необходимо международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги използват - в срок до осем месеца, спазвайки изискванията за ефективното използване на радиочестотния спектър в съответствие със стратегията по чл. 8, ал. 3.
(5) При наличие на свободен радиочестотен спектър, съобразно запитването, Комисията за регулиране на съобщенията прилага към решението по ал. 4 проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.”

§ 16. В чл. 116а, се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 се изменя така:
“1. проекта на разрешение по чл. 116, ал. 5 със съответен териториален обхват, съобразно наличния свободен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър;”.
2. създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
“(5) В случай, че Съветът за електронни медии в срок до 3 месеца от получаване на отговора по чл. 116, ал. 4 не вземе решение за откриване на конкурс или конкурси, съобразно наличния свободен радиочестотен спектър, Комисията за регулиране на съобщения може след консултация със Съвета за електронни медиис решение, в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (политиката в областта на електронните съобщения) да предложи преразглеждане на целите, за които е предоставен препланира ограничения ресурс., предоставен по искане на Съвета за електронни медии.”


§ 17. В чл. 116б, ал. 1, т. 2 се изменя така:
“2. предварителен технически проект за използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа;”


§ 18. В чл. 116в, се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Съветът за електронни медии на основание на конкурсните документи, критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6, доклада на експертната комисия и комплексна оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания класира кандидатите и взема решения за издаване на лицензия за радио- или телевизионна дейност и на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване от Комисията за регулиране на съобщенията на кандидата, класиран на първо място.”

2. В ал. 4, изр. второ се изменя така:
“В десетдневен срок Съветът за електронни медии издава лицензия за радио- и телевизионна дейност и Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.”


§ 19. В чл. 116г., ал. 1 думата “лицензиите” се заменя с “лицензията за радио- и телевизионна дейност и разрешението по чл. 116в, ал. 4”.


§ 20. В Глава шеста се създава нов Раздел ІІа “Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване”, както следва:
“Раздел ІІа
Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване

Чл. 116д. (1) Радио и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване се осъществява на основата на удостоверение за регистрация, издадено от Съвета за електронни медии по реда на този закон.
(2) Удостоверенията по ал. 1 дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението и когато е постигната договореност между радио и телевизионния оператор и предприятието., по смисъла на ЗЕС.

Чл. 116е. (1) Съветът за електронни медии мотивирано, с решение може да определя вид и профил на български телевизионни програми или радиопрограми, които задължително могат да се разпространяват чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) При вземане на решението по ал. 1 Съветът за електронни медии се ръководи от следните принципи:
1. гарантиране на правото на информация на гражданите в Република България;
2. създаване на благоприятни условия за многообразие на медийната среда и за плурализъм;
3. съхранение на националната идентичност.
4. отчитане на търговските интереси на предприятието, което ще има задължение да разпространява програмите по ал. 1.
(3) Преди приемане на решението по ал. 1 Съветът за електронни медии провежда процедура на обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект на решение и мотивите към него в национален ежедневник и на страницата си в интернет. В съобщението се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта и мотивите към него, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища.
(4) Броят на програмите по ал. 1 не може да бъде по-голям/по-малък от две програми за всяка електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, които включват програмите на Българската национална телевизия.
(5) В десетдневен срок от приемане на решението по ал. 1 Съветът за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията.


Чл. 116ж.(1) Предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване не може да бъде радио- и телевизионен оператор по смисъла на този закон.
(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и по отношение на свързани, по смисъла на Търговския закон, с предприятието по ал. 1, лица.

Чл. 116з.(1) В десетдневен срок от приемане на решението по чл. 116е, ал. 1 Съветът за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) В двумесечен срок от уведомлението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения, открива конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.”


§ 21. В чл. 121, ал. 2 думите “далекосъобщителната лицензия” се заменят с “разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.”


§ 22. В чл. 123а се изменя така:
“Чл. 123а. При отнемане на лицензия за радио- и телевизионна дейност, издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г Съветът за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която в 10-дневен срок прекратява издаденото разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.”


§ 23. В чл. 125, ал. 3 думите “индивидуалната лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване” се заменят с “издаденото разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване”.

§ 24. В Глава шеста Раздел ІV се изменя така:
“Раздел ІV
Регистрация на радио- и телевизионни оператори
Чл. 125а. (1) Лица, които желаят да създават радио- или телевизионни програми, подлежат на регистрация при спазване на следните общи изисквания:
1. спазване на принципите по чл. 10, ал. 1;
2. осигуряване на определено съотношение, в рамките на годишното програмно време, предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от външни продуценти;
3. закрила на непълнолетни и малолетни;
4. спазване на авторските и сродни права, съгласно предвиденото в действащото законодателство;
5. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии, включително под формата на изготвен от Съвета за електронни медии въпросник.”
(2) Желаещите да се регистрират подават пред Съвета за електронни медии заявление, към което прилагат документите по чл. 111.
(3) В случай, че лицето, което желае да регистрира програма вече е регистрирало друга програма и е подало документите по чл. 111, ги подава отново само, в случай, че е налице промяна в обстоятелствата, които са посочени към предишното заявление.
(4) Съветът за електронни медии се произнася по заявлението за регистрация с решение в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. При регистрацията не могат да се поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата. При непълнота и нередовност на документите се прилага чл. 112, ал. 2 .
(5) Съветът за електронни медии може да откаже регистрация, когато:
1. за лицето са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4;или
2. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема противоречат на разпоредбите на закона; или
3. нередовностите по ал. 3 не бъдат отстранени в срок.
(6) Въз основа на решението на Съвета за електронни медии по ал. 4 на заявителя се издава удостоверение за регистрация, което съдържа:
1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор;
2. наименованието на програмата и способ за разпространението й;
3. вида (обществен или търговски);
4. програмния профил;
5. началната дата за разпространение на програмата;
(7) Регистрираният оператор е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии за условията мястото и начина на разпространението, програмното време, както и за всяка промяна в тях в 14-дневен срок.
(8) Регистрациите са безсрочни.

Чл. 125б. (1) Съветът за електронни медии поддържа регистър, в който се включват:
1. данните по чл. 125а, ал. 65;
2. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на оператора;
3. данни за органите на управление, включително персонален състав;
4. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се публикува на страницата на Съвета за електронни медии в интернет.
(3) При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства по ал. 1 регистрираният оператор е длъжен да заяви настъпилата промяна в Съвета за електронни медии в 30-дневен срок от настъпването й.

Чл. 125в. Предприятие, което разпространява чуждестранни програми, се задължава да предоставя на Съвета за електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран списък на излъчваните чуждестранни програми и документи, свързани с придобиване на тези правата за разпространение.

Чл. 125г. (1) Публичният регистър се води от Съвета за електронни медии като в него се обособяват три самостоятелни раздела, както следва:
1. Първи раздел, който включва радио и телевизионни програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит;
2. Втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит, както следва:
а) програми, създадени в страна –членка на Европейския съюз или на друга държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) програми, създадени от чуждестранни лица, различни от тези по б. “а”;
3. Трети раздел, който включва радио и телевизионни програми:
а) разпространявани чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
б) разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Радио и телевизионните програми, по ал. 1, т. 3 могат да се разпространяват чрез кабел и сателит без да бъдат включвани в раздел Първи и Втори от публичния регистър.
(3) Програми, които не са предназначени предимно или изключително за българска аудитория, но се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, които са на територията на Република България подлежат на регистрация.
Чл. 125д. (1) Съветът за електронни медии с решение заличава регистрацията, когато:
1. са констатирани нарушения на изискванията по чл. 125а, ал. 1;
2. са възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 5, т. 1.
(2) Съветът за електронни медии с решение може да заличи регистрацията, когато:
1. регистрираната програма не се разпространява за период по-дълъг от 12 месеца;
2. са възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 5, т. 2;
3. операторът не изпълни задълженията си по чл. 125а, ал. 7 или чл. 125б, ал. 3.
(3) Регистрацията се заличава, ако след предупреждение от 30 дневен срок операторът не е отстранил посочените в ал. 2 обстоятелства.”


§ 25. В чл. 126а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) За нарушение на изискванията на чл. 125а, ал. 1, както и за нарушение на заявените от регистрирания оператор програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема на регистрирания оператор се налага имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв.”
2. Създава се нова ал. 4, както следва
“(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 125а, ал. 7 или на чл. 125б, ал. 3 на регистрирания оператор се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 26. Създава се нов чл. 126в със следното съдържание:
“Чл. 126в. (1) Който без лицензия разпространява радио и телевизионни програми, които се разпространяват само въз основа на лицензия, издадена по реда на този закон се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.
(2) Който без регистрация разпространява радио и телевизионни програми се наказва с имуществена санкция се наказва от 2 000 до 10 000 лв.”

§ 27. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. т. 1 се изменя така:
“1. “Разпространение” е първоначалното предаване или излъчване, независимо от използваната технология, на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или зрители. То включва и обмена (препредаването) на програми между оператори, за да бъдат приети от аудиторията. То не включва електронни съобщителни услуги за индивидуално ползване.”

2. Точка 15 се заличава.
3. Създава се нова т. 34 и т. 35 със следното съдържание
“34.“Българска програма” по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 19 е програма, която се създава от лице, установено в Република България, предназначена за разпространение на български език, насочена изключително или преобладаващо към аудиторията в Република България.
35. “Контрол върху управлението на оператора” е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез свързано лице повече от половината плюс един от броя на гласовете в общото събрание; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на оператора; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка със създаването на радио- и телевизионна програма.”Преходни и заключителни разпоредби:

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон Съветът за електронни медии привежда в съответствие водения до влизане в сила на този закон регистър, с публичния регистър по този закон.
(2) Регистрираните и лицензираните до влизането в сила на този закон радио- и телевизионни оператори, се вписват служебно от Съвета за електронни медии в публичния регистър по този закон в 23-месечен срок от влизането му в сила(срока по ал. 1). За служебното вписване операторите не заплащат такси.
(3) В едно2-месечен срок от влизане на този закон в сила операторите по ал. 2 са длъжни да представят документи, съгласно изискванията на чл. 111, ал. 2, с цел в регистъра да бъдат попълнени данните по чл. 125б, ал. 1.
(4) В срока по ал. 3 операторите по ал. 2 имат право да поискат промени в данните, необходими за регистъра като представят съответните доказателства и документи по чл. 111, ал. 1.
(5) Съветът за електронни медии издава удостоверения по чл. 125а, ал. 6 на радио и телевизионните оператори в 63-месечен срок от влизане на този закон в сила.
(6) В случай, че операторите по ал. 1 не изпълнят задължението по ал. 3 регистрацията се заличава с решение от Съвета за електронни медии.

§ 29. (1) В двумесечен срок от влизане на този закон в сила Съветът за електронни медии по реда на чл. 116е с решение определя вида и профила на три български телевизионни програми, които задължително се разпространяват чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съгласно Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет.
(2) Решението по ал. 1 се изпраща на Комисията за регулиране на съобщенията, която при провеждане на конкурс по реда на Закона за електронните съобщения съобразява конкурсните книжа с определените от Съвета за електронни медии по ал. 1 вид и профил.
(3) Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съгласно Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет, задължително разпространява, освен програмите по ал. 1 и две национални програми, създадени за разпространение от Българската национална телевизия.
(4) Програмите по ал. 3 задължително се разпространяват в некодиран вид.
Сега или между първо и второ четене
§ 29. (1) Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения, за предоставяне чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет задължително разпространява две национални програми, създадени за разпространение от Българската национална телевизия.
(2) Предприятието по ал. 1 разпространява задължително и програмите на лицензираните телевизионни оператори, които към момента на влизане на този закон в сила отговарят на следните условия:
1. имат издадена въз основа на проведен конкурс лицензия за радио- и телевизионна дейност с национален обхват; и
2 разпространяват програмите си чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; и
3. електронните съобщителни мрежи по т. 2 осигуряват достъп до програмата на не по-малко от петдесет на сто от населението на страната.
(3) Програмите по ал. 1 и ал. 2 задължително се разпространяват в некодиран вид.
(4) В едномесечен срок от издаване на разрешението на предприятието по ал. 1 Съветът за електронни медии с решение определя вида и профила на една българска телевизионна програма, която се разпространява чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване.
(5) При извършване на дейността по ал. 4 Съветът за електронни медии се води от принципите по чл. 116ж, ал. 2.§ 30. (1) Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно предвиденото във Втория етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет се задължава да разпространява три български телевизионни програми, които отговарят по вид и профил, съгласно определеното от Съвета за електронни медии.
(2) Съветът за електронни медии в срока по § 29, ал. 1 определя с решение вида и профила на българските телевизионни програми по ал. 1, по реда на чл. 116е и го изпраща на Комисията за регулиране на съобщенията.
(3) При откриване и провеждане на конкурса за издаване на разрешението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията включва в решението за откриването на конкурса и в конкурсните книжа задължение за предприятието, спечелило конкурса за разпространение на български телевизионни програми с вид и профил, определени в решението на Съвета за електронни медии по ал. 2. в конкурсните книжа.
(4) Програмите, отговарящи на вида и профила, определени от Съвета за електронни медии се разпространяват в некодиран вид.

§ 31. (1) Предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с регионален обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет се задължава да разпространява три български телевизионни програми, които отговарят на вид и профил, определени от Съвета за електронни медии по реда на чл. 116е.
(2) Разпространяваните програми от предприятията по ал. 1 не могат да бъдат създавани от телевизионните оператори или от свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон, чиито програми се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват по силата на задължение, произтичащо от този закон.
(3) Ограниченията по ал. 2 не се прилагат по отношение на програми, създадени за разпространение от Българската национална телевизия.

§ 32. Лицензиите за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване с местно покритие, издадени по реда на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията се прекратяват, когато ползваният от лицата по § 9а индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър е необходим за реализиране на съответния етап от изграждане на цифровата електронна съобщителна мрежа, съобразно издаденото от Комисията за регулиране на съобщенията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват.

§ 33. (1) Лицата, на които се издадени лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие по реда на § 9а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията, подават в едномесечен срок от влизане на този закон в сила заявления до Комисията за регулиране на съобщенията за издаване съответно на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) В тримесечен срок от получаване на заявленията по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешения, които са съобразени с правата на лицата, посочени в издадените им индивидуална лицензия за радиодейност. Срокът на разрешенията се съобразява със срока на лицензията им за радиодейност.
(3) Съветът за електронни медии до 31 декември 2009 г. провежда конкурси за определяне на радио оператори, на които да бъдат издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване в населените места, в които лицата по § 9а, ал. 1 и ал. 3 осъществяват дейност.

§ 34. (1) Конкурсните процедури за издаване на лицензии за радио дейност, чието провеждане от Съвета за електронни медии е започнало преди влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
(2) Изпратеният от Комисията за регулиране на съобщенията с решения свободен радиочестотен спектър, за който Съветът за електронни медии не е обявил конкурси до две години от получаването им от Съвета за електронни медии, се приема за свободен и Комисията за регулиране на съобщенията след съгласуване със Съвета за електронни медии може да промени предназначението му. с решения, в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър да го препланира, при съгласуване със Съвета за електронни медии.

§ 35. В Закона за електронните съобщения се правят следните изменения:

1. Чл. 47 и чл. 48 се изменят така:
“Чл. 47. (1) Съветът за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията издава удостоверения за регистрация, въз основа на които се разпространяват радио или телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Удостоверенията по ал. 1 дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението.
(3) Радио или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2, въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 48. (1) Комисията, при спазване изискванията на този закон и на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Предприятие или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, на което е издадено разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, не могат да бъдат радио- или телевизионни оператори и нямат право да създават радио- или телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез техническите способи, посочени в Закона за радиото и телевизията.
(3) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио или телевизионни програми, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.”

2. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения се създават нови § 5а и § 5б със следното съдържание:
“§ 5а. (1) В рамките на една процедура по чл. 48, ал. 1, комисията определя едно предприятие, на което издава разрешение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно предвиденото за Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет.
(2) Едновременно с процедурата по ал. 1 комисията, при спазване изискванията на този закон и на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно предвиденото в рамките на Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет. Принципен въпрос – заети са, от кога ще се плащат....
(3) Предприятията, на които се издават разрешенията по ал. 1 и ал. 2 не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Търговския закон.

§ 5б. (1) В едномесечен срок от приключване на процедурата по § 5а, ал. 1 комисията последователно открива конкурси за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с регионален обхват, съобразно предвиденото за Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване в Република България, приет от Министерския съвет.
(2) В рамките на конкурса по ал. 1 за един регион, се издава едно разрешение на едно предприятие за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване за съответния регион.
(3) Предприятието, на което е издадено разрешение по ал. 2 не може да бъде свързано лице по смисъла на Търговския закон с предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.Защо да са различни юридически лица???? Национални/регионални – инфраструктурата ще трябва да се раздели ???

§ 5в. Предприятия, които имат издадени лицензии/разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови телевизионни наземни аналогови електронни съобщителни мрежи с национално покритие, след проведен конкурс могат да разпространяват телевизионни програми, съобразно предвиденото в тези лицензии/разрешения, издадени от КРС като са длъжни да преустановят дейността си до 31 декември 2012, съгласно предвиденото в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон.”
Какво като противоречи на плана???
Аватар
sanremo
Нов
Нов
Мнения: 39
Регистриран на: 17 Дек 2006, 14:43

Хората взеха парите, написа го, дори и мотиви му измислиха!!

Мнениеот sanremo » 02 Сеп 2008, 22:32

МОТИВИ

Към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията


През м. май 2007 г. ХХХХ-тото Народно събрание прие Закон за електронните съобщения (ЗЕС), които отмени действащия до момента Закон за далекосъобщенията. Чрез Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.) се въвежда Регулаторна рамка 2002 на Европейския съюз. ЗЕС е логическото продължение на Закона за далекосъобщенията, но в него се използват различни правни термини (електронен съобщителен сектор, електронни съобщителни мрежи и/или услуги и др.) и нови правни решения, обусловени от интензивното развитие на технологиите, конвергенцията между далекосъобщителни услуги, медии и информационни услуги, при съобразяване с приложимите европейски изисквания.
Действащият Закон за радиото и телевизията (ЗРТ) е приет през 1998 г. и е претърпял многобройни изменения и допълнения. Промяната в законодателството за електронните съобщения налага промяна и в ЗРТ поради наличието на логическа връзка между тях.
Основна причина за изготвяне на настоящия ЗИД ЗРТ е предстоящият цифров преход в областта на телевизионното разпръскване, като се отчита обстоятелството, че този процес има икономически и социални аспекти, които могат да повлияят в голяма степен на развитието на българската култура. На следващо място причина за изготвяне на проекта е, че до края на 2012 г. страните членки от ЕС следва да прекратят аналоговото разпространение на телевизионни програми. Това означава, че към същата дата следва да има изградена и функционираща цифрова мрежа, покриваща цялата територия на Република България и съответно на българските граждани следва да бъде осигурен достъп до наземно радиоразпръскване, тъй като аналоговото ще бъде преустановено. Липсата на изградена и функционираща цифрова мрежа и невъзможността за приемане и разпространение на аналогов сигнал би довела до положение, в което единственият начин за достъп до телевизионни програми е чрез кабелна или сателитна телевизия. Това от своя страна ще постави в неравностойно положение гражданите, които не желаят или не могат да получат достъп до програми, разпространявани чрез кабел или сателит.
Именно необходимостта от въвеждане в Република България на наземно цифрово радиоразпръскване, както и липсата на процедура, която Съветът за електронни медии би следвало да проведе по отношение на радио и телевизионната дейност чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, е мотивирало предвиденото в § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕС задължение, Законът за радиото и телевизията да бъде приведен в съответствие със ЗЕС в шестмесечен срок от обнародване на ЗЕС.
Промените, въведени с проекта могат да бъдат характеризирани най-общо, както следва:

1. Привеждане на ЗРТ в терминологично съответствие с разпоредбите на ЗЕС
В проекта на ЗИД на ЗРТ са заменени понятията, регламентирани в отменения Закон за далекосъобщенията, които са свързани с родовото понятие "далекосъобщения" и "лицензия за далекосъобщителна дейност", като са приведени в съответствие с терминологията, използвана в ЗЕС - "електронни съобщения" и "разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър".
Такива промени са последователно извършени в разпоредбите на ЗРТ, които съдържат подобни понятия, както в общите текстове на ЗРТ, така и в специалните разпоредби, които регламентират обвързаното лицензиране при осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.

2. Радио- и телевизионна дейност чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване
Въведени са правомощия на СЕМ за определяне на вид и профил (формат) на български телевизионни програми, които да бъдат задължително разпространявани от предприятието, което е получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
По такъв начин СЕМ като независим регулаторен орган по отношение на електронните медии, познавайки спецификата на медийния пазар, отчитайки обществения интерес и съобразявайки се с конституционно установения принцип за плурализъм на мненията може да определя какви програмни формати са подходящи за разпространение чрез мрежите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. В проекта са регламентирани основните принципи, от които се ръководи СЕМ при определяне на програмните формати - гарантиране на правото на информация, създаване на благоприятни условия за плурализъм и за многообразие на медийната среда и съхранение на националната идентичност. Предвидено е задължение за регулаторния орган преди приемане на това решение да се провежда процедура на обществено обсъждане чрез публикуване на съобщение за изготвения проект, както и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет. Определен е срок не по-малък от 30 дни, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища.
Предвидена е възможност на предприятието, получило разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията след конкурс по реда на ЗЕС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване да разпространява задължително български програми, съобразно определения от СЕМ вид и профил (не повече от две програми на мрежа). Програмите, които могат да се разпространяват чрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване следва да са регистрирани от СЕМ в публичния регистър. С цел осигуряване на плурализъм и разнообразие на медийния пазар законово е въведено ограничение предприятието, получило разрешение от КРС или свързани с него лица да не могат да създават програми. По този начин се цели осигуряване на законови гаранции за равнопоставено третиране на телевизионните оператори от предприятието, което изгражда и експлоатира цифровата мрежа. За това предприятие са предвидени само функции по пренос и разпространение на съдържание. Същевременно е предложен баланс на обществения интерес (гарантиране на разпространението на две програми на обществената телевизия).

3. Осигуряване на разпространението на програмите на Българската национална телевизия
Гарантиран е общественият интерес като е въведено задължение на държавата да се осигури възможност поне две програми на БНТ да се разпространяват на територията на цялата страна чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, още в рамките на Първия етап от цифровия преход от аналогово към цифрово телевизионно разпръскване.

4. Взаимоотношения между СЕМ и КРС
Разпоредбите в проекта предвиждат СЕМ да определя вида и профила (формата) на не повече от две български телевизионни програми, които могат да бъдат разпространявани чрез всяка една от мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване. КРС провежда конкурс по реда на ЗЕС за избор на предприятие, което ще може да осъществява електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Това предприятие ще бъде задължено да разпространява чрез една мрежа поне две български програми, които задължително съответстват на определените от СЕМ вид и профил.
Следва да бъде отбелязано, че направеното предложение в проекта създава плавен преход към хармонизиране на българското законодателство с новите европейски изисквания като лицензиите за програми, които могат да се разпространяват чрез ограничен ресурс, се заменят с регистрация от СЕМ, при определени от закона изисквания. Без съмнение може да се твърди, че предложеният механизъм е изключително либерален по своя характер и осигурява предпоставки за по-лесно и безпрепятствено въвеждане на цифровото радиоразпръскване, съобразно сроковете и условията на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в Република България, приет от Министерския съвет. Този либерален подход в никакъв случай не намалява правомощията и функциите на СЕМ като техните задачи се съсредоточават към обезпечаване на плурализъм на информацията и действителен и действен надзор за спазване на законовите изисквания от радио и телевизионните оператори.

5. Публичен регистър на програмите, предназначени за кабелно, сателитно и наземно разпространение
В проекта е създадено правно основание за преформулиране на функциите на съществуващия публичен регистър, воден от Съвета за електронни медии. И към момента издадените лицензии и извършените регистрации на програми се вписват в регистър от СЕМ като с настоящия проект се предвижда актуализиране на съдържанието на регистъра. Вписването в този регистър е предпоставка носителят на разрешението за използване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър за цифрово наземно радиоразпръскване да избира и разпространява програми. В проекта конкретно са посочени изискванията към регистрираните оператори и надзорните правомощия на СЕМ спрямо тях.

6. Дефиниции
Направени са изменения в Допълнителната разпоредба на ЗРТ, които са свързани с промяната в терминологията, регламентираща осъществяването на електронни съобщения.

7. Преходни разпоредби
В Преходните разпоредби на проекта е посочено, че в кратки срокове СЕМ следва да пререгистрира телевизионните оператори, съобразно изискванията към публичния регистър, предвиден в проекта на ЗИДЗРТ. Въвежда се задължение предприятието, получило разрешение за изграждане и експлоатиране на национални мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване от Първия етап на прехода за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване да разпространява две програми, създавани за разпространение от Българската национална телевизия. Същото предприятие задължително разпространява и програмите на предприятията, които към момента на приемане на проекта притежават програмни лицензни с национално покритие - т. нар. "must carry" задължение.
Предприятието, получило разрешение за национални мрежи съобразно Втория етап на прехода за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване ще бъде длъжно да разпространява три български телевизионни програми, които ще са с вид и профил, определени от СЕМ.
Предприятието, получило разрешение за изграждане и експлоатиране на регионално мрежи, съобразно Първия етап на прехода за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване ще бъде длъжно да разпространява три български програми с вид и профил, посочени от СЕМ.
Съобразно идеологията на предложения проект са направени и изменения в приложимите разпоредби на ЗЕС. Предвидено е, че КРС провежда конкурс за избор на едно предприятие, което да изгради трите цифрови мрежи с национално покритие от Първия етап на прехода за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Едновременно с конкурса за Първия етап, КРС се задължава да проведе конкурс за Втория етап на прехода за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване като разрешението ще бъде издадено под условие, че същото влиза в сила при освобождаване на необходимите радиочестоти от действащите аналогови телевизии.
В проекта е регламентирано, че издадените от КРС разрешения за изграждане и експлоатиране на електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване (национални и местни) се прекратяват, когато ползваните от тези предприятия честоти са необходими за реализиране на съответния етап от изграждане на цифрова електронна съобщителна мрежа, както е посочено в издаденото от КРС разрешение за изграждане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват. По такъв начин се осигурява плавен преход на замяна от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване.
В предложените промени на ЗЕС е посочено изрично, че предприятието, което е получило разрешение за изграждане и експлоатиране на цифрова мрежа няма право да създава програми и не може да бъде оператор, по смисъла на ЗРТ. В допълнение е предвидено ограничение, че лицето, получило разрешение за Първия етап не може да е свързано лице с предприятието, получило разрешение за Втория етап.
Считаме, че предвиденото изменение ще подпомогне успешното реализиране на прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване, защото ясно се разделят инфраструктурата (цифрова мрежа) от предоставяните услуги - създаване на програми като отговорност и съответно като осигуряване на необходимите за всяка от двете дейности инвестиции. Това до голяма степен би могло да обезпечи изпълнението на ангажиментите на страната ни към Европейския съюз по отношение на цифровото радиоразпръскване. Предложените изменения са съобразени с обстоятелството, че изграждане на цифрова мрежа -на територията на страната е изключително голяма инвестиция, която е рискова до известна степен, предвид несигурността за развитието й и бавната възвращаемост на вложените средства, още повече, че паралелно следва да се осигурява и аналогов, и цифров сигнал - симулкастинг.
В проекта е предложено да бъде уреден статута на лицата, които разпространяват радио програмите си на основание § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на ЗРТ. Считаме, че би било неоправдано с Проекта да се регламентират единствено телевизионните оператори, които осъществяват дейност на основание § 9а. На радиостанциите, които са работили по § 9а, ал. 2 от ПЗР на ЗРТ, които имат издадени лицензни за радиодейност, но далекосъобщителните им лицензни са били отменени по съдебен ред се осигурява възможност да подадат заявления до КРС, която в тримесечен срок от влизане в сила на закона да им издаде разрешения със срок, който е съобразен с програмните им лицензии.
Същевременно се създава задължение на СЕМ в срок до 31 декември 2009 г. да проведе конкурсни процедури за населените места, в които работят радио операторите, на които са издадени лицензни на основание § 9а, ал. 1 и ал. 3 от ПЗР на ЗРТ. По такъв начин законодателят ще създаде основание за приключване на висящите правоотношения с лицата, които работят при временна търпимост от 1998 г. до сега.
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Мнениеот alonso1950alonso » 03 Сеп 2008, 23:42

тия хора дето са го написали бая алчни се оказаха. Един взе пари за два проекта с различна философия. Половин година работи 1 вариант, после се хвана с противоположен. Друг изпълни заблуди управляващите. после нещата стигнаха пре едени съветник. накрая и.д. шефката се опитва да си вкара лични правомощия в протоворечие на философията на закона. Но - не са виновни тия мушмороци. все пак каквото и да е правено от тях. В крайна сметка е минало през министерския съвет на България. това е жалкото. Тези членове на кабинета са приели на честна дума едни абсолютно празни текстове. те са абсурдни, противоречиви. Не съотвестват на практиките в медиите. В тях няма никаква експертност. А сетих се и друго - когато преди 2 месеца мин. съвет прави работната група тя е замислена на експертно равнище. малката Мери, тамплиерка и зонта-активистка вдига луд скандал и се вписва в грапата. Сега вкараните по втория начин, тайно, фарисейски, без заннието на другите от СЕМ промени в правомощията и, обясняват тогавашната и ярост. въпреки, че тоя проект вече е в НС ще видиш какви циркове идват. Ще стане като със Стратегията. нали помниш, че като нейн автор се пъчеше Алисия. Сега никой не пита що тая стратегия нищо не свърши а забърка чорбата. та да завърша - мери ли е, алансо ли е, или дриг сам или заедно - все тая!така, че да си ходят по-скоро!
Аватар
sanremo
Нов
Нов
Мнения: 39
Регистриран на: 17 Дек 2006, 14:43

Re: Пишат на тъмно закона за радио и телевизия

Мнениеот sanremo » 04 Сеп 2008, 10:48

Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава .... така, че за алчните е ясно .... платиха им да пишат едни текстове, сега са им платили да напишат други, но като чета проекта упражненията отново са напразни. Текста е взаимстван от идеите на доста по-опитни, знаещи и можещи , но както и да е - едни пари ги е взел един човек, за да свърши една работа ..... но пак не като хората или може би това е била целта. Министерски съвет се е доверил на тези хора и е гласувал проекта - да му писли парламента, Иво Атанасов и после ние, който ще работим с този закон, ако не дай си Боже се приеме. Стига да му погледнеш мотивите внимателно и ще съзреш куп неистини в тях, да не кажа лъжи.

Марето е ясна, тя не прави нищо без цел. Нейната цел е била да си гарантира повече правомощия за новото мандатче, ако има такова, но това, че интересите на органа, който представлява не са защитени от нея, а направотив - с нейната благословия предадени, е друг въпрос, който следва членовете на СЕМ да й зададат.

Видяхме какъв е резултата от приетат Стратегия, която се писа с години - нулев. Станахме свидетели и от ползата и резултати и от Доклада, който Алисия писа за средата у нас - то не бяха гръмки представяния, колко щял да помогне, но както се казва - някой друг път. Най-елементарното е че доклада не можа да формулира реалните проблеми в сектора, тези, които стоят пред медийните играчи в реални условия, а не това, което пише в учебниците и книгите на Алисия. Ти видя ли някъде в този доклад коментари за липсата на одит на пазара, неадекватната законова рамка, аз - не!

Какво да очакваме от този орган, когато той за три години от както прави жалки опити да лицензира, повечето решения или са отменени от съда, друга част върнати за нови процедури и една малка част - оставени в сила. И всички те с опорочена процедура от служебни жребии и пр. дивотии. Това е така, защото преди да започне да се лицензира на сляпо, трябваше да се направи една стратегия за лицензирането, която да се обсъди с бизнеса, а не да се откриват конкурси в села и паланки - кой ще може да издържи в тези икономически условия в Царево и Ахтопол извън сезона - никой!!! Но хайде да не ги виним хората, толкова могат .... да запрятаме ръкави, че ни чака една доста бурна есенн, в законодателен план. Ще видим как този проект ще излезе от НС и дали няма да има вето върху него, защото той противоречи на доста голяма част европейски разпоредби за концентрация, поставяне в привилигировано положение и неравнопоставеност на операторите, които работят на различни платформи.

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта