Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Радиоразпръскване в България - за радиостанциите, мрежите, честотите, предавателите, водещите, музикалните редактори, сутрешните, следобедните блокове и други ефирни емоции
Аватар
Велев
100+
100+
Мнения: 119
Регистриран на: 02 Мар 2009, 18:47

Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот Велев » 18 Авг 2010, 18:40

След обжалване на радио Ултра и радио Витоша решение 374/2009 на СЕМ с което бе определено дружеството Алфа Радио ООД на първо място в конкурса, съдът прие за основателна жалбата на радио Ултра и отмени решението на съвета. СЕМ ще го обжалват.

РЕШЕНИЕ

№ 10111
София, 22.07.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
при секретар Маринела Цветанова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията СОНЯ ЯНКУЛОВА
по адм. дело № 14828/2009. Document Link Icon


Производството е по чл. 145 и сл. АПК.
Образувано е по жалби на „Агенция Витоша” ЕООД, тр. София, ул. „Сребърна” №21, „Вайтъл – И” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Македония” №41 и „Ултра медия” ЕООД, гр. София, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” №3, ет. 3 срещу решение № 374 от 06.10.2009г. на Съвета за електронни медии.
И тримата жалбоподатели считат оспорваното решение за незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в нарушение на материалноправните разпоредби и целта на закона – отменителни основания по чл. 146, т. 3, 4 и 5 АПК.
Жалбоподателят „Агенция Витоша” ЕООД твърди, че е налице съществено различие в критериите за оценяване на кандидатите приети в решение №374 и тези, приети с решение №126 от 2008г. Административният орган не е взел предвид доказателствата за поети ангажименти в областта на авторските и сродните му права, с което не се е съобразил с издадени от самия него актове. Съветът е нарушил разпоредбите на чл. 116, ал. 3 и чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), тъй като не е определил конкретни изисквания за конкурса, съобразени със свободния ограничен ресурс. Решението е постановено и в нарушение на целта на закона, тъй като СЕМ не е спазил огласените предварително критерии и не ги е приложил последователно. Моли съда да отмени оспорваното решение.
Жалбоподателят „Вайтъл – И” ЕООД твърди, че до конкурса е допуснат и класиран участник, който не отговаря на императивните изисквания на чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) на ЗРТ – „Алфа радио” ООД има за съдружник Светослав Тодоров Драков, който участва в друго търговско дружество с предмет „рекламна дейност”. Излага подробни аргументи за игнориране на становището на експертната комисия по чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ и на комплексната оценка, на критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от закона, но всички те не визират конкурса за честота 97, 0 MHz. Моли съда да отмени оспорваното решение.
Жалбоподателят „Ултра медия” ЕООД също твърди нарушение на императивните изисквания на чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) на ЗРТ досежно „Алфа радио” ООД. Наред с това счита, че СЕМ не е посочил мотиви за класирането на „Ултра медия” ЕООД на четвърто място и че не са спазени конкурсните изисквания, тъй като „Радиокомпания Си.Джей” ООД, с една и съща конкурсна програма, покрива изискванията на различен програмен профил. Моли съда да отмени оспорваното решение.
Ответникът по жалбите – Съветът за електронни медии, счита жалбата на „Вайтъл-И” ЕООД за недопустима, поради липса на правен интерес – дружеството не е участвало в конкурса. Жалбите на „Агенция Витоша” ЕООД и на „Ултра медия” ЕООД счита за неоснователни. Конкурсът е проведен при стриктно спазване на нормативните и вътрешните актове, уреждащи административнопроизводствените правила за провеждане на конкурс. Решението е в съответствие с материалните разпоредби на закона. Кандидатите са класирани в съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗРТ. Решението е в съответствие и с целта на закона. Моли съда да остави в сила оспорваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение.
Заинтересованата страна – „Алфа радио” ООД, счита жалбата на „Вайтъл-И” ЕООД за недопустима, поради липса на правен интерес, а жалбите на „Агенция Витоша” ЕООД и на „Ултра медия” ЕООД - за неоснователни. Към датата на депозиране на заявлението за участие в конкурса съдружниците в „Алфа радио” ООД не са били съдружници или акционери в дружества, с предмет „рекламна дейност”. Едва на 27.06.2009г. един от съдружниците регистрира дружество с предмет „рекламна дейност”. Моли съда да остави в сила оспорваното решение.
Върховният административен съд счита жалбите на „Агенция Витоша” ЕООД и на „Ултра медия” ЕООД за допустими – подадени са от надлежни страни, в срока по чл. 149, ал. 1 АПК и срещу подлежащ на съдебно оспорване административен акт.
Жалбата на „Вайтъл-И” ЕООД съдът счита за недопустима. Твърдението за взаимна връзка между конкурсите на плоскостта на издадените административни актове, и с оглед на това за наличието на правен интерес от оспорване на всеки един от тях, независимо от участието или не в съответния конкурс, е неоснователно. Дружеството не е участвало в конкурса за радиодейност за честота 97, 0 MHz, гр. Перник. Този факт предопределя липсата на правен интерес от оспорване на решение №374 от 06.10.2009г. на СЕМ, което определя резултатите именно за тази честота. Решението не засяга права или законни интереси на жалбоподателя. Самият той е преценил, че този конкурс е извън кръга на неговия интерес и не е участвал в него. Това означава липса на защитим от правото интерес или нарушени права, които да бъдат защитени. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът е длъжен да следи служебно и липсата на която прави производството недопустимо. С оглед на изложеното жалбата на „Вайтъл-И” ЕООД следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство в тази част – прекратено.
За да се произнесе по същество съдът установи следното от фактическа страна:
С решение №73 от 26.03.2009г. Съветът за електронни медии открил неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –създаване на програма със специализиран профил, насочена към аудитория до 30 години, която да се разпространява чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване за Перник за честота 97, 0 MHz. Решението е публикувано в Държавен вестник, бр. 26/2009г. В посочения в решението срок документи за участие в конкурса са подали „Радиокомпания Си.Джей” ООД, „Ултра медия” ЕООД, „ТВ-2” ЕООД, „Агенция Витоша” ЕООД, „Радио Тангра” ЕАД и „Алфа радио” ООД. Със заповед №33 от 16.06.2009г. на председателя на СЕМ, на основание чл. 112 от ЗРТ и чл. 12 от Правилника за организиране и провеждане на конкурси от СЕМ за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване (Правилника), е определена техническата комисия. Докладът на комисията, за извършената проверка и дадените указания, е приет от СЕМ, в резултат на което от участие, поради неотстраняване на пропуски в документацията, е отстранен „Радио Тангра” ЕАД. Със заповед №44 от 07.07.2009г. на председателя на СЕМ, на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗРТ и чл. 17 от Правилника, е назначена експертна комисия. Комисията разгледала представената от кандидатите документация и ги оценила по критериите и подкритериите, приети с решение № 126 от 05.08.2008г. на СЕМ. Изготвила индивидуалните и окончателните комплексни оценки. Докладът на експертната комисия е приет от СЕМ на 29.09.2009г. и след проведеното гласуване регулаторът класирал кандидатите. Класирането е отразено в оспорваното решение №374 от 06.10.2009г. и е както следва: „Алфа радио” ООД, „Радиокомпания Си.джей” ООД, „Про.БГ медиа” ЕООД (променено наименование на „ТВ-2” ЕООД), „Ултра медия” ЕООД и „Агенция Витоша” ЕООД.
Съдът, при така установената фактическа обстановка, и след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, счита жалбата на „Агенция Витоша” ЕООД за неоснователна, а жалбата на „Ултра медия” ЕООД за основателна по следните съображения:
По делото няма спор досежно законосъобразността на обявяването на конкурса, конституирането на техническата и експертната комисии, работата на комисиите, както и компетентността на органа. Спорни са съответствието на обявените и отразените в решението критерии, по които е извършено класирането, спазването на тези критерии и преценката на фактите относно наличието или не на пречки по чл. 105, ал. 4, т. 7 на ЗРТ досежно класирания на първо място кандидат.
По жалбата на „Агенция Витоша” ЕООД:
Жалбоподателят твърди, че регулаторният орган не е спазил предварително одобрените от него и обявени критерии за оценяване на кандидатите за осъществяване на радиодейност. В самото решение органът е посочил критерии, въз основа на които е извършил класирането, които са различни от критериите, определени в негово решение №126 от 05.08.2008г. Това твърдение е неоснователно.
Безспорно е, че предварителното обявяване и спазване на критериите, по които се оценяват и класират кандидатите е едно от най-важните условия за законосъобразност на конкурса. Чрез предварителното обявяване и спазване на критериите се гарантира реално принципа на публичност и прозрачност в работата на СЕМ, както и равнопоставеността на участниците в конкурса. Именно поради това СЕМ, след проведено публично обсъждане, е приел критерии за оценяване на кандидатите за лицензии за осъществяване на радиодейост. Видно от приложените по делото индивидуални оценки, всеки един от участниците в конкурса е бил оценен от експертната комисия точно по одобрените от СЕМ критерии. Оценките в цифрово изражение са за всеки от подкритериите и са в съответствие с утвърдените максимални стойности. На базата на оценяването по тези критерии, видно от приложените по делото протокол от 31.07.2009г. и доклад до СЕМ на експертната комисия, са формирани окончателните комплексни оценки на кандидатите. Неясно въз основа на какво жалбоподателят прави извод за неспазване на обявените критерии поради неотчитане при оценката и класирането на доказателства за поети ангажименти в областта на авторските права. Съгласно т. 36 от Методическите указания за попълване на конкурсната документация на кандидатите за издаване на индивидуална лицензия за радиодейност тази информация, се вписва в документите за кандидатстване и се доказва с копия от договорите. Тя не е самостоятелен елемент на някой от подкритериите. Оценката й се извършва с общата оценка на конкурсните документи.
Следва да се посочи, че оценка по критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от ЗРТ прави експертната комисия, която определя и комплексната оценка. Регулаторният орган приема индивидуалните и комплексните оценки, той самият не оценява по критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от закона. Съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ, СЕМ класира кандидатите въз основа на конкурсните документи, критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6, доклада на експертната комисия и комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания. Съвкупната оценка на тези четири компонента, извършена в рамките на оперативната самостоятелност на административния орган, формират крайната му оценка. Решението за класиране на кандидатите ще е законосъобразно, когато органът е формирал оценката си на базата и на четирите компонента, а сама по себе си индивидуалната и комплексна оценки са извършени въз основа на предварително обявените критерии. Това в случая безспорно е спазено. Как точно СЕМ ще оценява информацията от тези четири източника е въпрос, в рамките на оперативната му самостоятелност. Законодателят не е поставил изисквания или ограничения.
Фактът, че в случая регулаторният орган, след като е посочил, че формира решението си на базата на четирите законови компонента, които са формирани законосъобразно, е изброил и тринадесет показателя, които според него са важни за крайната му оценка, е въпрос на преценка в рамките на оперативната му самостоятелност и с оглед на това - ирелевантен за законосъобразността на акта. Следва само за пълнота на изложението да се посочи, че тези тринадесет показателя по своето съдържание са идентични с предварително обявените критерии. Видно е, че представянето на мотивите за избор на заявения радиоформат, съобразяването му с регионалната аудитория, степента на насоченост на медийната комуникация, перспективните възможности, ефективността на организационно-творческата структура, степента на професионална аргументация и опитът в осъществяване на радиодейността съставляват съдържанието на първия подкритерий от първия критерий – оценка на творческите възможности. Финансовата стабилност на кандидата, финансовият му и бизнес план са елементите на втория подкритерий – финансови възможности. Заявеното намерение за усвояване на рекламните пазари, качеството и професионалните стандарти са втория критерий – качеството.
Видно от изложеното неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че оценката на кандидатите е извършена въз основа на необявени предварително критерии. Неоснователността на това негово твърдение лишава от основание и доводът му за незаконосъобразност на решението, поради противоречие с целта на Закона за радиото и телевизията. Спазването на законово установения ред, критерии и компетентност са гаранция за постигане целта на закона – ефективно използване на радиочестотния спектър в зоната на обслужване, създаване на възможност за конкурентна медийна среда и достъп на потребителя до висококачествена услуга.
Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че производството е проведено в нарушение на чл. 116, ал. 3 и чл. 32, ал. 2 от ЗРТ, тъй като не са приети конкретни за конкурса изисквания. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 3, т. 6 от ЗРТ конкурсните книжа съдържат критерии за оценка и тяхната относителна тежест при определяне на комплексната оценка, при спазване на изискването за приоритет на оценката на програмния продукт. Законодателят не е поставил изискване за начина на определяне на критериите – отделно за всеки конкурс или предварително, за всички конкурси. Този въпрос е оставен на преценката по целесъобразност на регулаторния орган. За законосъобразността на оспорения акт е важно да има такива критерии и те да са в съответствие с изискването за приоритет. Това безспорно е спазено от органа.
Видно от изложеното, твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност на оспореното решение са неоснователни.
По жалбата на „Ултра медия” ЕООД:
Жалбоподателят твърди, че за участие в конкурс е допуснат кандидат, който не отговаря на законовите изисквания на чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) на ЗРТ. „Алфа радио” ЕООД има съдружник, който е съдружник в трето юридическо лице с предмет „рекламна дейност”.
Видно от доказателствата по делото техническата комисия е приела, че документите на „Алфа радио” за участие в конкурса, са нередови - подписани са само от единия управител. Дала е указание за отстраняване на нередността, което е сторено в определения срок. Заявлението на „Алфа радио” ЕООД е депозирано на 12.06.2009г. с вх. №029-41. Видно от справката в търговския регистър към тази дата съдружници в „Алфа радио” ООД са „Глас” ЕООД и Светослав Тодоров Драков. Към този момент и двамата съдружници не са били съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет „рекламна дейност”. На 24.06.2009г. в търговския регистър е вписано дружеството „ТДС Марин енд драй докинг сървисис” ЕООД. Едноличен собственик на дружеството е Светослав Тодоров Драков. В предмета на дейност на дружеството е вписана и рекламна дейност. На 23.10.2009г. в търговския регистър, по партидата на „Алфа радио” е вписано прехвърляне на дружествения дял на Светослав Тодоров Драков на „М.САТ ТВ” ЕООД. На същата дата Светослав Тодоров Драков е заличен като съдружник в „Алфа радио” и на негово място е вписан „М.САТ ТВ” ЕООД. Видно от така изложените и не оспорени от страните факти, към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса „Алфа радио” е отговаряло на законовите изисквания, но към датата на издаване на оспорваното решение – 06.10.2010г., е било в нарушение на изискванията по чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) от ЗРТ.
Наличието на съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет „рекламна дейност”, е пречка съответното юридическо лице да кандидатства за участие в конкурс за осъществяване на радиодейност. Законово установените ограничения за допускане до конкурс трябва да бъдат налице не само към датата на кандидатстване, но и към датата на издаване на съответния административен акт. Ограничението по чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) от ЗРТ е императивно. Участието в процедурата и класирането на лице, което не отговаря на законовите изисквания, прави оспорения административен акт издаден в нарушение на материалния закон и поради това - незаконосъобразен.
Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че оспореното решение е немотивирано в частта досежно класирането на „Ултра медия” ЕООД на четвърто място. Решението е взето на базата на заключенията на техническата и експертната комисии. Същите са приети от регулаторния орган и са част от административната преписка. Приложени са по делото. От тях е видно, че всеки един елемент от предложението на жалбоподателя е бил оценен. Наред с това, в самото решение, органът е изложил подробни мотиви относно кандидатурата на жалбоподателя и представената от него програма. Мотивите не са формални, съдържат фактически основания, както и преценката им от органа. Съвкупността от мотивите, изложени в подготвителните актове и в оспорваното решение дават възможност на жалбоподателя да реализира ефективно правото си на защита и на съда да извърши проверка за законосъобразност на акта. Самата оценка на регулатора, доколкото е израз на оперативната му самостоятелност, не подлежи на съдебен контрол и съдът не може да се произнася по нея. Изложеното дава основание на съда да приеме, че актът е мотивиран.
Твърдението на жалбоподателя, че не са спазени конкурсните изисквания, тъй като „Радиокомпания Си.Джей” ООД, с една и съща конкурсна програма, покрива изискванията на различен програмен профил е неотносимо към законосъобразността на акта. Преценката за съответността на конкурсните програми към обявения специализиран профил е въпрос на оперативна самостоятелност на органа и не подлежи на съдебен контрол.
Видно от изложеното твърденията на „Агенция Витоша” ЕООД за незаконосъобразност на оспорения акт са неоснователни, но твърденията на „Ултра медия” ЕООД – са частично основателни. Допуснатото от административния орган нарушение на материалния закон – с участието и класирането на кандидат, който не отговоря на императивното изискване на чл. 105, ал. 4, т. 7 (отм.) от ЗРТ, прави решението незаконосъобразно, поради което съдът следва да го отмени.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 и чл. 172, ал. 2 АПК Върховният административен съд

РЕШИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Вайтъл – И” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Македония” №41 срещу решение № 374 от 06.10.2009г. на Съвета за електронни медии.
ОТМЕНЯ решение № 374 от 06.10.2009г. на Съвета за електронни медии.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните, в частта, в която жалбата на „Вайтъл – И” ЕООД е оставена без разглеждане, и в четиринадесетдневен срок, в останалата част.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Юлия Ковачева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Иван Раденков
/п/ Соня Янкулова
С.Я.
Последна промяна 1 на Велев, променена общо 18 пъти
Аватар
BigBrother
1000+
1000+
Мнения: 2688
Регистриран на: 11 Окт 2007, 10:19
Местоположение: Пловдив

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот BigBrother » 18 Авг 2010, 18:43

Не ми се чете цялото... но наистина ли си мислихте ,че Алфа щеше тръгне в Перник ? Или ако беше тръгнало щеше да бъде със слушаемост близка до нулата !
Аватар
vt1bg
100+
100+
Мнения: 266
Регистриран на: 29 Окт 2007, 01:23
Местоположение: Драгалевци

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот vt1bg » 18 Авг 2010, 18:47

Че кой в Перник слуша подобна музика?!? Яко чалгия му е майката...
Изображение
Аватар
BigBrother
1000+
1000+
Мнения: 2688
Регистриран на: 11 Окт 2007, 10:19
Местоположение: Пловдив

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот BigBrother » 18 Авг 2010, 18:50

OFF topic !
Същото се отнася и за Пазарджик ... таааа СЕМ раздадоха за града 49484093484848 честоти ,които са леко дадени на вятъра...
programing122
500+
500+
Мнения: 643
Регистриран на: 10 Юли 2010, 18:29

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот programing122 » 18 Авг 2010, 19:42

И двете радиостанции са помия! Но по-добре Алфата пред мангалските кючеци и чалгата! Вижте описанието ми! :)
Аватар
Durli
100+
100+
Мнения: 483
Регистриран на: 28 Сеп 2007, 21:06
Местоположение: София

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот Durli » 18 Авг 2010, 20:54

Едно радио Витоша ще му дойде екстра на Перник.
Аватар
UGLY_BOY
1000+
1000+
Мнения: 2941
Регистриран на: 09 Авг 2010, 13:27
Местоположение: Сливен
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот UGLY_BOY » 18 Авг 2010, 23:07

BigBrother написа:Не ми се чете цялото... но наистина ли си мислихте ,че Алфа щеше тръгне в Перник ? Или ако беше тръгнало щеше да бъде със слушаемост близка до нулата !

Че идеята на Алфа определено не е да има слушаемост. Просто тя е поредната пералня.
Аватар
Future_Generation
500+
500+
Мнения: 564
Регистриран на: 11 Юни 2009, 19:29

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот Future_Generation » 19 Авг 2010, 00:07

Е българите сме тъпи ама много тъпи хора.Като видим,че нещо се развива и все да му попречиме.ХАЙДЕ АЛФА почна да върви напред и хайде да го наплюеме.Като не ви харесва просто не го слушайте бее!Е вече ставате банални!!Алфа било боклук и нз си кфо.Просто няма друго радио,което почти във всички градове,в които имаше проблеми си ги оправи,само София остана.Ама хайде от яд,че вашите радиоточки дето ги слушате са пумии застояли и не мърдат от дъното и дай да плюеме.Е става дразнещо целия форум го напълнихте с критики за Алфа,аман от завистливи българи.Затова никога няма да се оправиме ние българите,защото завистта,простотията и злобата просто са навсякаде!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( >:(
Оставете УЛТРА,спасете БЪЛГАРСКОТО!!! :)
Аватар
hot_fan
1000+
1000+
Мнения: 1369
Регистриран на: 22 Яну 2008, 14:13
Местоположение: Sofia

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот hot_fan » 19 Авг 2010, 00:14

Future_Generation написа:Е българите сме тъпи ама много тъпи хора.Като видим,че нещо се развива и все да му попречиме.ХАЙДЕ АЛФА почна да върви напред и хайде да го наплюеме.Като не ви харесва просто не го слушайте бее!Е вече ставате банални!!Алфа било боклук и нз си кфо.Просто няма друго радио,което почти във всички градове,в които имаше проблеми си ги оправи,само София остана.Ама хайде от яд,че вашите радиоточки дето ги слушате са пумии застояли и не мърдат от дъното и дай да плюеме.Е става дразнещо целия форум го напълнихте с критики за Алфа,аман от завистливи българи.Затова никога няма да се оправиме ние българите,защото завистта,простотията и злобата просто са навсякаде!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( >:(

Айде другия "разбиращ" се включи.
Ти нали си голям фен на FG? Алфа би трябвало да като него, защото се води клубно радио. Какво клубно звучене докарва въпросната варненска радиоточка? Страшно орязан звук, доста неподходящи за подобен формат станция джингли и последно, но не на послено място ЕДИН ЕДИНСТВЕН "водещ". Ако това са ти разбиранията за едно добре направено радио, по-добре си пусни winamp-a у вас и от време на време изръсвай някоя глупост между траковете.

PS: И пиши грамотно, че ми трябваха 15 минути да разбера какво си искал да кажеш. ;)
Аватар
UGLY_BOY
1000+
1000+
Мнения: 2941
Регистриран на: 09 Авг 2010, 13:27
Местоположение: Сливен
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот UGLY_BOY » 19 Авг 2010, 00:37

Future_Generation написа:Е българите сме тъпи ама много тъпи хора.Като видим,че нещо се развива и все да му попречиме.ХАЙДЕ АЛФА почна да върви напред и хайде да го наплюеме.Като не ви харесва просто не го слушайте бее!Е вече ставате банални!!Алфа било боклук и нз си кфо.Просто няма друго радио,което почти във всички градове,в които имаше проблеми си ги оправи,само София остана.Ама хайде от яд,че вашите радиоточки дето ги слушате са пумии застояли и не мърдат от дъното и дай да плюеме.Е става дразнещо целия форум го напълнихте с критики за Алфа,аман от завистливи българи.Затова никога няма да се оправиме ние българите,защото завистта,простотията и злобата просто са навсякаде!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( >:(

Не съм плюл Алфа, просто собствениците имат дотолкова общо с правещите Алфа, доколкото да им плащат заплатите. Иначе, радиото е пералня. Това е като да съм голяма мутра и да дойда да ти кажа: "Момче, разбираш от радио, направи ми едно, аз ще ти дам колкото пари искаш". А откъде идват тия пари е отделен въпрос.
Аватар
elektrik
500+
500+
Мнения: 559
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:09
Местоположение: ПЕРНИК

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот elektrik » 19 Авг 2010, 01:43

Наистина се радвам, че Алфа не тръгна в Перник, неразбирам защо се опитваха да ни наложат, нещо, което явно нехаресваме. И гледам, че има коментари от сорта на еди кое си радио ще му дойде добре на Перник...Мога да твърдя, че съм компетентен по въпроса и Ултра идва достатъчно добре в ПК. Нищо против останалите радиостанции, чалгарадио е необходимо тук. КРС да дадът повече честоти за да може и други радиа да се разположат Перник, нямам нищо против разнообразието, кой каквото му се слуша да слуша и да не плюе против другите радиа, които не харесва, а просто да не ги слуша, това е лесно.
Raduci Radio - Добрите стари хитове!!!
Аватар
UGLY_BOY
1000+
1000+
Мнения: 2941
Регистриран на: 09 Авг 2010, 13:27
Местоположение: Сливен
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот UGLY_BOY » 19 Авг 2010, 02:05

Както казах, elektrik, тук не става въпрос за котации, става въпрос за това кой шари повече пари.
Аватар
>>> FM STEREO <<<
1000+
1000+
Мнения: 1550
Регистриран на: 21 Фев 2008, 19:29
Местоположение: Ямбол / Yambol
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот >>> FM STEREO <<< » 19 Авг 2010, 10:46

На собствениците на Алфа не им дреме изобщо дали ще се излъчва в Перник,Радомир или друго село наоколо.За подобен тип чалга радио винаги има аудитория.FG,показваш,че не разбираш от процесинг,това,което върви като звучене никак не е добро.
А по темата,може и да не тръгне сега в Перник,но по-нататък,на Капалъ Чарши всичко може да се продаде...
Аватар
ЖОРО
1000+
1000+
Мнения: 3754
Регистриран на: 06 Апр 2006, 09:04
Местоположение: http://www.abbro-bg.org
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот ЖОРО » 19 Авг 2010, 12:27

>>> FM STEREO <<< написа:На собствениците на Алфа не им дреме изобщо дали ще се излъчва в Перник,Радомир или друго село наоколо.За подобен тип чалга радио винаги има аудитория.FG,показваш,че не разбираш от процесинг,това,което върви като звучене никак не е добро.
А по темата,може и да не тръгне сега в Перник,но по-нататък,на Капалъ Чарши всичко може да се продаде...


Не им дреме защото ако сложат 500ватов предавател на Копитото ще се слуша и в Перник и в Радомир.
така че пак печелят и както казвам тука не играят пари а играят многоооо ама многоо пари ..
Аватар
Future_Generation
500+
500+
Мнения: 564
Регистриран на: 11 Юни 2009, 19:29

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот Future_Generation » 19 Авг 2010, 23:27

Хот посочи ми 1 грешка в написаното от мене по горе.Нали си много "разбиращ" ама не четеш пак!!Само в София сигнала е лош!От Ахтопол сигнала си е перфектен!А пък и тука програмата е без водещи.Между другото по FG е нямало,няма и никога няма да има водещи!!!!!!!!Ти е като Алфа с програмата "Музика за всеки миг".Само тракове и от време на време някое шоу.А през ъикенда почти цялата програма е с шоута.Ндей да говориш,като дори за 1 минута не си слушал FG май,май.Почти никое добро хаус радио няма водещи!А пък и Ясен Петров и Стивън си пусакт метрополис редовно :) все още :)
Оставете УЛТРА,спасете БЪЛГАРСКОТО!!! :)
Аватар
hot_fan
1000+
1000+
Мнения: 1369
Регистриран на: 22 Яну 2008, 14:13
Местоположение: Sofia

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот hot_fan » 19 Авг 2010, 23:37

Future_Generation написа:Хот посочи ми 1 грешка в написаното от мене по горе.Нали си много "разбиращ" ама не четеш пак!!Само в София сигнала е лош!От Ахтопол сигнала си е перфектен!А пък и тука програмата е без водещи.Между другото по FG е нямало,няма и никога няма да има водещи!!!!!!!!Ти е като Алфа с програмата "Музика за всеки миг".Само тракове и от време на време някое шоу.А през ъикенда почти цялата програма е с шоута.Ндей да говориш,като дори за 1 минута не си слушал FG май,май.Почти никое добро хаус радио няма водещи!А пък и Ясен Петров и Стивън си пусакт метрополис редовно :) все още :)

Ами леко ти куца правописа, но това си е твой проблем, не си първия неграмотник в този форум, няма и да си последния. Също така, най-учтиво те моля да спреш да ми се дръвчиш, защото няма да стигнеш далеч с този си начин на поведение. Сега по темата. Никъде не говорим за силата на сигнала на Алфа, става дума за звука, който е меко казано трагичен. Джинглите, както казах 100 пъти, са крайно неподходящи за формата на радиото. и т.н. FG съм го слушал и за това правя сравнение между него и Алфа. Не мисля, че има още какво да ти обяснявам, след като ти си знаеш твоето. Слушай си Алфа Радио и се кефи на "великите" хора, които работят там. ;)

PS. Какво значи "Ндей" ? :Baby
Аватар
UGLY_BOY
1000+
1000+
Мнения: 2941
Регистриран на: 09 Авг 2010, 13:27
Местоположение: Сливен
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот UGLY_BOY » 20 Авг 2010, 00:13

@Future_Generation.

Има разлика между качество на приемания FM сигнал и качество на процеснатия звук. В случай, че не знаеш, преди да излезе в ефир, звукът на радиостанциите се процесва.
Аватар
elektrik
500+
500+
Мнения: 559
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:09
Местоположение: ПЕРНИК

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот elektrik » 20 Авг 2010, 01:03

На собствениците на Алфа не им дреме изобщо дали ще се излъчва в Перник,Радомир или друго село наоколо

За малко да се почувствам селянин, но както обичам да казвам, селянин е начин на поведение, а не адрес.
Перник е по-голямо "село" от Ямбол, поне с един квартал.
Raduci Radio - Добрите стари хитове!!!
Аватар
m3gab0y
1000+
1000+
Мнения: 1618
Регистриран на: 08 Ное 2008, 03:51
Местоположение: BG/DE/UK
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот m3gab0y » 20 Авг 2010, 08:59

hot_fan написа:
Future_Generation написа:Хот посочи ми 1 грешка в написаното от мене по горе.Нали си много "разбиращ" ама не четеш пак!!Само в София сигнала е лош!От Ахтопол сигнала си е перфектен!А пък и тука програмата е без водещи.Между другото по FG е нямало,няма и никога няма да има водещи!!!!!!!!Ти е като Алфа с програмата "Музика за всеки миг".Само тракове и от време на време някое шоу.А през ъикенда почти цялата програма е с шоута.Ндей да говориш,като дори за 1 минута не си слушал FG май,май.Почти никое добро хаус радио няма водещи!А пък и Ясен Петров и Стивън си пусакт метрополис редовно :) все още :)

Ами леко ти куца правописа, но това си е твой проблем, не си първия неграмотник в този форум, няма и да си последния. Също така, най-учтиво те моля да спреш да ми се дръвчиш, защото няма да стигнеш далеч с този си начин на поведение. Сега по темата. Никъде не говорим за силата на сигнала на Алфа, става дума за звука, който е меко казано трагичен. Джинглите, както казах 100 пъти, са крайно неподходящи за формата на радиото. и т.н. FG съм го слушал и за това правя сравнение между него и Алфа. Не мисля, че има още какво да ти обяснявам, след като ти си знаеш твоето. Слушай си Алфа Радио и се кефи на "великите" хора, които работят там. ;)

PS. Какво значи "Ндей" ? :Baby


Позволи ми да те поправя. Не само звука им е зле, но и сигнала. Все пак, не им е разрешено повече от това. Даже според мен и това, че може да се приемат и с най-обикновен радиоприемник в Бояна и Симеоново им е много :)
FM-RX:
@Home: Sony XDR F1HD + 1/2 Wave Open Dipole antenna
@Car: Sony DSX-A50BT + 1/4 Wave antenna
@Mobile: Sony Xperia-Z with SpiritFM Unlocked + Logitech UE 350 earphones
WiFi RX/TX:
@Home: 2xAirlive N.Power + 5db ant.
@Laptop: Alfa AWUS036H + 10db ant.
Аватар
>>> FM STEREO <<<
1000+
1000+
Мнения: 1550
Регистриран на: 21 Фев 2008, 19:29
Местоположение: Ямбол / Yambol
CONTACT:

Re: Алфа радио загуби 97 Fm в Перник

Мнениеот >>> FM STEREO <<< » 20 Авг 2010, 10:39

При тях не е до позволена мощност.Предавателите или антените им не са в ред.В Ямбол преди време имаше проходка от Истанбул.Всички ямболски радиа си вървяха без проблем,дори не пръщяха,но Алфа просто беше изчезнало.

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 4 и 0 госта