Новини около цифровизацията у нас

Телевизиите в България - за телевизионните канали, кабелните мрежи, сателитните оператори, телевизионните кули, телевизионните звезди, сериали и шоу програми
nradkov
500+
500+
Мнения: 579
Регистриран на: 27 Окт 2015, 20:55
Местоположение: София

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот nradkov » 13 Сеп 2016, 16:32

Решение № 430 от 29 Август 2016 На основание чл. 30, т. 10 и чл. 115, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 115, ал. 2, както и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „б" и „г" от Закона за електронните съобщения във връзка с писмо изх. № 12¬02¬90/25.03.2016 г. до HD MEDIA SERVICES LTD., както и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШИ: І. Изменя издаденото на HD MEDIA SERVICES LTD., разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс¬ радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, както следва: Изменя Приложение 1 към разрешението „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи", съгласно Приложението към настоящото решение. ІІ. Приложението по т. І от настоящото решение става неразделна част от разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. ІІІ. Разпорежда предварително изпълнение на решението. Мотиви: На свое заседание на 24.03.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) разгледа въпроса за ефективното използване на предоставения радиочестотен спектър на предприятието, както следва: Към 24.03.2016 г. предоставеният радиочестотен спектър по разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. не се използва от HD MEDIA SERVICES LTD. На HD MEDIA SERVICES LTD (прехвърлено от „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД на 06.06.2012 г.) е издадено разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. за три електронни съобщителни мрежи. Ресурсът по разрешението е предвиден във Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. От тогава до момента не са възникнали правата и задълженията по това разрешение, поради това, че не е освободен необходимият спектър от Министерство на отбраната (МО) за две мрежи. Предвид факта, че до настоящия момент не е освободен напълно ресурсът от МО е налице блокиране на радиочестотен спектър. Това блокиране на ресурса води до неефективното му ползване, което от своя страна е в противоречие с един от основните принципи на ЗЕС, свързан с управление на радиочестотния спектър с цел ефективното му използване, за осигуряването на което са предоставени правомощия на КРС (чл. 32 от ЗЕС). This page is safe 13.09.2016 г. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА http://www.crc.bg/decisions.php?id=1016 ... paged_id=4 5/12 Съгласно проекта на Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470¬ 790 MHz в Съюза (Решение за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz) се предвижда ресурсът ¬ обхват 694¬ 790 MHz, определен към настоящия момент за радиоразпръскване да бъде определен за безжични широколентови мрежи до 2020 г. В тази връзка, Европейската комисия е приела Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 от 28 април 2016 относно хармонизирането на радиочестотната лента 694¬790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза. С изпълнението на Решението за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz ще се редуцира броя на националните DVB¬T мрежи и цялостно препланиране на ресурса за тях. Две от мрежите, за които е предоставен радиочестотен спектър на HD MEDIA SERVICES LTD., включват както заети канали от МО, така и канали от обхват 700 MHz. В тази връзка, КРС счита, че чрез изменение на разрешението целящо отпадане на тези мрежи ще бъде постигната и една от целите на Решение за хармонизиране на техническите условия и Решение за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz целящо поетапното освобождаване на спектъра в този обхват. След препланиране на тези мрежи ще може да се формира една свободна мрежа, без канали заети от МО, което ще позволи на КРС да издаде ново разрешение за ползване на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Съответно, ще бъде осигурено ефективното ползване на ресурса и повишаване на нивото на конкуренцията при наземното цифрово радиоразпръскване. Това несъмнено ще доведе и до ползи за потребителите. Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 4 от ЗЕС изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано решение на КРС, поради причини свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното ползване на ограничения ресурс, защитата на интересите потребителите. Измененията се извършват след писмено уведомяване на предприятието, което може да изрази становище в 14¬дневен срок от получаване на уведомлението. В тази връзка с писмо изх. № 12¬02¬90/25.03.2016 г. до HD MEDIA SERVICES LTD. КРС определи 14¬дневен срок за изразяване на становище по отношение на изменението, състоящо се в отпадане на предоставения радиочестотен спектър за двете мрежи ¬ втора и трета, за които е определен радиочестотен спектър, част от който в момента се използва от МО. Писмото е получено на 18.05.2016 г., видно от писмо вх. № 11¬00¬20/19.08.2016 г. от „Български пощи" ЕАД. HD MEDIA SERVICES LTD. не е изразило становище относно планираното изменение на разрешението. Във връзка с всички изложени по¬горе мотиви и на основание разпоредбата на чл. 115, т. 4 от ЗЕС КРС изменя разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г., издадено на HD MEDIA SERVICES LTD, съгласно приложението. С изменението ще се освободи радиочестотен спектър, който може да се предостави на друго предприятие, което ще доведе до ефективното му използване и ще подобри конкурентната среда, а в резултат и ще създаде ползи за потребителите. Мотиви на разпореденото предварително изпълнение: Съгласно чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО до приключване на обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. В тази връзка пар. 14 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО, която изменя чл. 4 от Директива 2002/21/ЕО, пояснява, че временни мерки със суспензивен ефект спрямо решенията на национален регулаторен орган следва да бъдат предоставяни единствено в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В пар. 15 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО се посочва, че съществува широко разминаване в начина, по който апелативни органи [в Европейския съюз] са прилагали временни мерки за спиране на решенията на националните регулаторни органи, като с цел постигане на по¬голяма последователност на подхода следва да се приложи общ стандарт в съответствие със съдебната практика на Общността. Посоченото в пар. 14 ¬ 15 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО се отнася до хипотезата на чл. 166, ал. 4, във връзка с ал. 2 от АПК, който урежда спиране на предварителното изпълнение, когато то е допуснато по силата на отделен закон. Това се потвърждава и от мотивите на проекта на Европейската комисия за изменения на Директиви 2002/21/ЕО, Директива 2002/19/ЕО и Директива 2002/20/ЕО , който съгласно практиката на Съда на Европейския съюз е източник за тълкуване на действителната воля на европейския законодател (Решение от 28.03.1996г., С¬468/93 Gemeente Emmen/Belastingsdienst Grote Ondernemingen, nap. 21). Следователно разпоредбата на чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО изисква от държавите¬членки да предвидят предварително изпълнение на решенията на националните регулаторни органи по силата на закона, като спирането му бъде допуснато само в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В този смисъл е и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС), която приема, че чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО изисква предварително изпълнение по силата на закона на всички решения на КРС: Определения №№ 12813/2011 г.; 16004/2011 г.; 5759/2013 г.; 5886/2013 г.; 6260/2013 г.; 6673/2013 г.; 6696/2013 г.; 6751/2013 г.; 7550/2013 г.; 8387/2013 г.; 8465/2013 г.; 8945/2013 г.; 10644/2014 г.и др. В случай че КРС не допусне предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК и бъде подадена жалба срещу настоящото решение, оспорването ще има суспензивен ефект и автоматично ще спре изпълнението на решението (чл. 166, ал. 1 от АПК). В тази връзка по силата на чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО КРС следва да разпореди предварително изпълнение на решението на основание и при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК. За разлика от хипотезата на предварително изпълнение по силата на закона, когато КРС не е задължена да изложи мотиви за допускането му, в хипотезата на чл. 60, ал. 1 от АПК в тежест на административния орган е да установи по несъмнен начин обстоятелствата, съставляващи конкретна предпоставка и обуславящи необходимост от прилагането на административния акт преди влизането му в сила. Когато допуска предварително изпълнение на административния акт, органът има задължението не само да изпише в акта нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК, но и да изложи обстоятелствата, които в случая изискват предприемане на неотложни This page is safe 13.09.2016 г. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА http://www.crc.bg/decisions.php?id=1016 ... paged_id=4 6/12 действия за промяна на съществуващото до издаването на акта фактическо положение (Определение № 5693/2012 г. на ВАС, VII отд.). Гаранция за изпълнението на това задължение на административния орган е отговорността на държавата в случаите на отмяна по съответния ред на незаконосъобразно допуснато предварително изпълнение на издаден административен акт. При отчитане на гореописаните изисквания за законосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение и при отчитане на задължението за КРС по чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО, във връзка с чл. 288(3) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), да направи всичко възможно в рамките на своите правомощия да изпълни задълженията по директивата, КРС счита за необходимо да изследва кои от обстоятелствата по чл. 60, ал. 1 от АПК са налице по отношение на настоящото решение. Видно от нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага: • за да се осигури животът или здравето на гражданите; • да се защитят особено важни държавни интереси; • да се защитят особено важни обществени интереси; • при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; • при опасност от закъснението на изпълнението да последва значителна или трудно поправима вреда; • по искане на някоя от страните ¬ в защита на особено важен неин интерес, като в този случай административният орган е задължен да определи гаранция. При допускане на предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, съдът прави преценка относно наличието на предпоставките за допускане на предварително изпълнение на акта, мотивирани от КРС. В случай че КРС не докаже наличието на поне едно от изброените обстоятелства по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдът отменя разпореждането за предварително изпълнение. С оглед характера на административния акт целта да се осигури животът или здравето на гражданите е неприложима в конкретния случай, поради което КРС не разглежда посочената хипотеза. 1. Разпореждането се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси ¬ необходимостта от гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър и осигуряване на възможността крайните потребители да получават повече услуги на по¬високо качество: В конкретния случай особено важният обществен интерес се изразява в необходимостта от гарантиране на използването на радиочестотния спектър, който представлява ограничен ресурс. В настоящата процедура КРС установи, че HD MEDIA SERVICES LTD. не използва ефективно предоставения му спектър, като практически ресурсът е блокиран с неосвободени канали на МО. Това поставя въпроса доколко сегашното разпределение на спектъра осигурява неговото ефективно използване. С отпадането на ресурса ще се създадат условия за евентуалното предоставяне на други предприятия на ресурс, предназначен за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми. По този начин се осигурява ефективното използване на радиочестотения спектър. КРС вече е стартирала обществени конксултации за проучване на интереса на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие. Предварителното изпълнение е необходимо с оглед защитата на интересите на крайните потребители, което е особено важен обществен интерес. В конкретния случай защитита на интересите на потребителите ще се осигури чрез подобрената конкурентна среда в следствие на решението, което ще създаде условия за предоставянето на освободения радиочестотен спектър на друго предприятие. Това от своя страна създава възможност за потребителите да имат по¬голям избор от доставчици на услуги за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми. Осигуряването на възможностите на потребителите да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения е основна цел и на действащия Закона за електронните съобщения (чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а") и безспорно представлява и особено важен обществен интерес по смисъла на чл. 60, ал. 1 от АПК. 2. Разпореждането се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси, които в конкретния случай се изразяват в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС: При приемане на решения КРС отчита и задълженията на Република България като държава¬членка на ЕС. Съгласно общото задължение съгласно чл. 288 (3) от ДФЕС, директивите са задължителни по отношение на резултата, като оставят избора на конкретната форма и метод за изпълнение на държавните органи на държавите¬членки на ЕС. Чл. 288 (3) от ДФЕС задължава всички държавни органи в Република България, включително КРС като административен орган, да предприемат всички възможни действия в рамките на своята компетентност за постигане на целта на Директива 2002/21/ЕО. В досегашната си практика КРС винаги е приемала изпълнението на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, от страна на държавата и на самата комисия, като особено важен държавен интерес. В практиката на ВАС посоченият мотив е разглеждан обстойно и съдът се е произнасял многократно, като е потвърдил законосъобразността му (Определение № 6669/16.05.2013 г. по а.д. № 5176/2013 г., оставено в сила с Определение № 10610/12.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8776/2013 г.; същото и в Определение № 6673/16.05.2013 г. по а.д. № 5708/2013 г., оставено в сила с Определение № 10499/11.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8118/2013 г.). По аналогия, потвърждение на тази практика може да се открие в Определение № 8741/2007 г. по а.д. № 8720/2007 г., 5 чл. с¬в, в което съдът приема, че е налице This page is safe 13.09.2016 г. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА http://www.crc.bg/decisions.php?id=1016 ... paged_id=4 7/12 необходимост от защита на важни държавни интереси по изпълнение на международни договори. Както посочва ВАС липсата на национална уредба налага този специфичен мотив на КРС за допускане на предварително изпълнение (Определение № 10644 от 11.08.2014 г. по а.д. № 5034/2014 г. на ВАС, оставено в сила с Определение № 14419/02.12.2014 г. по а.д. № 12550/2014г. на ВАС, 5 чл. с¬в). Комисията счита, че е налице необходимост от защита на особено важен държавен интерес. Той се изразява в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, което задължава комисията да разпорежда предварително изпълнение на своите решения, свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка. Съгласно чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО държавите¬членки са длъжни да гарантират, че до приключване на обжалването, решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. С други думи преценката за особено важните интереси, които следва да бъдат защитени с решенията на комисията, е направена на ниво ЕС и е закрепена със задължителна разпоредба на Директива 2002/21/ЕО. В по¬широк аспект предварителното изпълнение на решенията на комисията гарантира, че ще се постигне една от целите, заложени в чл. 8 от Директива 2002/21/ЕО ¬ да се допринася за развитието на вътрешния пазар на ЕС. Липсата на предварително изпълнение на решенията на КРС, при положение, че решенията на останалите европейски регулатори имат такова, ще има прекия ефект на парцелиране на вътрешния пазар, поради създаване на различни условия за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. КРС счита, че е налице особено важен държавен интерес от изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от чл. 288(3) от ДФЕС. Единственият правен механизъм за изпълнение на задължението по чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО е разпореждане на предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 3. КРС счита, че разпореждането за предварително изпълнение на настоящото решение се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси ¬ ефективно управление и ползване на радиочестотния спектър: Съгласно чл. 18, ал. 3 от Конституцията на Република България държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър. Съгласно чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България условията и редът, при които държавата издава разрешения за ползването му, се уреждат със закон. Предвид ограничеността на радиочестотния спектър, ЗЕС детайлно урежда хипотезите на предоставяне на радиочестотен спектър, описва условията, реда за неговото ползване и хипотезата на допълнително предоставяне на ресурс, като въвежда утежнен строго формален разрешителен режим относно предоставянето му. Предварителното изпълнение на решението ще даде възможност на КРС да осигури ефективното ползване на ресурса чрез стартиране на съответни действия по планиране на ресурса и предоставянето му на друго предприятие. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3¬дневен срок пред Върховния административен съд. Решението подлежи на обжалване в 14¬дневен срок пред Върховния административен съд.
Аватар
stankos
500+
500+
Мнения: 506
Регистриран на: 25 Май 2010, 14:11

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот stankos » 13 Сеп 2016, 21:18

Поредната чиновническа камара се стовари върху главата ми ! Правилно ли разбрах ,че взимат 3 мултиплекса на Хану Про - ХД Медия Тинтири минтири и ще има нов конкурс за тях ! Залагам една боза от 6 стотинки , че ще бъдат спечелени от Виваком или НУРТС Диджитал , което е все едно !
Гледам,нищо ...пак гледам,пак нищо....викам си "Тука има нещо "!
Аватар
cybercrackerbg
100+
100+
Мнения: 461
Регистриран на: 09 Юли 2006, 10:15

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот cybercrackerbg » 13 Сеп 2016, 21:25

Разчистват терена за куклата на конци Спас Русев, зад когото надничат принц Кирил, лондонски юпита и царедворци, руската мафия и т.н. По всичко изглежда, че монополът над мултиплексите фактически ще продължи, като ще се симулира конкуренция за пред ЕС.
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2519
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот GIF » 14 Сеп 2016, 07:40

Страхотно решение на КРС ! Разбрахте ли, къде бил ключът от "палатката" ?
Пичовете от МО не уважават преамбюлите на Директивите на ЕО и не освобождават ресурса.
Излагат се не само пред ЕО, но и пред Близкия, Далечния и още По-далечния Изток ! :D

След решението на КРС, всичко ще се "оправи" ! Интересите на зрителите ще бъдат защитени с пускането в нац. цифров ефир
на ТВ Алфа-Атака, Скат, Канал 3, ТВ7, всички чалга-телевизии и още много други !
:Drunk
Аватар
ЖОРО
1000+
1000+
Мнения: 3738
Регистриран на: 06 Апр 2006, 09:04
Местоположение: http://www.abbro-bg.org
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот ЖОРО » 14 Сеп 2016, 10:47

Няма значение кой е защото ко локацията все ще минава през НУРТС .. не вярвам новия оператор да почне да изгражда нови кули .. не рентабилно е ! но може да изгради мрежата на принципа на GSM клетки .. :D :D :D >:D >:D >:D >:D >:D
Аватар
stankos
500+
500+
Мнения: 506
Регистриран на: 25 Май 2010, 14:11

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот stankos » 14 Сеп 2016, 14:10

Такива по спомен беше концепцията на австрийците! Множество маломощни предаватели!
Гледам,нищо ...пак гледам,пак нищо....викам си "Тука има нещо "!
Petrova
Нов
Нов
Мнения: 26
Регистриран на: 17 Май 2011, 17:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Petrova » 14 Сеп 2016, 14:19

Yuli_Bliazalkata
Нов
Нов
Мнения: 13
Регистриран на: 10 Сеп 2016, 22:23

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Yuli_Bliazalkata » 14 Сеп 2016, 22:43

:Happy Канал 3 от октомври. :Clap Честито!
Аватар
ЖОРО
1000+
1000+
Мнения: 3738
Регистриран на: 06 Апр 2006, 09:04
Местоположение: http://www.abbro-bg.org
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот ЖОРО » 14 Сеп 2016, 23:25

stankos написа:Такива по спомен беше концепцията на австрийците! Множество маломощни предаватели!Да и тогава за да се синхронизират се използва защитен интервал 1/32 ра и по висок FEC .. и съответно по голям производителен капацитет. :D :D Примерно в София .. може да се сложи предавател на Кино Центъра (600вата) , на Хотел Маринела (600вата) , Хотел Родина ,(600вата) и още някъде за северните части на София (300вата) и така реално сигнала ще е сиглен на всякъде . И то само с 2.1КВ обща мощност..
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2519
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот GIF » 16 Сеп 2016, 08:34

Цифрова новина от последния час:
Водещият от сутрешния блок на цифровата ефирка БОЕ си е оставил място за мустак ! Да си го носи със зраве ! :Drunk
Как ли ще реагира кака Марийка от СЕМ !?
GABRIELA_BONBONCHETO
Нов
Нов
Мнения: 5
Регистриран на: 12 Юли 2016, 01:01

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот GABRIELA_BONBONCHETO » 16 Сеп 2016, 15:03

:Clap Вие, видяхте ли новото лого и дизайн на БНТ 2 ??? Страхотно е, нали ???
Yuli_Bliazalkata
Нов
Нов
Мнения: 13
Регистриран на: 10 Сеп 2016, 22:23

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Yuli_Bliazalkata » 16 Сеп 2016, 19:34

Няма ли кой да махне Габриела.. тя е лоша и спами в грешната тема. Вилянко, изтрий я моля те, ще ме направи това щастлив. Ако не съм много разочарован в бъдеще. :Icecream
Аватар
viliqnko.petkov
500+
500+
Мнения: 778
Регистриран на: 22 Юли 2016, 09:38

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот viliqnko.petkov » 16 Сеп 2016, 19:36

Не съм за админ или модератор, не мога да изтрия. Нека Георги.
kikiface
500+
500+
Мнения: 656
Регистриран на: 11 Окт 2011, 11:05
Местоположение: София
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот kikiface » 20 Сеп 2016, 16:26

http://www.dxing.org/viewtopic.php?f=13&t=36

Започнаха пробите на 27 канал София, малкия комплекс 64 канал, пресканирайте приемниците, сигнала е по-силен.
Инфото е на Tonko от другия форум линка.
София, жк Овча Купел 2, бл. 9. Тук е високо и чист въздух.
Аватар
cybercrackerbg
100+
100+
Мнения: 461
Регистриран на: 09 Юли 2006, 10:15

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот cybercrackerbg » 20 Сеп 2016, 18:41

Сигналът е много добър, идва от Копитото, на 27-и софийски канал. Излъчват се The Voice, VTV, TV Evropa, BG on AIR и програмите на БНР. С по-добро качество на 23-и софийски канал са TV Evropa и BG on AIR, в сравнение с качеството на същите две програми, качени на регионалния мукс. Само не мога да разбера поляризацията на 27-и канал вертикална ли е, или хоризонтална?
Последна промяна 2 на cybercrackerbg, променена общо 20 пъти
Yuli_Bliazalkata
Нов
Нов
Мнения: 13
Регистриран на: 10 Сеп 2016, 22:23

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Yuli_Bliazalkata » 20 Сеп 2016, 19:45

Днес с моята дългогодишна партньорка Люба Кулезич, решихме да захвърлим журналистическите ангажименти и акостирахме на нашата вила под Петрохан, където тя извади една стайна антена от елегантната си дамска стара чанта и успя да хване сигнал от 27 канал. Толкова е силен, сподели тя, превивайки се от мощността на сигнала, който получава. :Happy
Аватар
Vass
100+
100+
Мнения: 381
Регистриран на: 16 Дек 2012, 19:04
Местоположение: София

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Vass » 20 Сеп 2016, 21:10

cybercrackerbg написа: Само не мога да разбера поляризацията на 27-и канал вертикална ли е, или хоризонтална?

Почти съм сигурен, че е вертикална :D
При мен силата е на 30% , качеството е 100%. Явно ще ми трябва "още сила" от другата кула.
Все пак не е лошо някой, който досега не е ловил 64к. заради поляризацията да потвърди. ;)
Аватар
stankos
500+
500+
Мнения: 506
Регистриран на: 25 Май 2010, 14:11

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот stankos » 20 Сеп 2016, 21:42

Не хващам нито 27-ми нито 64-и със стайна антена ! Другите се гледат нормално .
Гледам,нищо ...пак гледам,пак нищо....викам си "Тука има нещо "!
Аватар
Vass
100+
100+
Мнения: 381
Регистриран на: 16 Дек 2012, 19:04
Местоположение: София

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Vass » 20 Сеп 2016, 22:16

stankos написа:Не хващам нито 27-ми нито 64-и със стайна антена ! Другите се гледат нормално .

Явно ловиш сигнала само от Яворов, където 27к. все-още не се излъчва....иначе по другите форуми твърдят вече, че 27к. е вертикален и се излъчва от Копитото, като сигнала е доста по-силен от 64к. :)
Аватар
ЖОРО
1000+
1000+
Мнения: 3738
Регистриран на: 06 Апр 2006, 09:04
Местоположение: http://www.abbro-bg.org
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот ЖОРО » 21 Сеп 2016, 05:22

В момента е пробно копие от копитото което е 1:1 с 64ти 64ти би трябвало да спре до седмица и тогава 27ми да е с нови параметри

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 5 и 0 госта