ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
sanremo
Нов
Нов
Мнения: 39
Регистриран на: 17 Дек 2006, 14:43

ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот sanremo » 05 Авг 2009, 12:10

Това е поредното, мисля 25-то решение на Върховния административен съд, с което се отменя решение на Съвета за електронни медии за класиране на прехваления Фокус на първо място в радиоконкурсите. :Clap
Бива наглост, бива простотия, но това прелива чашата, а защо ли го прави СЕМ или по-скоро част от СЕМ, можем само да гадаем. ;D
Едно е ясно, Красимир Асенов Узунов във всички тези конкурси е подписал декларации с нерявно съдържание, което е престъпление по чл.313 от НК, а в част от тях е представил и неистински документи - факт, потвърден и от 5 членен състав на ВАС! Рано или късно тези документи ще стигнат в прокуратурата и тогава Узунов и неговите дружки от СЕМ ще се наложи да обясняват действията си, а се надявам, че не само това ще правят.
:Happy


РЕШЕНИЕ

№ 10286
София, 08/03/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ ВАЧЕВА
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
при секретар Анелия Станкова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ВАНЯ АНЧЕВА
по адм. дело № 6586/2009.


Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).
Образувано е по жалби на Фондация "Радио Нова Европа", със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 18, представлявана от изпълнителния директор Красимир Христов Стойков и "Радио Сити" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. "Мотописта", бл. 10Е, вх. А, партер, представлявано от управителя Камен Методиев Спасов, против решения на Съвета за електронни медии № 53/17.03.2009 г. и № 1153/23.10.2006 г.
В жалбите се съдържат идентични оплаквания за незакосъобразност на оспорените административни актове, поради постановяването им при неправилно прилагане на материалноправните разпоредби, нарушаване принципите за равнопоставеност на участниците в конкурсната процедура, липса на мотиви и несъответствие с целта на закона. Като основен порок на решенията се сочи, че в нарушение на чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ регулаторният орган е допуснал до участие, класирал на първо място и е издал лицензия на кандидата "Фокус – Нунти" ООД, за който е налице абсолютна законова пречка за участие в конкурса. По подробно развитите в жалбите и в депозирани писмени бележки доводи, жалбоподателите молят за отмяна на горепосочените решения на СЕМ в тяхната цялост. Жалбоподателят "Радио Сити" ООД прави искане за присъждане на разноските по делото, включително – за адвокатско възнаграждение в минимален размер, определен съгласно Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Ответникът - Съвет за електронни медии (СЕМ), чрез процесуалния си представител юрк. Петрова, оспорва жалбите и моли за отхвърлянето им като неоснователни. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Заинтересуваната страна "Фокус – Нунти" ООД, гр. София, чрез пълномощника си по делото адв. Христова, изразява становище за недопустимост на жалбите. Сочи, че решение № 1153/23.10.2006 г. на СЕМ е влязло в законна сила, а по отношение на оспорването на решение № 53/17.03.2009 г. застъпва тезата, че е налице решен със сила на пресъдено нещо правен спор относно липсата на пречки за участие на дружеството в конкурса, като се позовава на влязлото в сила решение на настоящия съд по адм.дело № 282/2007 г., в изпълнение на което е постановен и процесният административен акт. Алтернативно – поддържа доводи за неоснователност на оспорването.
Заинтересуваните страни "Радиокомпания Си. Джей" ООД, "Алфа Радио" ООД и "Сигнал плюс" ЕООД не вземат отношение по жалбите.
Върховният административен съд, състав на седмо отделение, като провери предпоставките за допустимост на жалбите констатира, че същите са процесуално недопустими в частта им, с която се иска отмяна на решение № 1153/23.10.2006 г. на СЕМ, с което административният орган е допуснал до участие предложените от техническата комисия кандидати в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Ямбол, включително дружествата-жалбоподатели и "Фокус-Нунти" ООД. С оглед съдържанието му, този акт се явява позитивен за жалбоподателите като резултат, поради което те не могат да го обжалват отделно от крайния, завършващ процедурата акт, т.к. нямат правен интерес от евентуалната му отмяна (в този смисъл виж Тълкувателно решение № 2/22.04.2008 г. на ОС на ВАС по т.д. № 21/2007 г.). С допускането на кандидатите до следващата фаза на конкурса не се постига крайната цел на административното производство – класиране на кандидатите и издаване на лицензия на поставения на първо място участник, поради което волеизявлението на секторния регулатор, обективирано в решение № 1153/23.10.2006 г. на СЕМ не подлежи на самостоятелна проверка за законосъобразност от съда, извън тази, извършвана по отношение на завършващия процедурата акт. Съответствието му със закона, респ. релевираните в жалбите оплаквания в срещу него, следва да бъдат преценени по реда на оспорването на крайния административен акт - решение № 53/17.03.2009 г. на СЕМ и в рамките на осъществявания върху последния съдебен контрол, който включва и проверка законосъобразността на отделните фази на производството, в т.ч. на решение № 1153/23.10.2006 г. При това положение жалбите на Фондация "Радио Нова Европа" и "Радио Сити" ООД в частта им срещу решение № 1153/23.10.2006 г. на СЕМ, следва да се оставят без разглеждане като недопустими, а производството по делото да се прекрати в тази му част.
В останалата им част жалбите са процесуално допустими и подлежат на разглеждане по същество. Видно от съдържанието му, решение № 53/17.03.2009 г. на СЕМ, с което е класиран на първо място и е определен за титуляр на лицензията друг кандидат ("Фокус-Нунти" ООД), представлява индивидуален административен акт, подлежащ на общо основание на съдебен контрол, независимо от постановяването му в изпълнение на влязло в сила съдебно решение. Последното обстоятелство по никакъв начин не изключва извършването на проверка за законосъобразност на новоиздадения административен акт по реда на съдебното обжалване, нито правото на оспорване от страна на останалите участници в административното производство, които не са получили исканата лицензия, сред които са и двете дружества-жалбоподатели, още повече като се има предвид, че мотивите на съдебните решения, на които се позовава "Фокус-Нунти" ООД не се ползват със сила на пресъдено нещо. Иначе казано - повторното произнасяне на административния орган относно класирането на кандидатите и издаването на лицензия на спечелилия конкурса кандидат, не води на извод за ненадлежно упражняване на правото на оспорване на акта от Фондация "Радио Нова Европа" и "Радио Сити" ООД. Постановеният от регулаторния орган правен резултат се явява неблагоприятен за същите, поради което за тях безспорно възниква правен интерес от обжалването му. Ето защо жалбите в частта им срещу решение № 53/17.03.2009 г. на СЕМ се явяват процесуално допустими.
За да се произнесе по съществото им в разглежданата част, съдът съобрази следното от фактическа и правна страна:
С решение № 918/11.05.2006 г. СЕМ е открил конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ямбол, област Ямбол, за честота 102.2 МНz.
"Фокус-Нунти" ООД е подало заявление № 029-10/29.09.2006 г. за участие в обявения конкурс, към което са приложени документи по чл.116б във връзка с чл. 111 от ЗРТ. На същата дата са регистрирани и подадените от жалбоподателите заявления за участие в конкурса, съответно с вх. № 029-26 № 029-42.
С решение № 1153/23.10.2006 г. регулаторният орган е допуснал до участие предложените от техническата комисия седем от общо десетте кандидати в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Ямбол, включително Фондация "Радио Нова Европа", "Радио Сити" ООД и "Фокус-Нунти" ООД.
На 31.10.2006 г. е проведено заседание на СЕМ, на което е установено наличието обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ, препятстващи участието в конкурсната процедура на търговско дружество "Фокус-Нунти" и е взето решение да се възложи на експертната комисия по оценка на кандидатите да не разглежда и да не оценява документите на дружеството, във връзка с данни, че управителят на фирма "Фокус-Нунти" ООД Красимир Узунов е съдружник във "Форс Информейшън Технолоджи" ООД, в чийто предмет на дейност е вписана и рекламна такава (удостоверение за актуална съдебна регистрация от 30.10.2006 г.). С решение № 2 от 31.10.2006 г. на Софийският градски съд, постановено по ф.д. № 12212/2006 г. са вписани промени в предмета на дейност на търговско дружество "Форс Информейшън Технолоджи", видно от които рекламната дейност е изключена. За вписаното обстоятелство управителят на "Фокус-Нунти" ООД е уведомил председателя на СЕМ с писмо изх. № 87/01.11.2006 г.
С решение № 1185/27.11.2006 г. на СЕМ, допълнено с решение № 1197/11.12.2006 г. са класирани кандидатите за лицензия, участвали в открития конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ямбол, област Ямбол, за честота 102.2 МНz. На първо място е определена Фондация "Радио Нова Европа" и е постановено да й бъде издадена индивидуална лицензия, а кандидатите "Фокус-Нунти" ООД и "Радио ФМ-плюс" АД, допуснати до участие в конкурса с решение № 1153/23.10.2006 г. не са класирани, първият - поради наличие на обстоятелства по чл. 105 ал. 4 т. 7 от ЗРТ, а вторият - поради деклариран отказ от участие в конкурса.
По жалба на "Фокус-Нунти" ООД срещу решение № 1185/27.11.2006 г. на СЕМ и допълващото го решение № 1197/11.12.2006 г., същите са отменени с решение № 9534 11.10.2007 на ВАС, пето отделение, постановено по адм. дело № 282/2007 г., оставено в сила с решение № 3888/02.04.2008 г. на ВАС, петчленен състав - II колегия по адм. дело № 1151/2008 г.
Във връзка с решенията на ВАС и в изпълнение на разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ със Заповед № 2/27.01.2009 г. на председателя на СЕМ е определен нов състав на експертна комисия, която да проведе конкурса. Дейността на същата е обективирана в Протокол от заседание, проведено на 26.02.2009 г. и доклад до секторния регулатор, компетентен да извърши класирането на кандидатите и да предостави процесната лицензия.
Експертната комисия е разгледала документите на допуснатите до участие кандидати. Изготвена е индивидуална оценка на всеки член на комисията, както и комплексна оценка за всеки от кандидатите, при отчитане на конкурсните изисквания, разпоредбите на ЗРТ, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност и Методиката на оценяване на кандидатите за получаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност.
Въз основа на представените документи и доклада на помощния орган СЕМ е издал оспореното решение, с което е класирал кандидатите за лицензия, участвали в открития с решение № 918/11.05.2006 г. конкурс, като е определил на първо място кандидата "Фокус Нунти" ООД и е постановил на същия да бъде издадена лицензия за осъществяване на радиодейност за наземно радиоразпръскване на територията на град Ямбол, област Ямбол, за честота 102.2 МНz. В същото решение се съдържа диспозитив Комисията за регулиране на съобщенията да издаде на посоченото търговско дружество разрешение за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на град Ямбол, област Ямбол, за честота 102.2 МНz.
Съгласно приобщените към материалите по делото писмени доказателства, управляващият и представляващ спечелилия конкурса "Фокус Нунти" ООД съдружник - Красимир Узунов, е вписан като съдружник в "Лихнида" ООД, "БУЛМАК-94" ООД (регистрирани в Софийския градски съд по ф.д. № 9319/95 г. и ф.д. № 8960/2004 г.) и "Форс Информейшън Технолоджи" ООД. В предмета и на трите дружества е фигурирала рекламната дейност, която е отпаднала след последващи датата на заявлението вписвания в търговските регистри - 13.08.2007 г., съответно – 31.10.2006 г. "Фокус Нунти" ООД е едноличен собственик на капитала на "Фокус-Сливен" ЕООД (регистрирано в Сливенския окръжен съд по ф.д. № 388/1997 г.), в чийто предмет на дейност също е включена рекламна такава. Макар и обявени в ликвидация, "Лихнида" ООД, "БУЛМАК-94" ООД и "Фокус-Сливен" ЕООД не са били заличени от търговския регистър към датата на подаване на заявлението и декларациите по чл. 111 от ЗРТ – 29.09.2006 г. В тази връзка представените от заинтересуваната в настоящото съдебно производство страна решения от 2007 г. по ф.д. № 18480/1995 г. на СГС и по ф.д. № 388/1997 г. на ОС – Сливен, с първото от които е вписано прекратяване на дейността на ЕТ "Фокус – Красимир Узунов", а с второто - заличаване от търговския регистър на "Фокус Сливен" ЕООД, касаят промяна на обстоятелствата, настъпила в хода на административното производство след кандидатстването на "Фокус Нунти" ООД в процесния конкурс, т.е. тези промени не са били налице при подаване на заявлението му за участие в конкурса.
При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбите за основателни.
Служебната проверка на оспорения административен акт сочи, че същият е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила за издаването му, но в нарушение на материалноправните разпоредби и в противоречие с целта на закона.
Установените по делото факти и обстоятелства не се оспорват от страните, спорна е само правната им квалификация.
Съгласно приложимата разпоредба на чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ (с редакция на нормата към момента на подаване на заявленията) не могат да кандидатстват за издаване на лицензии юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет "рекламна дейност" или осъществяват рекламна дейност. Нормативната забрана е абсолютна и препятства подаването на заявление за участие в обявения конкурс за лицензия от кандидат, за когото са налице обстоятелства по която и да е от визираните в правната норма хипотези. Забранителната норма е с императивен характер, засяга всички юридически лица, независимо от статута и спецификата на осъществяваната стопанската дейност, поради което не може да се тълкува стеснително, като се допускат изключения, каквито законодателят не е предвидил.
В хода на съдебното производство са събрани надлежни писмени доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ по отношение на дружеството, определено за титуляр на лицензията. Установява се безспорно, че физическото лице Красимир Узунов - съдружник във "Фокус Нунти" ООД е участвало в три търговски дружества ("Лихнида" ООД, "БУЛМАК-94" ООД и "Форс Информейшън Технолоджи" ООД), в чийто предмет е вписана "рекламна дейност". В контекста на цитираното нормативно предписание тези юридически факти съставляват отрицателна предпоставка, чието проявление има правоизключващо правно действие досежно възможността на търговското дружество "Фокус Нунти" ООД да участва в конкурсната процедура за издаване на лицензия за радиодейност. Наличието или липсата на такива предпоставки се декларира с приложение по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗРТ, изискуемо към датата на подаване на заявлението за участие. Ето защо релевантният момент за преценка на наличието или липсата на правоизключващите обстоятелства е този на депозиране на заявлението за участие в конкурса – 29.09.2006 г., а не този на постановяване на завършващия процедурата административен акт – 17.03.2009 г. Същият извод следва и от изричната словесна формулировка на разпоредбата на чл. 105, ал. 4 от ЗРТ: "не могат да кандидатстват". Следователно за учредяване на валидно административно правоотношение между лицето, желаещо лицензиране и компетентния орган е необходимо визираните в закона отрицателни предпоставки, осуетяващи участието на търговското дружество в конкурсната процедура да не са налице още при подаването на заявление, което условие в случая не е изпълнено по отношение на лицензирания с обжалваното решение на СЕМ кандидат.
Анализът на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност на плоскостта на релевантната нормативна уредба, налага изводът, че в противоречие с материалното право и принципа за истинност, прокламиран в чл. 7 от АПК, регулаторният орган е класирал на първо място и е издал лицензия на лице, което няма право да участва в обявения конкурс, т.к. попада в обхвата на забраната по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ. Изначалното наличие на обективна пречка за "Фокус Нунти" ООД да кандидатства за лицензиране по реда на специалното административно производство опорочава постановения от регулатора краен правен резултат, съгласно който същото дружество е определено за титуляр на лицензията въпреки, че законът не допуска това.
Както се посочи по-горе, наличието или липсата на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ се преценява към датата на подаване на заявлението. Последващата им промяна и отстраняване на законовите пречки е ирелевантна за допускането до участие в конкурсната процедура, т.к. би довела до неравнопоставеността му с останалите кандидати.
Ирелевантно е и обстоятелството, че с решение № 1153/23.10.2006 г. на СЕМ "Фокус Нунти" ООД е било допуснато до участие в открития конкурс и това решение е влязло във формална законна сила. Макар решението да признава правото на "Фокус Нунти" ООД да вземе участие в конкурсната процедура, няма спор, че по отношение на дружеството са били налице обстоятелства по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ, които изключват възможността му да кандидатства за лицензия. Правомощието на регулаторния орган да следи за спазване на императивните законови изисквания не е ограничено по време и може да бъде упражнено във всеки стадий на провеждания конкурс. В тази връзка кандидатът, неудовлетворяващ императивните законови изисквания е следвало да бъде отстранен, независимо от фазата на процедурата, т.к. възникването на юридическия факт по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ погасява правото на участие eх lege. Като е лицензирал кандидат, неотговарящ на условията за участие в конкурса, вместо да го изключи от конкурсната процедура и да остави без разглеждане документите му, СЕМ е постановил решение в нарушение на забраната по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
По изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение на СЕМ е незаконосъобразно. Като постановен в противоречие с материалното право и при несъответствие с целта на закона, административният акт подлежи на отмяна на основание чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК. Преписката следва да бъде върната на административния орган за ново произнасяне по класирането на кандидатите и определянето на титуляр на лицензията, при съобразяване с дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
С оглед изхода на спора в настоящата му фаза, предвид частичното прекратяване на производството и направеното от процесуалния представител на ответника по жалбите – СЕМ, искане за присъждане на деловодните разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение, в полза на административния орган се дължат направените в това производство разноски, чийто размер следва да бъде определен, съобразно постановеният правен резултат, т.е. като 1/2 от 150 лв., поради което и на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК, във връзка с 144 от АПК, вр. с чл. 8 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, жалбоподателите Фондация "Радио Нова Европа" и "Радио Сити" ООД следва да бъдат осъдени да заплатят на СЕМ юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 (седемдесет и пет) лева.
Що се отнася до искането на жалбоподателя "Радио Сити" ООД за присъждане на разноските по делото, същото следва да бъде оставено без уважение, поради несвоевременното му предявяване. Претенцията за разноски е релевирана след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване, като такава се съдържа за пръв път едва в писмените бележки на дружеството, представени на 02.07.2009 г., т.е. след изтичане на дадения от съда в откритото заседание от 23.06.2009 г. петдневен срок за депозирането им. При това положение правото на жалбоподателя да претендира разноски за настоящата инстанция е преклудирано, поради ненадлежното му упражняване в срок. Ето защо разноски на "Радио Сити" ООД не следва да бъдат присъждани.
Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,

РЕШИ:


ОТМЕНЯ решение № 53/17.03.2009 г. на Съвета за електронни медии.
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Фондация "Радио Нова Европа" и "Радио Сити" ООД, срещу решение № 1153/23.10.2006 г. на Съвета за електронни медии и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6586/2009 г. в тази му част.
ОСЪЖДА Фондация "Радио Нова Европа", гр. София и "Радио Сити" ООД, гр. София, да заплатят на Съвета за електронни медии сумата от 75 лв. (седемдесет и петдесет лева) – юрисконсултско възнаграждение.
ОТХВЪРЛЯ искането на "Радио Сити" ООД, гр. София за присъждане на разноски за настоящата инстанция.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която се прекратява производството по делото – с частна жалба в 7 –дневен срок.
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 745
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот 747 » 05 Авг 2009, 12:33

е, при положение, че за ямболската честота не отговарят на закона, какво означава това за останалите честоти?
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот alonso1950alonso » 05 Авг 2009, 16:09

Щом е незаконно в Ямбол е незаконно и в други градове! Законността трябва да съблюдава прокуратурата. Има обаче едни петима от РМС(4-ма на Първанов и 1 на Пл. П., сега се пише към ГЕРБ) - те вършат магариите в името на патрона и на мандата.
http://anivge.wordpress.com/2009/08/03/ ... %81%D0%BA/
Повече какво да се пише....
Аватар
sanremo
Нов
Нов
Мнения: 39
Регистриран на: 17 Дек 2006, 14:43

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот sanremo » 07 Авг 2009, 11:14

Много се забавлявах от ракзаха с уволнението, особено в частта с маститите адвокати :o
Ако бяха толкова мастити, едва ли Фокус щеше да губи всичките си дела - хаха
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 745
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот 747 » 07 Авг 2009, 15:42

реално погледнато, очевидно на тях не им дреме особено - продължават да си разширяват мрежата с пълна пара, какво от това, че съдът бил имал мнение по въпроса - ами, свободна държава сме, плурализмът на мненията е гарантиран от Конституцията! 8)
Аватар
radiator
1000+
1000+
Мнения: 2569
Регистриран на: 22 Мар 2005, 16:10

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот radiator » 07 Авг 2009, 15:51

Много точно казано от 747! :Drunk
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот alonso1950alonso » 08 Авг 2009, 16:18

Адвокатите на Фокус какво са виновни, всички дела на фокус са затубени. Те не могат да скрият фактите и декларациите с невярно съдържание на Узунов. Той е не само виновен, но и би трябвало да носи наказателна отговорност по чл. 313. Проблемът е в упоритостта на СЕМ. Въпреки съдебните решения, те не само го класират на първо място, но и мълчат за подадените дакларации с невярно съдържание. Защо го правят и носят ли отговорност за това?
Аватар
jorko
1000+
1000+
Мнения: 1322
Регистриран на: 28 Мар 2009, 19:52
Местоположение: Бургас

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот jorko » 13 Авг 2009, 18:35

Това какво означава,че Фокус няма да стартира в Ямбол
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот alonso1950alonso » 14 Авг 2009, 18:06

Означава точно това - няма да тръгне. Означава обаче и, че трябва да спре в други градове, а някой най-сетне да тръгне към прокуратурата. Сем-човците трябва да изпълнят задълженията си. Както прецизно и разпалено обясниха, че Гергов няма медия, така да кажат и за декларациите с невярно съдържание.
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2506
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот GIF » 14 Авг 2009, 18:23

България е държава с невярно съдържание
alonso1950alonso
Нов
Нов
Мнения: 52
Регистриран на: 24 Авг 2008, 22:44

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот alonso1950alonso » 16 Авг 2009, 11:04

Какви лъжци, бе, четеш и им декларацията за Гергов: "СЕМ заявява, че спазва стриктно закона"! А не дават на прокуратурата нарушителите на закона. Двуличие и наглост.
Аватар
jorko
1000+
1000+
Мнения: 1322
Регистриран на: 28 Мар 2009, 19:52
Местоположение: Бургас

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот jorko » 03 Яну 2010, 08:16

Ако Фокус няма да стартира в Ямбол какво ще стартира на 102.2 :Hmmm
deni
500+
500+
Мнения: 986
Регистриран на: 18 Апр 2006, 20:00
Местоположение: trudovec
CONTACT:

Re: ВАС отново отмени поредното решение на СЕМ за Фокус Нунти

Мнениеот deni » 29 Яну 2010, 14:27

След поправките в ЗРТ вече ВАС няма да отменя въпросното решение на СЕМ :bg:
Изображение

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 4 и 0 госта